Thêm một số hướng dẫn về hàng hóa nhập khẩu được giảm thuế GTGT năm 2022

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 521/TCHQ-TXNK ngày 18/2/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Tiếp theo Công văn số 370/TCHQ-TXNK ngày 28/1/2022 hướng dẫn xác định và khai báo hàng nhập khẩu được giảm 2% thuế GTGT, Tổng cục Hải quan bổ sung thêm một số hướng dẫn như sau:

- Việc khai thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu, đối chiếu với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và mức thuế suất GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn.

- Phạm vi hàng hóa nhập khẩu được hưởng chính sách giảm 2% thuế GTGT được xác định theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP .

- Hàng hóa nhập khẩu được giảm thuế GTGT còn 8% là các mặt hàng không được nêu tại Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT (Phụ lục I, II, III Nghị định 15/2022/NĐ-CP) .

- Đối với Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT nêu tại Phụ lục I và Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CP là các ngành sản phẩm thuộc phạm vi loại trừ tại Nghị quyết 43/2022/QH15 .

- Hàng hóa nhập khẩu nếu thuộc Danh mục không được giảm thuế GTGT, đáp ứng tiêu chí nêu tại cột 8 “Tên sản phẩm”, cột 9 “Nội dung” của Phụ lục 1 và phần A Phụ lục III, cột 3 “Hàng hóa" của Phần B Phụ lục III hoặc là mặt hàng chịu thuế TTĐB thuộc Phụ lục II Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì phải áp dụng thuế GTGT 10%.

- Đối với hàng hóa không được giảm thuế GTGT nêu tại Phụ lục I, Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CP, nếu chỉ ghi Chương (02 chữ số) thì toàn bộ mã hàng 08 chữ số thuộc chương đó không được giảm thuế; nếu ghi chi tiết đến nhóm (04 chữ số) hoặc chi tiết đến phân nhóm (06 chữ số) thì toàn bộ mã hàng 08 chữ số thuộc nhóm/phân nhóm đó không được giảm thuế; nếu ghi chi tiết đến mã HS 08 chữ số thì chỉ mã hàng 08 chữ số đó không được giảm thuế.

Nguồn: LuatVietnam
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA