CÁCH KÊ KHAI VÀ HẠCH TOÁN HÓA ĐƠN HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

  • Thread starter tea bitter
  • Ngày gửi
tea bitter

tea bitter

Sơ cấp
11/1/13
8
2
3
31
hà nội
Trường hợp người mua đã mua hàng nhưng xuất hóa đơn trả lại hàng do hàng không đúng quy cách, chất lượng

Khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

KÊ KHAI VỚI HÓA ĐƠN HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

Vào tháng hoặc quý phát sinh hóa đơn hàng bán trả lại.

– Bên bán--Bên nhận hóa đơn trả lại hàng -sẽ kê khai âm giá trị hóa đơn đó vào bảng kê bán ra PL01-1 GTGT

Đơn vị bán kê giảm vào các chỉ tiêu tương ứng tại mục II-Hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ trên tờ khai 01/GTGT (cụ thể trong trường hợp này hàng hóa trả lại chịu thuế suất thuế GTGT là 10% thì: điều chỉnh giảm doanh số tại chỉ tiêu (32)-Hàng hóa bán ra chịu thuế suất GTGT 10% ; thuế GTGT ghi nhận giảm đưa vào chỉ tiêu (33).-Thuế GTGT

– Bên mua – Bên xuất hóa đơn trả lại hàng -sẽ kê âm giá trị vào bảng kê phụ lục mua vào PL01-2 GTGT

Đơn vị mua điều chỉnh doanh số mua tại chỉ tiêu (23)-Giá trị và thuế GTGT của hàng hóa ,dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu vào điều chỉnh giảm tại chỉ tiêu (24) –Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào và (25)-Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ kỳ này

Căn cứ công văn Số: 5839/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

HẠCH TOÁN HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI CỤ THỂ NHƯ SAU :

1.BÊN BÁN :

1.1 Khi xuất HĐ bán hàng cho khách
:

Ghi Nợ TK 111,112/131: Số tiền phải thu khách hàng

Có TK 5111: Doanh thu bán hàng

Có TK 3331: Thuế GTGT

Phản ánh giá vốn

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán tăng lên

Có TK 155, 1561: Trị giá lô hàng xác định được từ giá mua

1.2 Khi hàng bán bị trả lại

+ Phản ánh doanh thu hàng bán bị trả lại

Nợ TK 5212( Nếu Theo TT 200) ; Nợ TK 5111:( Nếu Theo TT 133)

Nợ TK 3331: Thuế GTGT đầu ra bị giảm đi

Có TK 111,112,131: Tài khoản liên quan khi bán hàng

+ Phản ánh hàng nhập lại kho bằng bút toán

Nợ TK 155, 1561: Vì hàng hóa nhập lại kho

Có TK 632: Ghi giảm giá vốn bán hàng

BÊN MUA

2.1 Khi mua hàng hạch toán :

Nợ TK 152, 154, 155, 1561, 152: Giá trị mua vào.

Nợ TK 1331: Thuế GTGT đầu vào

Có TK 111,112.331 : Tổng giá trị mua +thuế GTGT đầu vào

2.2 Khi Công ty xuất hóa đơn trả lại hàng cho nhà cung cấp:

Nợ TK 111,112,331 : Tổng giá trị mua +thuế GTGT đầu vào

Có TK 152, 154, 155, 1561: Ghi giảm giá trị lô hàng chưa VAT

Có TK 1331: Ghi giảm VAT được khấu trừ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA