Lập bảng cân đối kế toán cuối tháng

  • Thread starter thamnguyen2021
  • Ngày gửi
T

thamnguyen2021

Sơ cấp
25/7/21
1
0
1
36
Bài tập 6 trang 34: Khách sạn Thanh Thanh tính đến ngày 30/06/2014 có tài sản và nguồn vốn được liệt kê như sau:
(ĐVT: 1.000 đồng)
1.Vay và nợ thuê tài chính 120.000 9. Thành phẩm 35.000
2. Nguyên vật liệu 100.000 10. Thuế và các khoản phải nộp NN 30.000
3. Quỹ đầu tư phát triển 70.000 11. Tạm ứng 5.000
4. Công cụ, dụng cụ 20.000 12. Nguồn vốn ĐT xây dựng cơ bản 50.000
5. Tiền mặt 10.000 13. Nguồn vốn kinh doanh 350.000
6. Tiền gửi ngân hàng 60.000 14. Tài sản cố định hữu hình 420.000
7. Phải trả người bán 70.000 15. Phải trả công nhân viên 50.000
8. Phải thu khách hàng 15.000 16. Lợi nhuận chưa phân phối X
Câu 1: Hãy phân loại tài sản và nguồn vốn, dùng tính cân đối của bảng cân đối kế toán để xác định X (lãi hay lỗ).
giúp mình với các bạn ơi
 
Webketoan PRO
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,131
521
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Bài này đơn giản mà, bạn viết số tài khoản cạnh nội dung kia rồi lắp nó vào bảng cân đối phát sinh từ đó sẽ làm được bảng cân đối kế toán và kết quả kinh doanh. Mà bạn nên viết trình tự ra chứ cái này chắc bạn copy ở excel paste vào nên nó loạn xì ngậu nội dung cả
 
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
451
31
28
41
Thành Phố Hồ Chí Minh
Bài tập 6 trang 34: Khách sạn Thanh Thanh tính đến ngày 30/06/2014 có tài sản và nguồn vốn được liệt kê như sau:
(ĐVT: 1.000 đồng)
1.Vay và nợ thuê tài chính 120.000 9. Thành phẩm 35.000
2. Nguyên vật liệu 100.000 10. Thuế và các khoản phải nộp NN 30.000
3. Quỹ đầu tư phát triển 70.000 11. Tạm ứng 5.000
4. Công cụ, dụng cụ 20.000 12. Nguồn vốn ĐT xây dựng cơ bản 50.000
5. Tiền mặt 10.000 13. Nguồn vốn kinh doanh 350.000
6. Tiền gửi ngân hàng 60.000 14. Tài sản cố định hữu hình 420.000
7. Phải trả người bán 70.000 15. Phải trả công nhân viên 50.000
8. Phải thu khách hàng 15.000 16. Lợi nhuận chưa phân phối X
Câu 1: Hãy phân loại tài sản và nguồn vốn, dùng tính cân đối của bảng cân đối kế toán để xác định X (lãi hay lỗ).
giúp mình với các bạn ơi
TÀI SẢNSố tiền
15
A - Tài sản ngắn hạn
260,000​
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
70,000​
1. Tiền
70,000​
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
15,000​
IV. Hàng tồn kho
175,000​
1. Hàng tồn kho
175,000​
5. Tài sản ngắn hạn khác
5,000​
B - TÀI SẢN DÀI HẠN
420,000​
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định
420,000​
1. Tài sản cố định hữu hình
420,000​
- Nguyên giá
420,000​
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)(…)
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)
680,000​
C – Nợ phải trả
270,000​
I. Nợ ngắn hạn
270,000​
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
120,000​
2. Phải trả người bán ngắn hạn
70,000​
3. Người mua trả tiền trước
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
30,000​
5. Phải trả người lao động
50,000​
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU
410,000​
I. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn góp của chủ sở hữu
350,000​
8. Quỹ đầu tư phát triển
70,000​
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
-60,000​
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
50,000​
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)
680,000​
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều