Các báo cáo thực hiện đầu năm 2013

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi VTM, 2 Tháng một 2013.

21,049 lượt xem

 1. VTM

  VTM Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  5,521
  Đã được thích:
  78
  Nơi ở:
  TÂY NAM BỘ
  I. Các báo cáo phải nộp cho kỳ tính thuế năm 2012:

  1. Khai thuế GTGT:
  Đối với các doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong năm doanh nghiệp có kê khai bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng theo mẫu số 01-4A/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC thì gửi bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. Số liệu điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ tổng hợp vào tờ khai thuế GTGT tháng 12 năm 2012.

  Lưu ý: Chính sách thuế GTGT áp dụng năm 2012:
  - Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 29/02/2012 là Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008.
  - Từ ngày 01/03/2012 là Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012.


  2. Khai quyết toán thuế TNDN:
  Các Doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2012 chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì doanh nghiệp có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc (riêng đối với các chi nhánh sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính thì doanh nghiệp nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm gửi cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính và cơ quan thuế quản lý cơ sở sản xuất phụ thuộc phụ lục số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC). Số thuế TNDN còn phải nộp được xác định (=) số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán (-) đi số đã tạm nộp tại trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có cơ sở sản xuất phụ thuộc.

  Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
  - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.
  - Báo cáo tài chính năm.
  - Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai theo mẫu trong Thông tư số 28/2011/TT-BTC (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế):
  + Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN hay 03-1B/TNDN, hoặc 03-1C/TNDN.
  + Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.
  + Các phụ lục về ưu đãi về thuế TNDN:
  * Mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm.

  * Mẫu số 03-3B/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất.

  * Mẫu số 03-3C/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ.

  * Đối với các doanh nghiệp được giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2012 bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa (trừ một số ngành nghề theo quy định); doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm thủy, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và từ hoạt động xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xã hội và doanh nghiệp được miễn thuế TNDN phải nộp năm 2012 đối với thu nhập của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân thì số thuế miễn, giảm kê khai vào chỉ tiêu mã số (C9) trên tờ khai 03/TNDN và gửi kèm theo phụ lục miễn, giảm thuế mẫu số 01/MGT-TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC.
  + Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN.

  + Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN.

  + Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 05/TNDN.

  + Đối với các doanh nghiệp trong năm thực hiện giao dịch kinh doanh với các bên có quan hệ liên kết thì phải thực hiện nộp kèm theo phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT quy định tại Phụ lục 1-GCN/CC ban hành kèm theo Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.

  + Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

  Lưu ý:
  - Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện được ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập chịu thuế.
  - Chính sách hướng dẫn thuế TNDN năm 2012 là Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính.

  3. Báo cáo tài chính:
  3.1- Doanh nghiệp mở sổ sách kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định chung về báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp gồm các biểu mẫu sau:

  + Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN
  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DN
  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN
  + Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN

  3.2- Doanh nghiệp nhỏ và vừa mở sổ sách kế toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về báo cáo tài chính gồm các biểu mẫu sau:

  + Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DNN
  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DNN
  + Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DNN

  Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:
  + Bảng cân đối tài khoản Mẫu số F01-DNN
  Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:
  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DNN

  4. Khai quyết toán thuế TNCN :
  - Doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2012 chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

  - Các tổ chức, cá nhân chi trả các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế (không phân biệt có phát sinh số thuế phải nộp hay không phát sinh số thuế phải nộp) có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền.

  - Các khoản thu nhập phải kê khai quyết toán thuế:
  a) Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công:
  * Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC;

  - Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động (theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC);

  - Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú (theo mẫu số 05B/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC).

  * Xác định số thuế được miễn cả năm đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế ở bậc 1 Biểu thuế luỹ tiến từng phần như sau:
  [​IMG]
  - Tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế theo uỷ quyền của cá nhân nhận thu nhập phải kê khai, nộp cho cơ quan thuế Phụ lục mẫu số 27/MT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012.

  b) Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng:
  - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 06/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC);

  - Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (theo mẫu số 06/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC).

  c) Đối với cơ sở giao đại lý bảo hiểm: phải khai quyết toán số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của các đại lý bảo hiểm theo mẫu số 02/KK-BH và lập Bảng kê theo mẫu số 02/BK-BH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

  d) Đối với các tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết: Khai quyết toán số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của các đại lý xổ số theo mẫu số 02/KK-XS và lập Bảng kê theo mẫu số 02/BK-XS ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

  e) Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải khai quyết toán thuế:
  + Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, 09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh) ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

  + Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

  + Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

  f) Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh, hồ sơ quyết toán gồm:
  f1. Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có thu nhập từ kinh doanh:
  - Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN; Phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN; 09B/PL-TNCN; 09C/PL-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC)
  - Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục thuế nơi cá nhân có hoạt động kinh doanh.

  f2. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh:
  - Đối với cá nhân kinh doanh thực hiện khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09B/PL-TNCN, 09C/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;
  - Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.
  - Trường hợp cá nhân có tham gia kinh doanh theo nhóm thì phải nộp kèm theo tờ khai quyết toán thuế của nhóm cá nhân kinh doanh theo mẫu số 08B/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.
  - Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân kinh doanh là Chi cục Thuế trực tiếp quản lý.
  Phụ ghi: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế ở bậc 1 Biểu thuế luỹ tiến từng phần được miễn thuế phải khai, nộp cho cơ quan thuế phụ lục mẫu số 26/MT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012.

  g) Đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
  - Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.
  - Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm theo mẫu số 13/BK-TNCN kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.
  - Bản chụp các hoá đơn, chứng từ chứng minh chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.
  - Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.
  - Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cơ quan thuế quản lý Công ty chứng khoán mà cá nhân đăng ký giao dịch tại thời điểm quyết toán.

  Lưu ý:
  - Cách thức quyết toán thuế: tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế bằng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.
  + Riêng thuế TNCN Doanh nghiệp quyết toán trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế gửi cho cơ quan thuế bản giấy; đồng thời truyền dữ liệu quyết toán thuế trên trang web TNCN http://www.tncnonline.com.vn

  - Chính sách hướng dẫn thuế TNCN năm 2012 là Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008; Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010, Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011, Thông tư số 78/2011/TT-BTC ngày 08/6/2011, Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011

  6. Khai quyết toán thuế tài nguyên:
  Doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ khai quyết toán thuế Tài nguyên năm 2012 chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

  - Tờ khai quyết toán thuế Tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.
  - Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo.

  Lưu ý: Chính sách hướng dẫn thuế Tài nguyên là Luật thuế Tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009, Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ, Nghị quyết 928/2010/UBTVQH12 ngày 19/04/2010 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, Thông tư 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài Chính.


  7. Quyết toán thuế khấu trừ của nhà thầu nước ngoài:
  Doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày kết thúc hợp đồng.
  Hồ sơ khai quyết toán thuế khấu trừ của nhà thầu nước ngoài bao gồm:

  - Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu số 02/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.
  - Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu theo mẫu số 02-1/NTNN, 02-2/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.
  - Bảng kê chứng từ nộp thuế;
  - Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu.
  - Chính sách thuế nhà thầu là Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 và Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài Chính.

  Lưu ý: Theo qui định tại điều 42 của Luật quản lý thuế thì thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ khai thuế cũng là thời hạn cuối cùng nộp các khoản thuế còn phải nộp theo quyết toán thuế.

  II. Các công việc thực hiện cho năm 2013:

  1. Khai thuế môn bài năm 2013:
  Năm 2013 khai thuế môn bài được thực hiện theo khoản 7, điều 1, Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011).

  - Mức thuế môn bài phải nộp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính cụ thể:
  [​IMG]
  Vốn đăng ký kinh doanh được xác định như sau:
  + Đối với Doanh nghiệp nhà nước là vốn điều lệ.
  + Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là vốn đầu tư.
  + Đối với Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Hợp tác xã là vốn điều lệ.
  + Đối với DNTN là vốn đầu tư.

  - Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có vốn đăng ký: 1.000.000đ
  - Các doanh nghiệp thành viên hạch toán toàn ngành: 2.000.000 đ

  - Theo quy định đối với trường hợp các doanh nghiệp đang hoạt động trước 31/12/2012 đã khai thuế môn bài khi bắt đầu hoạt động và năm 2013 không thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì không phải làm tờ khai thuế môn bài mà chỉ nộp thuế môn bài vào NSNN theo quy định. Trường hợp có thay đổi về mức thuế môn bài thì các doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC

  Lưu ý:
  - Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì Doanh nghiệp thực hiện nộp thuế môn bài, tờ khai thuế môn bài (đối với trường hợp có thay đổi mức thuế môn bài) của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Doanh nghiệp.

  - Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi Doanh nghiệp có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp thuế môn bài, tờ khai thuế môn bài (đối với trường hợp có thay đổi mức thuế môn bài) của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc.

  - Thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài (trường hợp phải nộp tờ khai) và nộp thuế môn bài năm 2013 chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm 2013

  2. Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2013:
  Trường hợp người nộp thuế không có sự thay đổi các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp thì không phải khai lại (doanh nghiệp tự nộp thuế phát sinh của năm vào ngân sách nhà nước theo qui định).
  Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về NNT thì NNT mới phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Thông tư 153/2011/TT-BTC trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên; Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì NNT phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp.

  Lưu ý: Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện theo Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.

  3. Các đăng ký đầu năm cho năm tài chính 2013:

  3.1. Về đăng ký mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.
  Doanh nghiệp thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng đầu năm hoặc 03 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất kinh doanh.

  3.2. Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ:
  Khi doanh nghiệp mới thành lập và bắt đầu thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà Doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

  III. Các lưu ý chung:

  1- Ngày 24/10/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp. Theo qui định, từ năm 2012 doanh nghiệp không được trích lập dự phòng quĩ trợ cấp mất việc làm; Khi lập báo cáo tài chính năm 2012, nếu nguồn Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp còn số dư (sau khi đã chi trợ cấp mất việc làm trong năm 2012) doanh nghiệp phải hạch toán tăng thu nhập khác năm 2012 của doanh nghiệp, doanh nghiệp không được chuyển số dư Quỹ sang năm sau sử dụng.

  2- Các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính.

  3- Thuế bảo vệ môi trường thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 và Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính.

  Trên là những quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế, Cục thuế hướng dẫn để doanh nghiệp biết và thực hiện đầu năm 2013.

  (Nguồn: Trích từ Thông báo của Cục thuế LA)
   

  Các file đính kèm:

  #1
 2. MINA

  MINA TV Ban Quản Trị / Admin

  Bài viết:
  3,471
  Đã được thích:
  94
  Nơi ở:
  Ninh Thuận
  Ðề: Các báo cáo thực hiện đầu năm 2013.

  Nhìn thấy các loại giấy tờ cần làm & nộp mà choáng, đúng là tại sao mà các bác đến mùa lại than thích đổi nghề kế toán.
  Kinh nghiệm của em sau bao lần làm quyết toán ..... thì thấy mình quá chú tâm và lo lắng quá nhiều khi lại thành công cốc. Cứ từ từ đến lúc rồi đâu cũng vào đó......
   
  #2
 3. mrvanthuc

  mrvanthuc Kế Toán-Tài Chính-Thuế

  Bài viết:
  4,595
  Đã được thích:
  150
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Ðề: Các báo cáo thực hiện đầu năm 2013.

  Quan trọng là phải nắm được cái cán dao, chứ chị từ từ nắm đằng lưỡi thì mệt phờ râu :wall:
   
  #3
 4. MINA

  MINA TV Ban Quản Trị / Admin

  Bài viết:
  3,471
  Đã được thích:
  94
  Nơi ở:
  Ninh Thuận
  Ðề: Các báo cáo thực hiện đầu năm 2013.

  Kinh nghiệm làm kế toán mà lại nắm đằng lưỡi thì không còn gọi là kế toán, phải nhìn xa trông rộng một tí....Nói thế chứ, giờ Mina phải đi sau thời đại hơn mrvanthuc rồi, hổng chừng đến lúc thất nghiệp xin em một chân chạy vặt đi lấy chứng từ giúp cho em.
   
  #4
 5. pemiu

  pemiu Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  tphcm
  Ðề: Các báo cáo thực hiện đầu năm 2013.

  Cho em hỏi sao không thấy a/c nhắc đến báo cáo hóa đơn vậy? Không biết năm nay có phải nôp BC/29HD không ạh?????
   
  #5
 6. VTM

  VTM Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  5,521
  Đã được thích:
  78
  Nơi ở:
  TÂY NAM BỘ
  Ðề: Các báo cáo thực hiện đầu năm 2013.

  Báo cáo hóa đơn vẫn thực hiện báo cáo theo quý (mẫu BC26/AC) như quy định ở TT153. Riêng về báo cáo thanh quyết toán hóa đơn (mẫu BC/29HD) đã bỏ (không cần phải làm).
   
  #6
 7. huongly071090

  huongly071090 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nam
  Ðề: Các báo cáo thực hiện đầu năm 2013.

  Cho em hỏi là công ty em kinh doanh cả hàng hóa chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT nên Thuế GTGT được khấu trừ phải phân bổ theo tỷ lệ doanh thu chịu thuế. Nhưng kế toán cũ không hề phân bổ, kê tất cả vào thuế GTGT được khấu trừ, em mới vào làm được hơn 1 tháng và chỉ có mình em. EM muốn hỏi là giờ em muốn điều chỉnh lại thì em chỉ cần điều chỉnh trên phụ lục 01-4B/GTGT hay em phải làm lại tất cả tờ khai của các tháng ạ???
  Các anh chị giúp em với ạ? EM mới ra trường nên cũng không rõ các quy định lắm, lại còn phải lập BCTC nữa mà bao nhiêu là vướng mắc.
   
  #7
 8. phongthanhtp

  phongthanhtp miêu tẩy diện Staff Member

  Bài viết:
  1,308
  Đã được thích:
  131
  Nơi ở:
  đất võ trời văn
  Ðề: Các báo cáo thực hiện đầu năm 2013.

  Phải điều chỉnh lại tờ khai từng tháng có PL 01-4A phân bổ theo tỷ lệ doanh thu tháng và tờ khai tháng 12 nhớ làm thêm PL 01-4B phân bổ theo tỷ lệ doanh thu cả năm
   
  #8
 9. mychidtk

  mychidtk Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  173
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  xo viet nghe tinh
  Ðề: Các báo cáo thực hiện đầu năm 2013.

  Anh chị cho em hỏi ở trên không nhắc đến bảng báo cáo tổng hợp nộp vào NSNN, vậy báo cáo đó có làm không vào làm như thế nào hướng dẫn giúp em với, bên em có nộp thuế NK và thuế GTGT hàng nhập khẩu có cần khai vào bảng không?
  Chân thành cảm ơn với sự giúp đỡ nhiệt tình
   
  #9
 10. tamnt07

  tamnt07 Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!

  Bài viết:
  5,053
  Đã được thích:
  440
  Nơi ở:
  The Capital
  Ðề: Các báo cáo thực hiện đầu năm 2013.

  Cái báo cáo tổng hợp nộp NSNN bỏ lâu rồi mà bạn :)
   
  #10
 11. ngochai1208

  ngochai1208 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Ðề: Các báo cáo thực hiện đầu năm 2013

  Báo cáo thuế các năm giống nhau như một ê kíp rồi quan trọng doanh nghiệp yêu cầu thế nào thôi.
   
  #11
 12. nguyenhauvdd

  nguyenhauvdd Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  tp Hồ Chí Minh
  #12
 13. KT Bao An

  KT Bao An Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Ðề: Các báo cáo thực hiện đầu năm 2013

  Công việc năm 2014 có gì thay đổi , trong tháng 1 này mình phải làm những gì bác nào có tài liệu giúp mình với để mình làm
   
  #13

Chia sẻ trang này