Bài tập tính thuế (Help !!! )

  • Thread starter binhgasunt02
  • Ngày gửi
B

binhgasunt02

Guest
Các Bro giúp em với sắp thi rồi :005:
Trong năm tính thuế doanh nghiệp có tình hình sau
A) Tổng doanh thu : 100 tỷ
B) Chi phí sản xuất kinh doanh hợp lý :
-Chi phí hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT là : 80 tỷ
-Chi lương : 500 triệu
-Các khoản trích theo lương : 23% vào chi phí
-Trích dự phòng công nợ khó đòi : 200 triệu
-Chi cho đào tạo nâng cao tay nghề của cán bộ công nhân viên là : 500 triệu tuy nhiên mức do nhà nước quy định chỉ có 200 triệu ( đây là mức được trích vào chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp)
-Chi đầu tư xây dựng cơ bản : 700 triệu
-Chi cho quảng cáo, tiếp thị là : 100 triệu
C) Thu nhập khác :
-Chênh lệc mua bán chứng khoán : 200 triệu
-Thu nhập chuyển nhượng từ tài sản : 300 triệu
-Thu nhập từ hoạt động liên doanh : 1 tỷ 5 ( 1.500 triệu )
D) Thuế suất của các loại thuế khác phải nộp :
-Thuế suất thuế GTGT : 10%
-Thuế suất thuế TTĐB : 45%
-Thuế suất thuế TNDN : 25%
YÊU CẦU : TÍNH CÁC LOẠI THUẾ MÀ DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều