IFRS-ERP TÌM HIỂU IAS 8 - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, CÁC THAY ĐỔI ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT

TÌM HIỂU IAS 8 - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, CÁC THAY ĐỔI ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT

Khi thực hiện điều chỉnh hồi tố BCTC, ngoài các ảnh hưởng trực tiếp tới các chỉ tiêu liên quan của số liệu so sánh các kỳ trước như tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập và chi phí, thì cũng sẽ có thể phát sinh các ảnh hưởng như các chính sách kế toán, các thay đổi trong ước tính kế toán và các sai sót.

Chuẩn mực Kế toán Quốc tế số 8 Các chính sách kế toán, các thay đổi ước tính kế toán và các sai sót (sau đây viết tắt là IAS 8) bao gồm các nội dung từ đoạn 1 đến đoạn 56 và Phụ lục. Tất cả các đoạn đều có giá trị thẩm quyền ngang nhau nhưng được trình bày theo kếu cấu mẫu một Chuẩn mực của IASC khi được IASB thông qua. Nên đọc IAS 8 trong ngữ cảnh phù hợp mục đích của Chuẩn mực và các Cơ sở để đưa ra Kết luận của Chuẩn mực, Giới thiệu các chuẩn mực IFRS và Khung lý thuyết về lập báo cáo tài chính.

Chính sách kế toán là các nguyên tắc, cơ sở, quy ước, quy tắc và thông lệ cụ thể được áp dụng bởi một đơn vị trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.​
Thay đổi ước tính kế toán là việc điều chỉnh giá trị ghi sổ của một tài sản, một khoản nợ phải trả hoặc giá trị tiêu hao định kỳ của một tài sản, xuất phát từ việc đánh giá tình trạng hiện tại và các khoản lợi ích và nghĩa vụ kỳ vọng trong tương lai liên quan đến tài sản và nợ phải trả đó. Các thay đổi trong ước tính kế toán là kết quả của các thông tin mới hoặc các phát triển mới, và theo đó, không phải là việc điều chỉnh các sai sót.​
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là các Chuẩn mực và các Giải thích do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) ban hành. Bộ Chuẩn mực bao gồm:​

 1. Các Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế
 2. Các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế
 3. Các nội dung giải thích của IFRIC; và
 4. Các nội dung giải thích của SIC
PHẠM VI CỦA CHUẨN MỰC NÀY ĐIỀU CHỈNH CÁC NỘI DUNG SAU:

Các chính sách kế toán

 • Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán
 • Tính nhất quán của các chính sách kế toán
Các thay đổi trong chính sách kế toán
 • Áp dụng các thay đổi trong chính sách kế toán
 • Trình bày
Các thay đổi ước tính kế toán
 • Trình bày
Các sai sót
 • Các giới hạn của điều chỉnh hồi tố
 • Trình bày việc sửa chữa các sai sót kỳ trước
Để tìm hiểu chi tiết về IAS 8 - Các chính sách kế toán, các thay đổi ước tính kế toán và các sai sót, hãy truy cập Tại đây
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trung Tâm Đào Tạo ACV

Thuy Nguyen ACCA & Cộng Sự▪

Hỗ trợ tư vấn miễn phí học ACCA, FIA, IFRS và non-ACCA tại đây: bit.ly/zalo-tu-van-acca
Xem thêm tại: https://auditcarevietnam.vn
Youtube: Thuy Nguyen ACCA
Fanpage: Hội Những Người yêu Nghề Kế Toán
 

Xem nhiều

Webketoan PRO