Mục lục thông tư 39/2014/TT-BTC

  • Thread starter TamAntax
  • Ngày gửi
TamAntax

TamAntax

Sơ cấp
4/9/12
14
6
3
48
DN
Dưới đây là mục lục của thông tư 39/2014/TT-BTC để phục vụ tra cứu nhanh khi cần. Webketoan xin giới thiệu để quý vị tham khảo:

Chương I – HƯỚNG DẪN CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Loại và hình thức hóa đơn
Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập

Chương II – TẠO VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

Điều 5. Nguyên tắc tạo hóa đơn
Điều 6. Tạo hóa đơn tự in
Điều 7. Tạo hóa đơn điện tử
Điều 8. Tạo hóa đơn đặt in
Điều 9. Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh
Điều 10. Phát hành hóa đơn của Cục Thuế
Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế
Điều 12. Bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in
Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in
Điều 14. Hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền
Điều 15. Các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn

Chương III – SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Điều 16. Lập hóa đơn
Điều 17. Ủy nhiệm lập hóa đơn
Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn
Điều 19. Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn
Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
Điều 21. Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng
Điều 22. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Điều 23. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn
Điều 25. Sử dụng hóa đơn của người mua hàng

Chương IV – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ
Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Điều 28. Lưu trữ, bảo quản hóa đơn
Điều 29. Hủy hóa đơn

Chương V – KIỂM TRA, THANH TRA VỀ HÓA ĐƠN

Điều 30. Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn
Điều 31. Thanh tra về hóa đơn

Chương VI – TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 32. Hiệu lực thi hành
Điều 33. Trách nhiệm thi hành
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA