Mỗi tuần một chuyên đề

Xử lý khi hóa đơn viết sai điều chỉnh tăng thành tiền và thuế suất

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
THÔNG TƯ: Số: 39/2014/TT-BTCHà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Chương III: SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.


Trường hợp 3: Viết sai thuế suất, thuế giá trị gia tăng. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

-Hai bên lập biên bản điều chỉnh lại hóa đơn đã ghi sai thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT). Trong biên bản điều chỉnh phải ghi rõ nguyên nhân, giá thanh toán, số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của tờ hóa đơn.

-Bên bán lập hóa đơn GTGT bổ sung thuế suất, tiền thuế và ghi rõ trên tờ hóa đơn là:"Số thuế GTGT ghi bổ sung (hoặc điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT) của hóa đơn số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của tờ hóa đơn ghi sai và

theo biên bản điều chỉnh hóa đơn ngày… tháng… năm".


+Hóa đơn điều chỉnh sai sót được lập khi: phát hiện hóa đơn GTGT có sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộpnhư: Sai số lượng hàng hóa, đơn giá, thuế suất, tiền thuế và đã kê khai thuế.

+Hóa đơn điều chỉnh tăng giảm phải ghi rõ:Số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Chú ý:Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

- Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
Trường hợp 1: điều chỉnh t
ăng

Ví dụ: Ngày 15/5/2014 cả hai công ty lập hợp đồng mua bán và xuất 720 kg hóa đơn sắt F8 đơn giá = 16.000 đ/kg cho:

-Tên đơn vị: Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng

-Mã số thuế: 0300 588 664

-Địa chỉ: 93 Nguyễn Công Trứ, Q1, TP.Hồ Chí Minh

Nhưng khi đang viết kế tóan viết nhầm đơn giá = 15.500 đ/kg, Hai công ty đã khai báo thúê GTGT tháng 5/2014 cho tờ hóa đơn này

10511188_1471932823048046_3476665679733702302_n.jpg


Ngày 1/8/2014 cả hai công ty:Công ty TNHH xây dựng thương mại Đông Phượng và CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM MINH LONG phát hiện sai sót và lập hóa đơn điều chỉnh tăng cho 720 kg thép f8 với đơn giá tăng = 500 đ/kg

- Hai bên mua và bán phải lập Biên Bản Điều Chỉnh Tăng Hóa Đơn ghi rõ nội dung tăng giảm, số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của hóa đơn ghi sai.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---oOo---

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP.

Số 012/BBDCHĐ/2014

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày 01/08/2014, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A : Công ty TNHH xây dựng thương mại Đông Phượng

Địa chỉ : 023 Lô E, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

MST: 0302 900 945

Do Ông (Bà) : Phan Thị Thủy Chức vụ : Giám Đốc

BÊN B : CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM MINH LONG

Địa chỉ : 223 QL1K,Khu phố Đông A, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

MST: 3701 876 143

Do:.Ông Lê Văn Đệ Chức vụ : Giám Đốc
Hai bên,thống nhất lập biên bản điều chỉnh (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: DP/14 P số 0000950 ngày15/05/2014 đã lập, và sẽ xuất điều chỉnh bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: DP/14P số 0001050 ngày 1/08/2014 để điều chỉnh hóa đơn 0000950 ngày 15/05/2014

·Lý do điều chỉnh : Do ghi sai đơn giá hàng hóa

- Thông tin đơn giá sai: 15.500 đ/kg

-Thông tin đơn giá đúng: 16.000 đ/kg

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B

-Đồng thời bên bán phải lập hóa đơn mới giao cho khách hàng và ghi ngay trên tờ hóa đơn mới"Điều chỉnh đơn giá tăng tờ hóa đơn số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… " của tờ hóa đơn bị sai.

10502161_1471934693047859_145702411844202430_n.jpg


Kê khai thuế HTKK:

Nếu là tăng so với giá trị cần viết

- Bên bán:

+Xuất hóa đơn điều chỉnh tăng

+Tại kỳ phát hiện sai sót kê khai lập lại hóa đơn mới trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số: 01-1/GTGT Bên bán ghi dương phần giá trị xuất thêm hóa đơn mới doanh thu chưa thuế và tiền thuế GTGT.

 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA