Mỗi tuần một chuyên đề

Hướng dẫn lập báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý Mẫu BC26-A theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Thực hành trực tiếp trên phần mềm HTKK.
1. Hướng dẫn lập báo cáo tình sử dụng hóa đơn quý trên phần mềm HTKK:

Bước 1: Đặng nhập vào phần mềm HTKK thuế
images
images

Bước 2: Vào menu - > “Kê khai” -> “Hoá đơn” -> “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)”.

10402630_1469024726672189_5774976460182964215_n.jpg
10390329_1469024950005500_7783998802437301052_n.jpg

Bước 3: chọn “Kỳ báo cáo” mặc định sẽ là quý hiện tại -> Chọn các phụ lục cần kê khai: “Kỳ báo cáo cuối cùng” hoặc “Chuyển địa điểm” -> click “Đồng ý”màn hình báo cáo sẽ hiển thi ra như sau:
10489897_1469025160005479_8862177361498710066_n.jpg
10363943_1469025560005439_450277910064015186_n.jpg


Bước 4: Nhập số liệu:

Mã loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn mà bạn muốn báo cáo
VD: Bạn chọn làm BC tình hình sử dụng hóa đơn GTGT thì bạn Chọn “01GTKT”.
cach%20lap%20bao%20cao%20tinh%20hinh%20su%20dung%20hoa%20don.png

Chỉ tiêu 2: Tên loại hóa đơn: Không cần phải nhập (Vì khi bạn chọn ở cột “Mã loại hóa đơn” phần mềm sẽ tự động nhảy (bạn không cần nhập).

Chi tiêu 3: Ký hiệu mẫu hóa đơn: Các bạn nhập theo mẫu trên hóa đơn của DN bạn.
VD: 01GTKT3/001.
Chỉ tiêu 4: Ký hiệu hóa đơn: Là ký hiệu trên hóa đơn của DN bạn.
VD: MP/11P
10397825_1469026030005392_8589633783531083765_n.jpg

Cột Số tồn đầu kỳ, mua/ phát hành trong kỳ:

- Nếu là lần đầu tiên thì các bạn tự nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, từ kỳ thứ 2 trở đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa.
10376860_1469026303338698_1051586545803032163_n.jpg

Chỉ tiêu 5 (Tổng số): không cần phải nhập (Phần mềm tự tính)

Chỉ tiêu 6, 7, 8, 9: Nhập dạng số: Số tồn đầu kỳ: từ số - đến số và Số mua trong kỳ từ số - đến số, các bạn nhập vào.
VD: Đầu kỳ các bạn tồn 50 hóa đơn từ số 01 – 50, và trong kỳ các bạn thông báo phát hành 50 hóa đơn từ 51 – 100.

Cột sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ:

Chỉ tiêu 10, 11, 12: Phần mềm sẽ tự động nhảy không cần nhập liệu.

Chỉ tiêu 13: Số lượng đã sử dụng: Trong kỳ các bạn sử dụng bao nhiêu thì nhập vào và phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [5] (Tổng số tồn đầu kỳ, mua/phát hành trong kỳ).
VD: Trong kỳ các bạn sử dụng từ số 155 đến số 176 tính nhanh: số sử dụng = 176-155+1= 22 tờ hóa đơn thì ghi trong đó có hai số bị xóa bỏ = > số hóa đơn sử dụng trọng kỳ = 22-2=20 tờ vậy bạn nhập 20 tờ sử dụng vào chỉ tiêu 13 đồng thời nhập hai số bị xóa bỏ vào chỉ tiêu [15]
1908345_1469028586671803_1449719800950853529_n.jpg

Chỉ tiêu 14, 16, 18: Số lượng: Phần mềm tự động nhảy không cần nhập liệu.

Chỉ tiêu 15, 17, 19: Số: Các bạn nhập số hóa đơn xóa bỏ, mất, hủy và các số này phải nằm trong khoảng chỉ tiêu {[10], [11]} và không được trùng nhau, không giao nhau.
VD: Trong kỳ ở ví dụ trên xóa bỏ hóa đơn số 161,166 thì các bạn nhập các số hóa đơn bị hủy bỏ này.

a. Nếu trong kỳ các bạn xóa bỏ, mất, hủy nhiều hóa đơn nhưng các số này không liên tiếp thì các bạn phải viết dấu(; )vào giữa các số.
VD:6;11;128 hoặc 0000006;0000011;0000128 (Trong kỳ có các bạn xóa 3 số hóa đơn này)

b. Nếu là các số liên tiếp trong 1 khoảng thì kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu(-)
VD: 51-100 (50 số)

Chú ý: Các bạn cần phân biệt được đâu là HỦY, đâu là XÓA BỎ
HỦY:
là làm biên bản hủy, hoặc thu hồi hóa đơn
XÓA BỎ: là viết sai, những chưa xé khỏi cuống, gạch chéo 3 liên
Trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có 2 mục là hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy, trong quá trình lập báo cáo có không ít kế toán thuế kê khai sai 2 mục này. Để hạn chế sai sót trong quá trình lập báo cáo cần phân biệt khi nào kê khai vào mục hóa đơn bị xóa bỏ, khi vào kê khai vào mục hóa đơn hủy.
1. Về hoá đơn xoá bỏ:
Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập


1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Do đó, trường hợp hóa đơn lập sai đã giao hoặc chưa giao cho người mua; trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nay lập lại hóa đơn mới; trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn khi trả lại hàng hoá, bên bán thu hồi hóa đơn đã lập thì những hoá đơn này đưa vào cột xoá bỏ trong báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.
10455390_1469031683338160_5876850083360657910_n.jpg
2. Về hoá đơn huỷ:
Điều 29. Hủy hóa đơn


1. Hóa đơn được xác định đã hủy

- Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hóa đơn nào hoặc không còn chữ trên tờ hóa đơn để có thể lắp ghép, sao chụp hoặc khôi phục lại theo nguyên bản.

- Hóa đơn tự in được xác định đã hủy xong nếu phần mềm tạo hóa đơn được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hóa đơn.

2. Các trường hợp hủy hóa đơn

a) Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

c) Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

d) Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

b) Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

c) Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

d) Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:

- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

- Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

- Biên bản hủy hóa đơn;

- Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

- Thực hiện phương pháp cắt góc hóa đơn

Vậy các hoá đơn phải huỷ theo quy định nêu trên được đưa vào cột số hoá đơn huỷ trong báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn./.


Tồn cuối kỳ:

Các chỉ tiêu: 20, 21, 22: Sẽ tự động nhảy.
10427236_1469032893338039_5961814454630326152_n.jpg

- Người lập biểu: Nhập kiểu text
- Người đại diện theo pháp luật: Nhập tên giám đốc.
- Ngày lập báo cáo: Mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại

Bước 5: Các bạn ấn nút “Ghi”, nếu có lỗi sai phần mềm sẽ tự động báo cho bạn biết.
Bước 6: Cuối cùng các bạn ấn nút “In dạng phai PDF” rồi nộp cho cơ quan thuế.
10288771_1469033036671358_1102736104422516382_n.jpg
10477143_1469033260004669_6653355912020356052_n.jpg
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA