Bài tập cho người dùng VBA

 • Thread starter SA_DQ
 • Ngày gửi
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
539
96
28
65
HCM city
Trong hình là 1 trang tính có chứa 3 vùng (tạm gọi là Khóa, Chia 1 & Chia 2)
Vùng Chìa 1 có chứa các từ TRUONG SA
Vùng chìa 2 tương tự là DONG TRIEU

Bài tập đề ra là viết macro để biến đoạn "KHONG CO . . . ."
Mã hóa thành "BOFEA UF . . . . " bên dưới
Chúc các bạn thành công!
(Sau 3 ngày sẽ có đáp án Nếu chưa có bài giải)Mã hóa.jpg
 
 • Like
Reactions: MINA
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
539
96
28
65
HCM city
Đáp án #1:
PHP:
Function MaHoa(StrC As String) As String
 Dim sRng As Range, dRng As Range, Cls As Range
 Dim J As Long:       Dim Tmp As String

 Set sRng = [B2:G7].CurrentRegion
 Set dRng = [C11].CurrentRegion
 MsgBox sRng.Address
 For J = 1 To Len(StrC)
  Tmp = Mid(StrC, J, 1)
  If Tmp = " " Then
    MaHoa = MaHoa & Tmp
  Else
    Set Cls = sRng.Find(Tmp, , xlFormulas, xlWhole)
    If Not Cls Is Nothing Then
      MaHoa = MaHoa & Cells(Cls.Row + 8, Cls.Column).Value
    Else
    End If
  End If
 Next J
End Function
 
 • Like
Reactions: Nguyencongthuy
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
539
96
28
65
HCM city
Bài tập thứ 2:

Cách mã hóa 1 đoạn văn bản như #1 sẽ không dễ bẽ khóa với chúng ta;
Nhưng với những chuyên gia về mật mã thì không gì là không thể
Để gây thêm khó khắn cho các chuyên gia, ta có thể dùng ống khóa kép
Chuyện này liên tưởng đến hai gia đình cùng có 1 cánh cổng
Tóm lại là ta có thể mã hóa đoạn văn bản độ dài 33 kí tự thành đoạn mã có trên 33 x 2 ký tự
(Như hình bài 1 đang là 67 ký tự kể cả khoảng trắng)
Nội dung BT2: Viết 1 hàm để mã hóa 1 đoạn văn bản (có độ dài 33 kí tự) thành đoạn mã trên 66 ký tự thông qua 2 chìa "TRUONG SA" & "DONG TRIEU" cùng đọc & dịch được nội dung

Mong các bạn sẽ có lời giải sau 50 giờ kể từ lúc đăng bài này!


Đồng niên.jpg
 

Xem nhiều

Webketoan PRO