Mỗi tuần một chuyên đề

Nộp thuế thu nhập cá nhân khi góp vốn thành lập công ty

  • Thread starter ACC4RUM
  • Ngày gửi
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
315
83
Đà Lạt
Cá nhân góp nhà, đất để thành lập công ty phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với giá trị nhà đất góp vốn là 2%; vậy giá trị nhà đất góp vào để thành lập công ty là 1 tỷ đồng thì phải đi vay 20 triệu để nộp thuế??? Cái này không biết giải thích sao đây các Bác???
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Ðề: Nộp thuế thu nhập cá nhân khi góp vốn thành lập công ty

Cá nhân góp vốn bằng tài sản hiện vật thì phải làm thủ tục chuyển nhựơng, còn bằng tiền thì ko cần... còn góp vốn bằng tài sản mà phải nộp thuế TNCN thì giờ mình mới nghe


TỔNG CỤC THUẾ​
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
¬
Số: 156/CT-TTHT​
Khánh Hòa, ngày 09 tháng 01 năm 2014​
V/v chính sách thuế đối với
hoạt động kinh doanh vận tải​

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xe khách Khánh Hòa.
(Địa chỉ: 02 Tố Hữu, thành phố Nha Trang - MST: 4200464782)
Trả lời công văn số 123/Cty/2013 ngày 27/12/2013 của Công ty Cổ phần Xe khách Khánh Hòa (Công ty) về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có ý kiến như sau:
Tại Khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:
“4. Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty”.
Tại Khoản 17(a) Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:

“17. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:
a) Tổ chức, cá nhân, xã viên hợp tác xã góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã; Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã giải thể hoặc phân chia hoặc rút vốn trả lại cho tổ chức, cá nhân bằng chính tài sản do tổ chức, cá nhân đã góp vốn trước đây”.

Tại Khoản 6(a) Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư 06/2012) quy định:
“Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:
Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản”.

Tại Khoản 12 Điều 14 Thông tư 06/2012 quy định:
“12. Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp tài sản góp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hoá đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì trị giá vốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hoá đơn bao gồm cả thuế GTGT; Bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua tài sản của bên góp vốn”.
Tại Khoản 2(b) Điều 11 Chương III Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô quy định điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng ôtô:
“b) Có đủ số lượng phương tiện thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh đối với xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật”.
Căn cứ các quy định trên, chính sách thuế, lệ phí trước bạ trong một số trường hợp Công ty hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải được thực hiện như sau:
1. Nghĩa vụ thuế, lệ phí trước bạ và việc kê khai thuế của cá nhân góp vốn hoặc rút vốn trong trường hợp cá nhân góp vốn vào Công ty bằng tài sản là xe ôtô, Công ty làm thủ tục chuyển quyền đăng ký sở hữu mang tên Công ty hoặc trường hợp cá nhân có nhu cầu rút vốn bằng đúng xe ôtô trước đây đã góp vốn:
1.1. Trường hợp cá nhân góp vốn bằng tài sản (xe ôtô) vào Công ty, tài sản được làm thủ tục chuyển quyền đăng ký sở hữu mang tên Công ty thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT và lệ phí trước bạ (nếu tài sản đã nộp lệ phí trước bạ).
1.2 Trường hợp Công ty xuất trả lại tài sản góp vốn cho cá nhân bằng chính tài sản do cá nhân đã góp vốn trước đây:
- Nếu cá nhân khi góp vốn vào Công ty mà chứng từ góp vốn là biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn thì khi cá nhân rút vốn Công ty không phải lập hóa đơn GTGT, nhưng phải đủ hồ sơ, chứng từ (biên bản, quyết định) chứng minh cá nhân được rút vốn khỏi Công ty.
- Nếu cá nhân khi góp vốn vào Công ty là tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hóa đơn hợp pháp được Hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận, Công ty đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào ghi trên hóa đơn mua tài sản của bên góp vốn. Khi cá nhân rút vốn, Công ty phải lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT trên giá trị còn lại của tài sản đã góp vốn.
- Cá nhân rút vốn bằng chính tài sản của mình đã góp vốn trước đây thì không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký lại quyền sở hữu.
2. Trách nhiệm kê khai nộp thuế trong trường hợp các phương tiện kinh doanh của Công ty (mang tên Công ty), tuỳ theo hình thức quản lý việc kê khai thuế được thực hiện như sau:
2.1. Đối với các phương tiện Công ty trực tiếp kinh doanh: Công ty hạch toán đầy đủ doanh thu, chi phí kinh doanh trên sổ sách kế toán và thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.
2.2. Đối với các phương tiện kinh doanh của Công ty (mang tên Công ty) nhưng cá nhân đứng ra kinh doanh theo hình thức Công ty khoán gọn, cá nhân nộp cho Công ty một số khoản như phí quản lý điều hành, thương hiệu,…. :
- Cá nhân trực tiếp đăng ký, kê khai thuế, nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân (doanh thu hoạt động vận tải) với Chi cục Thuế/ Đội thuế nơi kinh doanh theo phương pháp trực tiếp; được sử dụng hóa đơn bán hàng mua tại cơ quan thuế để giao cho khách hàng.
- Công ty thực hiện kê khai nộp thuế TNDN đối với các khoản thu của cá nhân nhận khoán mang tính là các khoản phí như: phí quản lý điều hành, thương hiệu,…. (không kê khai thuế GTGT).
3. Trách nhiệm kê khai nộp thuế trong trường hợp cá nhân đưa phương tiện (xe ô tô) vào Công ty để hoạt động kinh doanh, nhưng tài sản không được chuyển quyền đăng ký sở hữu mang tên Công ty:
Việc Công ty nêu cá nhân liên doanh, liên kết (đăng ký tài sản thuộc sở hữu cá nhân) đang hoạt động tại Công ty, chủ xe chỉ nộp phí quản lý cho Công ty thì hoạt động này không được xem là hình thức liên doanh với đúng nghĩa về tính chất liên doanh (bên tổ chức liên doanh phải quản lý và kê khai đầy đủ doanh thu, chi phí của từng phương tiện...).
Do đó, trong trường hợp này Công ty phải thực hiện hợp đồng thuê xe của cá nhân; cá nhân phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân phần doanh thu theo hợp đồng cho thuê xe với Chi cục Thuế/ Đội thuế nơi kinh doanh theo phương pháp trực tiếp; cá nhân được sử dụng hóa đơn bán hàng mua tại cơ quan thuế để giao cho Công ty, sau đó Công ty điều hành kinh doanh và thực hiện việc kê khai nộp các loại thuế như quy định tại Điểm 2.1, 2.2 nêu trên.
Vậy Cục Thuế trả lời Công ty được biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã được trích dẫn và nội dung hướng dẫn tại công văn này./.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA