Tìm hiểu IFRS: IAS 23 - Chi phí đi vay

  • Thread starter ACV
  • Ngày gửi
Chuẩn mực kế toán số 23

Chi phí đi vay

Vào tháng 4 năm 2001 Ủy ban chuẩn mực Kế toán quốc tế (gọi tắt là Ủy ban) đã thông qua chuẩn mực Chuẩn mực IAS 23, trên cơ sở Chuẩn mực IAS 23 do Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành lần đầu vào năm 1993. Chuẩn mực IAS 23 Chi phí lãi vay cũng thay thế cho Chuẩn mực IAS 23 Vốn hóa chi phí đi vay (được ban hành vào tháng 3 năm 1984).

Vào tháng 3 năm 2007 Ủy ban chuẩn mực Kế toán quốc tế ban hành Bản sửa đổi của chuẩn mực IAS 23 trong đó loại bỏ quyền lựa chọn cho phép ghi nhận ngay chi phí đi vay vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Căn cứ vào những sửa đổi của Chuẩn mực 23 thì các chuẩn mực khác cũng có một vài nội dung được sửa đổi theo. Các chuẩn mực được sửa đổi bao gồm: Chuẩn mực về Nông nghiệp: Cây lâu năm cho sản phẩm (sửa đổi IAS 16 và IAS 41) (được ban hành vào tháng 6 năm 2014), IFRS 9 Công cụ tài chính (được ban hành vào tháng 7 năm 2014), IFRS 16 Thuê tài sản (được ban hành vào tháng 1 năm 2016) và Những đổi mới thường niên đối với các chuẩn mực IFRS giai đoạn 2015-2017 (được ban hành vào tháng 12 năm 2017).

IAS 23 Chi phí đi vay (gọi tắt là IAS 23) được trình bày từ đoạn 1 đến đoạn 30 và phần Phụ lục. Khi IASB thông qua chuẩn mực này thì tất cả các đoạn đều có giá trị ngang nhau. Đồng thời cần nghiên cứu chuẩn mực IAS 23 trong bối cảnh hiểu rõ các quy định chung và phần Cơ sở để đưa ra kết luận, Lời mở đầu các IFRS và Khung khái niệm của Báo cáo tài chính. Còn chuẩn mực IAS 8 về Chính sách kế toán, những thay đổi trong ước tính kế toán và sai sót cung cấp cơ sở cho việc chọn lựa và áp dụng các chính sách kế toán trong trường hợp không có các hướng dẫn cụ thể.

Chi phí đi vay bao gồm:

(a) Chi phí lãi vay tính theo phương pháp lãi suất thực như đã trình bày trong IFRS 9;

(b) Đã xóa bỏ

(c) Đã xóa bỏ

(d) Lãi vay liên quan đến nghĩa vụ thanh toán tiền thuê được ghi nhận theo quy định tại IFRS 16 – Thuê Tài sản; và

(e) Phần chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ các khoản vay bằng ngoại tệ được coi là khoản điều chỉnh cho chi phí vay.

Xem thêm tại đây

**********************************
Hỗ trợ tư vấn miễn phí học ACCA, FIA, IFRS và non-ACCA tại đây:
bit.ly/zalo-tu-van-acca
Xem thêm tại: https://auditcarevietnam.vn
Youtube: Thuy Nguyen ACCA
Fanpage: Hội Những Người yêu Nghề Kế Toán
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA