Viết hàm SWITCH2003() để dùng cho Excel version thấp, như E2003

  • Thread starter SA_DQ
  • Ngày gửi
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
570
101
43
66
HCM city
PHP:
Option Explicit
Function SWITCH2003(Num As Double) As Long
 SWITCH2003 = Switch(Num <= 0, 0, Num <= 5, 5, Num <= 10, 10, Num <= 15, 15, Num > 15, 20)
End Function
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
570
101
43
66
HCM city
PHP:
Function SWITCH2003(Num As Double) As String
 SWITCH2003 = Switch(Num <= 0, "A", Num <= 5, "B", Num <= 10, "C", Num <= 15, "D", Num > 15, "E")
End Function
 
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
570
101
43
66
HCM city
PHP:
Option Explicit
Function MinIF(CSDL As Range, Ma As String) As Double
 Dim WF As Object, J As Long
 
 Set WF = Application.WorksheetFunction
 MinIF = WF.Max(CSDL(2).Resize(CSDL.Rows.Count))
 For J = 1 To CSDL.Rows.Count
    If CSDL.Cells(J, "A").Value = Ma Then
        If CSDL.Cells(J, "B").Value < MinIF Then MinIF = CSDL.Cells(J, "B").Value
    End If
 Next J
End Function

Mã NVDT
NVH00
10​
NHV00
13​
NJV00
35​
NJV00
112​
NVH00
122​
NHV00
132​
NVH00
999​
NHV00
987​
NJV00
789​
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA