LỘ TRÌNH BAN HÀNH IFRS 16 - Thuê tài sản

  • Thread starter IFRS-ACCA
  • Ngày gửi
LỘ TRÌNH BAN HÀNH IFRS 16

Vào tháng 4/2001, Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (Ủy ban) đã thông qua IAS 17 Thuê tài sản, trước đây đã được Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành vào tháng 12/1997. IAS 17 Thuê tài sản thay thế cho IAS 17 Hạch toán thuê tài sản đã được ban hành vào tháng 9/1982.

Vào tháng 4/2001, IASB đã thông qua SIC-15 Thuê hoạt động - Các ưu đãi, đầu tiên được Ủy ban diễn giải thường trực (SIC) của IASC ban hành vào tháng 12/1998.

Vào tháng 12/2001, IASB đã ban hành SIC-27 Đánh giá bản chất của giao dịch liên quan đến hình thức pháp lý của thuê tài sản. SIC-27 đầu tiên được SIC phát triển để đưa ra hướng dẫn về nhiều nội dung, trong đó có việc xác định liệu một thỏa thuận liên quan đến hình thức pháp lý của thuê tài sản đáp ứng định nghĩa của thuê tài sản theo IAS 17 hay không.

Vào tháng 12/2003, IASB đã ban hành IAS 17 sửa đổi là một phần của chương trình khởi đầu của các dự án kỹ thuật của họ.

Vào tháng 12/2004, IASB đã ban hành IFRIC 4 Xác định liệu một thỏa thuận có bao gồm thuê tài sản. Ủy ban diễn giải đã lập Hướng dẫn đối với xác định liệu giao dịch không có hình thức pháp lý của thuê tài sản nhưng chuyển giao quyền sử dụng một tài sản để đổi lại một khoản thanh toán hoặc các khoản thanh toán là, hoặc bao gồm, thuê tài sản cần được hạch toán theo IAS 17.

Vào tháng 1/2016, IASB đã ban hành IFRS 16 Thuê tài sản. IFRS 16 thay thế cho IAS 17, IFRIC 4, SIC-15 và SIC-27. IFRS 16 quy định nguyên tắc ghi nhận, xác định giá trị, trình bày và công bố thuê tài sản.

Các Chuẩn mực khác đã thực hiện các thay đổi nhỏ là hệ quả của IFRS 16, bao gồm Các thay đổi để Tham chiếu đến Khung khái niệm trong các chuẩn mực IFRS (được ban hành tháng 3/2018).


Xem thêm: Vì sao IFRS lại HOT đến thế: #IFRS16 #IFRS #ACCA #FIA
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA