Có làm HĐLĐ cho các thành viên trong hội đồng quản trị?

  • Thread starter Phanthuyceo
  • Ngày gửi
P

Phanthuyceo

Guest
Gia đình ơi! cho e hỏi vơi, gấp lắm ạ.
Công ty e có 3 thành viên góp vốn. 1 thành viên thì làm giám đốc, 1 thành viên thì làm lập trình, 1 thành viên thì chăm sóc khách hàng. bh em có phải làm hợp đồng lao động cho 3 thành viên góp vốn trên k a?
1. Nếu có làm HĐ thì làm như thế nào? ai ký?
2. Nếu k làm thì trả lương cho hội đồng ntn? và trong bảng tính lương có tình lương cho 3 thành viên ấy k ạ?
Gấp lắm, a chị giúp em, em cảm ơn ạ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Có làm HĐLĐ cho các thành viên trong hội đồng quản trị?

Gia đình ơi! cho e hỏi vơi, gấp lắm ạ.
Công ty e có 3 thành viên góp vốn. 1 thành viên thì làm giám đốc, 1 thành viên thì làm lập trình, 1 thành viên thì chăm sóc khách hàng. bh em có phải làm hợp đồng lao động cho 3 thành viên góp vốn trên k a?
1. Nếu có làm HĐ thì làm như thế nào? ai ký?
2. Nếu k làm thì trả lương cho hội đồng ntn? và trong bảng tính lương có tình lương cho 3 thành viên ấy k ạ?
Gấp lắm, a chị giúp em, em cảm ơn ạ.
Theo Điều 2 Nghị định 44/2003/NĐ-CP.
2. Các trường hợp không áp dụng hợp đồng lao động quy định tại Điều 4 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:
d) Thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp;..
Theo khoản 2, khoản 3 Điều 117 Luật Doanh nghiệp quy định:
“2. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:
a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;
...
3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị ... được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên”.
Như vậy, trong trường hợp này không áp dụng hợp đồng lao động đối với thành viên HĐQT
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA