Mỗi tuần một chuyên đề

Chi phí sản xuất và giá thành

  • Thread starter miu300492
  • Ngày gửi
M

miu300492

Guest
8/7/14
4
0
0
hà nội
Khái niệm
- CP là toàn bộ các chi phí bằng tiền về lao động sống và lao động vật hoá
- Giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các chi phí mà DN bỏ ra Bkỳ ở thời điểm nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sp hoàn thành trong kỳ
Trình tự kế toán và tổng hợp CPSX thích ứng
Học kế toán thực hành ở đâu?
- Trình tự kế toán chi phí ở các doanh nghiệp khác nhau thì khác nhau. Tuy nhiên có thể khái quát các bước như sau:
+ Bước 1: Tập hợp các chi phí cơ bản có liên quan trực tiếp cho từng đối tượng sử dụng
+ Bước 2: Tính toán và phân bổ giá trị dịch vụ của các ngành SXKD phụ cho từng đối tượng sử dụng trên cơ sở Khối lượng dịch vụ phục vụ và giá thành đơn vị dịch vụ
+ Bước 3: Tập hợp và phân bổ CP SX chung cho các đối tượng có liên quan
+ Bước 4: Xác định chi phí SX dở dang cuối kỳ
- Phân loại chi phí:
+Phân loại theo yếu tố:Yếu tố nguyên vật liệu,Yếu tố nhiên liệu, động lực SD vào quy trình sản xuất, KD trong kỳ, Yếu tố tiền lương và các khoản trích theo lương, Yếu tố TSCĐ và khấu hao, Yếu tố dịch vụ mua ngoài, Yếu tố chi phí khác bằng tiền.
+ Theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm:Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Chi phí nhân công trực tiếp, CP sản xuất chung, CP quản lý DN, bán hàng
Phân loại giá thành sản phẩm
- Có nhiều cách phân loại khác nhau: Theo thời điểm và nguồn số liệu, theo chi phí phát sinh.
Kế toán chi phí phải trả

Chi phí phải trả là những chi phí thực tế phát sinh nhưng chưa được ghi nhận là chi phí của kỳ hạch toán. Những khoản chi phí liên quan từ 2 niên độ kế toán trở lên sẽ được đưa vào dự toán để trích trước.
Tìm hiểu thêm về kiến thức kế toán tại http://daotaoketoan24h.com/
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA