BRAVO Thay đổi cách xác định doanh thu để tính lệ phí môn bài cho một số đối tượng

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Ngày 9/7/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2020/TT-BTC, sửa đổi Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 4/10/2016. Theo đó, từ ngày 23/08/2020 sẽ thay đổi cách xác định doanh thu để tính Lệ phí môn bài cho một số đối tượng.

Nhóm đối tượng là các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sẽ chịu mức lệ phí thuế môn bài theo tổng doanh thu tính thuế TNCN năm trước liền kề.

Trong trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đã giải thể, tạm ngừng SXKD sau đó ra kinh doanh trở lại không xác định được doanh thu của năm trước liền kề thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là mức doanh thu của năm tính thuế của cơ sở SXKD cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề.

Nếu cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản thì doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế TNCN của các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế. Trường hợp cá nhân phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản tại một địa điểm thì doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài cho địa điểm đó là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế.

Doanh thu để làm căn cứ xác định lệ phí môn bài với trường hợp cá nhân phát sinh cho thuê tài sản tại nhiều địa điểm, thì mức lệ phí môn bài của từng địa điểm là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản tại các địa điểm của năm tính thuế, bao gồm cả trường hợp ở một địa điểm có phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản.

Nếu hợp đồng cho thuê tài sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN. Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN một lần đối với hợp đồng cho thuê tài sản kéo dài trong nhiều năm thì chỉ nộp lệ phí môn bài của một năm.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, địa điểm SXKD (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài) nếu ra SXKD trong 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm, nếu ra SXKD trong 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài của cả năm.
 

Thành viên trực tuyến

  • avocado123

Xem nhiều