Mỗi tuần một chuyên đề

Những điểm mới của thông tư 39/2014/TT-BTC thay thế Thông tư 64/2013/TT-BTC

 • Thread starter binhminhsom
 • Ngày gửi
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
971
159
43
Mây và núi!!!
MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC CẦN LƯU Ý VỀ QUY ĐỊNH HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)
1. Bỏ loại hóa đơn Xuất khẩu (Điều 3)
2. Tạo hóa đơn Tự in: (Điều 6)
a. TH1: Vốn điều lệ từ 15(mười lăm) tỷ đồng – Trước đây là 01 (một) tỷ đồng.
b. TH2: Vốn điều lệ dưới 15 tỷ: là “doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn”và có đủ các điều kiện: - Đã được cấp mã số thuế;
- Có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ;
- Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;
- Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm tự in hoá đơn đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hoá đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và kê khai trên Tờ khai thuế GTGT gửi cơ quan thuế.
- Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế dưới năm mươi (50) triệu đồng trong vòng ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in lần đầu trở về trước.
- Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
c. Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế: nếu không mua hóa đơn đặt in của CQT thì có thể sử dụng hóa đơn tự in bằng phần mềm tự in hóa đơn của CQT phát hành nhằm đảm bảo kiểm soát của CQT về hóa đơn do doanh nghiệp phát hành.
3. Hóa đơn đặt in: Phải gửi đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in tới CQT, và CQT có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in mới được đặt in (Điều 8). Hợp đồng đặt in phải kèm theo thông báo nêu trên.
4. Được phép viết tắt tên, địa chỉ người mua (Trước đây có công văn hướng dẫn, nay thể chế thành quy phạm) (Điểm b khoản 2 điều 16)
5. Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo (Điểm c khoản 2 điều 16)
6. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn(Điều 27): Báo cáo theo quý kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0). DN mới thành lập, DN không thuộc đối tượng tự in, đặt in hoặc thuộc loại rủi ro cao về thuế … báo cáo theo tháng (Hạn nộp: Ngày 20 của tháng tiếp theo), nộp trong 12 tháng từ ngày thành lập, sau đó CQT có thông báo chuyển sang khai quý mới được chuyển sang báo cáo theo Quý.
7. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nếu không thuộc đối tượng chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn thuộc đối tượng được tạo hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in.
8. Đối với hóa đơn đặt in, tự in doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính thì được tiếp tục sử dụng.
9. Từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu.
10. Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chưa sử dụng hết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 (Mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Từ ngày 01/8/2014, các số hóa đơn xuất khẩu còn tồn đã đăng ký theo quy định tại Khoản này được tiếp tục sử dụng. Các số hóa đơn xuất khẩu chưa đăng ký hoặc đăng ký sau ngày 31/7/2014 không có giá trị sử dụng. Doanh nghiệp thực hiện huỷ hoá đơn xuất khẩu theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này và sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này.

(Thông tư 39/2014/TT-BTC xem thêm tại đây)
 

Đính kèm

 • Diem moi TT39-2014- HDBH.pdf
  383.5 KB · Lượt xem: 1,649
Khóa học Quản trị dòng tiền
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,309
133
63
đất võ trời văn
Thảo luận về thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 - những điểm mới cần lưu ý

Sau bao nhiêu mỏi mòn, cuối cùng thì Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (thay thế TT 64/2013/TT-BTC), cũng đã ra đời.

Có một số điểm mới cần lưu ý sau:

1/ Bãi bỏ hóa đơn xuất khẩu,
2/ Bãi bỏ qui định gạch chéo phần còn trống đối với hóa đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính
3/ Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế (mà không được tự in hoặc đặt in), ngoại trừ:
Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn được tự in hoá đơn để sử dụng cho việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:
- Đã được cấp mã số thuế;
- Có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ;
- Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;
- Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm tự in hoá đơn đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hoá đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và kê khai trên Tờ khai thuế GTGT gửi cơ quan thuế.
- Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế dưới năm mươi (50) triệu đồng trong vòng ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in lần đầu trở về trước.
- Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).


Và còn rất nhiều điểm mới cần lưu ý khác, cả nhà cùng vào đây thảo luận nhé!
 
 • Like
Reactions: vanthaihien
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,018
147
63
33
HCM
Re: MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC CẦN LƯU Ý VỀ QUY ĐỊNH HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư 39/2014

Em xin phép bổ sung thêm một vài ý nhỏ:

1. Phạm vi điều chỉnh: bãi bỏ mục “xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn”. Nội dung này xem ở Thông tư số 10/2014.

2. Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng: Thêm chức năng sử dụng: xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

3. Hộ, cá nhân kinh doanh: bãi bỏ chức năng: đặt in, tạo hóa đơn tự in, tạo hóa đơn điện tử, tạo hóa đơn tự in, in hóa đơn đặt in, phát hành hóa đơn.

4. Tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn:
- Bãi bỏ quy định: Ghi thông tin tên, mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn lên các hoá đơn tự in của tổ chức, cá nhân.
- Báo cáo về việc cung ứng phần mềm tự in hóa đơn theo quý.

5. Hợp đồng in hóa đơn: bổ sung thêm
- Thông báo của cơ quan thuế về việc chuyển sang sử dụng hóa đơn đặt in của doanh nghiệp.

6. Phát hành hóa đơn:
- Bổ sung: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hoá đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hoá đơn của tổ chức, doanh nghiệp.
- Bổ sung thêm thủ tục khi thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng vẫn sử dụng hóa đơn (địa chỉ cũ): nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi. Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến phải nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.

7. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế: bổ sung mới điều 11.

8. Hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền: bổ sung mới điều 14.

9. Bãi bỏ quy định: Các siêu thị, trung tâm thương mại thành lập theo quy định của pháp luật được lập chung một (01) hóa đơn GTGT cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày.

10. Bổ sung quy định: Khi lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký của người mua nước ngoài.

Mong được trao đổi cùng mọi người :D
 
B

beoyeu

Sơ cấp
20/1/12
12
0
1
34
ha noi
Ðề: MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC CẦN LƯU Ý VỀ QUY ĐỊNH HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư 39/2014

3/ Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế (mà không được tự in hoặc đặt in), ngoại trừ:
cái đoạn này hơi mâu thuẫn này, vừa tháng trước mình hỏi chi cục thì họ bảo tự đặt in hóa đơn bán hàng,
vậy nếu thông tư này áp dụng là tất cả lại phải mua hóa đơn của thuế
vậy là lại quay lại vòng luẩn quẩn ngày xưa
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Ðề: MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC CẦN LƯU Ý VỀ QUY ĐỊNH HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư 39/2014

Hix...vào đây đọc...lòi mắt điểm khác biệt

http://www.diffchecker.com/diff
 
 • Like
Reactions: kyoclover4292
BienHuyen

BienHuyen

Chuối nhất Web
15/10/07
47
2
8
39
Thành Phố Hoa Ban Trắng
Ðề: MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC CẦN LƯU Ý VỀ QUY ĐỊNH HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư 39/2014

Bài viết rất bổ ích cám ơn Admin đã chia sẻ
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Ðề: MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC CẦN LƯU Ý VỀ QUY ĐỊNH HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư 39/2014

Những điểm khác biệt của 39 so với 64: là những dòng đỏ gạch bỏ hoặc thêm. Ngâm cứu từ từ nha các đồng chí
 

Đính kèm

 • Compare 39 64.rar
  131.7 KB · Lượt xem: 585
S

sunflower256

Cao cấp
29/3/14
231
26
28
37
Hà Nội
Ðề: MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC CẦN LƯU Ý VỀ QUY ĐỊNH HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư 39/2014

3/ Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế (mà không được tự in hoặc đặt in), ngoại trừ:
cái đoạn này hơi mâu thuẫn này, vừa tháng trước mình hỏi chi cục thì họ bảo tự đặt in hóa đơn bán hàng,
vậy nếu thông tư này áp dụng là tất cả lại phải mua hóa đơn của thuế
vậy là lại quay lại vòng luẩn quẩn ngày xưa

em cũng đang thắc mắc điểm này, vì em vừa alo lên CCT thì họ bảo thuế ko bán hóa đơn mà phải đặt in, em đã làm công văn xin xuống xác nhận trụ sở để tiến hành đặt in rồi, giờ lại ra cái thông tư này, chả hiểu thế nào
 
B

beoyeu

Sơ cấp
20/1/12
12
0
1
34
ha noi
Ðề: Một số điểm khác về quy địnhhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (thôngtu7/2014/TT-B HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư

Tức là tới 01/06/2014 mới có hiệu lực các bác cán bộ còn chưa biết ý
 
N

npt183

Sơ cấp
4/1/11
2
0
1
35
nt
Ðề: Một số điểm khác về quy địnhhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (thôngtu7/2014/TT-B HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư

Haizz, lúc nghị định 04/2014 mới ban hành, cán bộ thuế bảo mình hủy hết hóa đơn xuất khẩu ( hỏi đi hỏi lại vẫn cứ bảo hủy) và sử dụng hóa đơn GTGT từ ngày 01/03/2014, làm mình đi hủy hết 5 quyển mới phát hành, giờ lại ban hành thông tư 39/2014 cho phép sử dụng tiếp tục hóa đơn xuất khẩu. Thiệt tình là rất bực bội ...
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Ðề: Một số điểm khác về quy địnhhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (thôngtu7/2014/TT-B HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư

Thêm một phân tích của anh Người Đưa Đò:

Có một điểm có thể xảy ra lỗi trọng yếu cần lưu ý trong thông tư 39/2014 về hóa đơn: Trước đây đối với hóa đơn mua tài sản phải đăng ký quyền sở hữu như xe ô tô thì liên 2 giao cho người mua bản chính bên công an giữ, DN mua sẽ giữ bản sao có dấu của đơn vị bán làm chứng từ kế toán. Tuy nhiên theo thông tư 39 thì bên công an sẽ giữ liên 3 (đối với hóa đơn 3 liên), còn liên 2 DN mua sẽ giữ làm chứng từ kế toán.
Thường thì khi mua xe, các GĐ đều mong muốn thủ tục giấy tờ xe nhanh chóng để "lượn làm le" nên giao cho cò làm giấy tờ, do đó dễ xảy ra tình trạng cò không cập nhật thông tin mà cứ giao bản chính liên 2 cho công an để xong việc, lúc đó nếu gặp phải DN bán sử dụng hóa đơn 3 liên là tiêu. Vì giá trị chiếc xe ô tô thường không nhỏ, dẫn đến mất VAT và chi phí KH TSCĐ tính thuế TNDN, nên dễ dẫn đến mọi tội lỗi sau này đều đổ lên đầu kế toán. Do đó kế toán cập nhật thông tin để kịp thời tư vấn nhé.
Trích điều 4, khoản 1, điểm c:
"Đối với các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền thì tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền tạo, phát hành hoá đơn có từ 3 liên trở lên, trong đó, giao cho người mua 2 liên: liên 2 “giao cho người mua” và một liên dùng để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.
Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng chỉ tạo hoá đơn 2 liên thì tổ chức, cá nhân mua tài sản thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (ô tô, xe máy…) với cơ quan có thẩm quyền mà liên 2 của hoá đơn phải lưu tại cơ quan quản lý đăng ký tài sản (ví dụ: cơ quan công an…) được sử dụng các chứng từ sau để hạch toán kế toán, kê khai, khấu trừ thuế, quyết toán vốn ngân sách nhà nước theo quy định: Liên 2 hoá đơn (bản chụp có xác nhận của người bán), chứng từ thanh toán theo quy định, biên lai trước bạ (liên 2, bản chụp) liên quan đến tài sản phải đăng ký."

Xem bài gốc trên WebketoanFacebook:
https://www.facebook.com/groups/webketoanface/permalink/597285500378919
 
 • Like
Reactions: gaconchaylonton
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,018
147
63
33
HCM
Re: Một số điểm khác về quy địnhhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (thôngtu7/2014/TT-B HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư

Vấn đề này Thông tư 64 có nhắc đến mà anh? Em chưa đi sâu vào tìm hiểu nên cũng không rõ? :D
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Ðề: Một số điểm khác về quy địnhhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (thôngtu7/2014/TT-B HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư

Tóm tắt của Mod @bichvan.tax06

Một số lưu ý cơ bản về hóa đơn áp dụng từ 01/06/2014 theo TT 39/2014/TT-BTC :
1) Phần còn trống trên hóa đơn được lập bằng máy tính không phải gạch chéo :
Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo. (Khoản 1,Điều 16, TT 39/2014/TT-BTC)
2) Các chữ được viết tắt trên hóa đơn được quy định cụ thể trong văn bản :
Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp. (Khoản 2, Điều 16, TT 39/2014/TT-BTC)
3) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với TH doanh nghiệp mới thành lập hddsxkd chưa đủ 12 tháng chỉ phải nộp BCTHSD Hóa Đơn theo Tháng (Không phải nộp đồng thời vừa báo cáo theo Tháng, vừa phải báo cáo theo Quý) :
Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. ( Điều 27, TT 39/2014/TT-BTC )
4) Đối với các trường hợp khác ngoài nêu tại mục 3 nhỏ ở trên, báo cáo THSD Hóa Đơn theo Quý và có lưu ý thêm trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn vẫn phải báo cáo, tại cột số lượng sử dụng trong kỳ điền = 0 :
Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn
Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.
Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

link trên webketoanFacebook:
https://www.facebook.com/groups/webketoanface/permalink/598779110229558/
 
Sửa lần cuối:
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
514
113
Thủ Đô
Ðề: Một số điểm khác về quy địnhhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (thôngtu7/2014/TT-B HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư

Thêm một phân tích của anh Người Đưa Đò:Xem bài gốc trên WebketoanFacebook:
https://www.facebook.com/groups/webketoanface/permalink/597285500378919
Cái này ở văn bản cũ truớc đây có quy định rồi, điểm này không có gì khác so với trước.
 
M

minhtoan58

Guest
20/2/13
0
0
0
Bình Thạnh
Ðề: Một số điểm khác về quy địnhhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (thôngtu7/2014/TT-B HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư

Các Bác cho em hỏi, công ty em vốn dưới 15 tỷ vậy bây giờ: Hóa đơn củ còn thì xài cho hết, khi hết rồi thì lên CCT mua hả các bác.?
cty em bên ngành dịch vụ.
 
L

lnychi

Trung cấp
21/8/08
61
0
6
HCM
Ðề: Một số điểm khác về quy địnhhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (thôngtu7/2014/TT-B HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư

Các Bác cho em hỏi, công ty em vốn dưới 15 tỷ vậy bây giờ: Hóa đơn củ còn thì xài cho hết, khi hết rồi thì lên CCT mua hả các bác.?
cty em bên ngành dịch vụ.

Công ty bạn là sử dụng hóa đơn Đặt in hay tự in? Trường hợp vốn dưới 15 tỷ hay 15 tỷ là điều kiện của hóa đơn Tự in mà bạn
 
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,309
133
63
đất võ trời văn
Ðề: Một số điểm khác về quy địnhhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (thôngtu7/2014/TT-B HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư

Tổng hợp tất cả các điểm mới của TT 39/2014 theo Công văn số 1839/TCT-CS ngày 20/05/2014 , xem file đính kèm:
 

Đính kèm

 • CV huong dan diem moi Thong tu 39 ve hoa don - da ky.pdf
  293.3 KB · Lượt xem: 299
C

canvuduy

Trung cấp
22/2/06
107
7
18
Hanoi
vichman.tk
Ðề: Một số điểm khác về quy địnhhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (thôngtu7/2014/TT-B HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư

Các bác cho em hỏi, công ty em đang sử dụng hoá đơn đặt in mẫi số 01GTKT3/002 Ký hiệu AA/13P.
Nay sắp hết hoá đơn cũ, muốn in thêm thì phải làm thủ tục gì, có phải thiết kế lại mẫu hoá đơn không?
 
Sửa lần cuối:
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,627
620
113
The Capital
Ðề: Một số điểm khác về quy địnhhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (thôngtu7/2014/TT-B HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư

Bạn làm hợp đồng in và làm thông báo phát hành hóa đơn thôi. Cũng nên thay đổi ký hiệu theo năm phát hành để dễ theo dõi quản lý hơn.
 
C

canvuduy

Trung cấp
22/2/06
107
7
18
Hanoi
vichman.tk
Ðề: Một số điểm khác về quy địnhhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (thôngtu7/2014/TT-B HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)-Những điểm mới của thông tư

Bạn làm hợp đồng in và làm thông báo phát hành hóa đơn thôi. Cũng nên thay đổi ký hiệu theo năm phát hành để dễ theo dõi quản lý hơn.

Nếu thay đổi ký hiệu theo năm phát hành thì có phải đổi đuôi mẫu số 01GTKT3/002 thành 01GTKT3/003 không bác Tamnt07?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA