Dùng VBA để giải bài toán lớp 6

 • Thread starter SA_DQ
 • Ngày gửi
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
569
100
43
66
HCM city
Đề bài như sau:
Cho 1 số Y mà số này chia hết cho 2, 3, 7 & 13;
Đem số Y này công với 33 124 sẽ cho ta 1 số chính phương & (thêm nữa) số chính phương này chia hết cho 2, 7 & 13

PHP:
Sub TimSoChinhPhuong()
 Const A As Integer = 2:    Const B As Integer = 3
 Const C As Integer = 5:    Const D As Integer = 7
 Dim LCM As Integer, J As Long, Tmp As Double, Dm As Integer
 Dim DK1 As Boolean, DK2 As Boolean, DK3 As Boolean
 ReDim Arr(1 To 35, 1 To 2)
 
 LCM = Application.LCM(A, B, C, D)
 For J = (LCM + 196) To 9999999 Step LCM
  Tmp = (J) ^ (0.5)
  DK1 = Tmp / 1 = Tmp \ 1
  DK2 = Tmp / 2 = Tmp \ 2
  DK3 = Tmp / 7 = Tmp \ 7
  If DK1 And DK2 And DK3 Then
    Dm = Dm + 1
    Arr(Dm, 1) = J:    Arr(Dm, 2) = Tmp
    If Dm = 35 Then Exit For
  End If
 Next J
 [J2].Resize(Dm, 2).Value = Arr()
End Sub
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA