Bài tập cho người dùng VBA

 • Thread starter SA_DQ
 • Ngày gửi
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
569
100
43
66
HCM city
Trong hình là 1 trang tính có chứa 3 vùng (tạm gọi là Khóa, Chia 1 & Chia 2)
Vùng Chìa 1 có chứa các từ TRUONG SA
Vùng chìa 2 tương tự là DONG TRIEU

Bài tập đề ra là viết macro để biến đoạn "KHONG CO . . . ."
Mã hóa thành "BOFEA UF . . . . " bên dưới
Chúc các bạn thành công!
(Sau 3 ngày sẽ có đáp án Nếu chưa có bài giải)Mã hóa.jpg
 
 • Like
Reactions: MINA
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
569
100
43
66
HCM city
Đáp án #1:
PHP:
Function MaHoa(StrC As String) As String
 Dim sRng As Range, dRng As Range, Cls As Range
 Dim J As Long:       Dim Tmp As String

 Set sRng = [B2:G7].CurrentRegion
 Set dRng = [C11].CurrentRegion
 MsgBox sRng.Address
 For J = 1 To Len(StrC)
  Tmp = Mid(StrC, J, 1)
  If Tmp = " " Then
    MaHoa = MaHoa & Tmp
  Else
    Set Cls = sRng.Find(Tmp, , xlFormulas, xlWhole)
    If Not Cls Is Nothing Then
      MaHoa = MaHoa & Cells(Cls.Row + 8, Cls.Column).Value
    Else
    End If
  End If
 Next J
End Function
 
 • Like
Reactions: Nguyencongthuy
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
569
100
43
66
HCM city
Bài tập thứ 2:

Cách mã hóa 1 đoạn văn bản như #1 sẽ không dễ bẽ khóa với chúng ta;
Nhưng với những chuyên gia về mật mã thì không gì là không thể
Để gây thêm khó khắn cho các chuyên gia, ta có thể dùng ống khóa kép
Chuyện này liên tưởng đến hai gia đình cùng có 1 cánh cổng
Tóm lại là ta có thể mã hóa đoạn văn bản độ dài 33 kí tự thành đoạn mã có trên 33 x 2 ký tự
(Như hình bài 1 đang là 67 ký tự kể cả khoảng trắng)
Nội dung BT2: Viết 1 hàm để mã hóa 1 đoạn văn bản (có độ dài 33 kí tự) thành đoạn mã trên 66 ký tự thông qua 2 chìa "TRUONG SA" & "DONG TRIEU" cùng đọc & dịch được nội dung

Mong các bạn sẽ có lời giải sau 50 giờ kể từ lúc đăng bài này!


Đồng niên.jpg
 
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
569
100
43
66
HCM city
& đây là bài giải:

PHP:
Function MaHoa2(StrC As String) As String
 Dim Rg0 As Range, Cls As Range
 Dim J As Long, Tmp As String
 Dim Ma1 As String, Ma2 As String
 
 Set Rg0 = [B2:G7].CurrentRegion
 Randomize
 For J = 1 To Len(StrC)
  Tmp = Mid(StrC, J, 1)
  If Tmp = " " Then
    MaHoa2 = MaHoa2 & Space(1 + 2 * Rnd \ 1)
  Else
    Set Cls = Rg0.Find(Tmp, , xlFormulas, xlWhole)
    If Not Cls Is Nothing Then
      MaHoa2 = MaHoa2 & Cells(Cls.Row + 8, Cls.Column).Value
      MaHoa2 = MaHoa2 & Cells(Cls.Row + 16, Cls.Column).Value
    End If
  End If
 Next J
End Function

Kết quả của hàm sẽ là :

BA0IFHEFAR UNFH AR1E IKMQWX 0IFHEF OGFHUN CBTDHJ LPMQ OGFH
 
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
569
100
43
66
HCM city
Xin gởi tới các bạn file tham khảo về cách tổng kết các quỹ của cơ quan hàng tháng
File thực hiện bỡi VBA
 

Đính kèm

 • TongHop.rar
  33.7 KB · Lượt xem: 1
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
569
100
43
66
HCM city
BÀI TẬP VỀ 6 SỐ KHÁC NHAU GHÉP THÀNH 1 SỐ​

Chúng ta có bảng số liệu sau đây:
ABCDEFABCDEFTổng
39​
123450​
123450
15​
987654​
987654
39​

Trong đó A,B,C,D.E & F là 6 ký số hoàn toàn khác nhauỞ cột 'Tổng' sẽ ghi tổng các ký số của mỗi số bất kỳ;
Chúng ta sẽ có tổng bé nhất sẽ là 15 & tổng lớn nhất sẽ là 39
Macro dưới đây sẽ liệt kê 100 số ghép đó thỏa điều kiện có tổng là 39; Ngoài ra macro này cho phép ta biết số lượng các số ghép từ 6 số có tổng là 39:

PHP:
Sub Tong6KiSo_()
 Dim J1 As Integer, J2 As Integer, J3 As Integer, J4 As Integer, J5 As Integer, J6 As Integer, W As Long
 Dim Tong6  As Long, Tmp As Integer, Tong As Integer
 ReDim Arr(1 To 99, 1 To 1)

 On Error GoTo Thoat
 Tong = [K1].Value
 [K7].CurrentRegion.ClearContents
 Tmr = Timer()
 For J1 = 1 To 9
  For J2 = 0 To 9
    If J2 <> J1 Then
      For J3 = 0 To 9
        If J3 <> J2 And J3 <> J1 Then
          For J4 = 0 To 9
            If J4 <> J3 And J4 <> J2 And J4 <> J1 Then
              For J5 = 0 To 9
                If J5 <> J4 And J5 <> J3 And J5 <> J2 And J5 <> J1 Then
                  For J6 = 0 To 9
                    If J6 <> J1 And J6 <> J2 And J6 <> J3 And J6 <> J4 And J6 <> J5 Then
                      Tong6 = J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6
                      If Tong6 = Tong Then
                        W = W + 1:
                        If W < 100 Then Arr(W, 1) = J1 & J2 & J3 & J4 & J5 & J6       '
                      End If
                    End If
                  Next J6
                End If
              Next J5
            End If
          Next J4
        End If
      Next J3
    End If
  Next J2
 Next J1
 MsgBox W, , Tong
Thoat:
 [K5].Resize(100).Value = Arr()
End Sub
 
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
569
100
43
66
HCM city
CẢNH BÁO SẮP ĐẾN NGÀY SINH NHẬT CỦA CÁC THƯỢNG ĐẾ.​
Giả dụ chúng ta có 1 danh sách các kha81ch hàng thân thiết như bảng sau:

STTMã KHHọ & TênNgày sinhĐTMSTĐC
1BXT00Bùi Xuân Thắm
02/27/1977​
1​
2BXT01Bùi Thị Xuân Thành
02/28/1978​
3​
3CCH00Châu Chấn Huy
03/01/1979​
5​
4CJL00Cù Lân
03/02/1980​
1​
5CMN00Công Tằng Tôn Nữ Minh Nguyệt
03/03/1981​
3​
6CNM00Công Tằng Tôn Nữ Nguyệt Minh
03/04/1982​
5​
7CNS00Chu Ngọc Sơn
03/05/1983​
7​
8CVA00Cỗ Văn Ẩn
03/06/1984​
3​
9DAH00Dương Ánh Hòa
03/07/1985​
5​
10FFD00Đào Đức Dương
03/08/1986​
7​
11FFD01Đỗ Đăng Dung
03/09/1987​
2​
12FLT00Đinh La Thăng
03/10/1988​
5​
13LCM00Lê Công Minh
03/11/1989​
7​
14LCM01Lã Chí Mai
03/12/1990​
2​
15LCT00Lê Công Thành
03/13/1991​
4​
16LTH00Lê Thanh Hải
03/14/1992​
7​
. . . . . . . .

& nhiệm vụ đề ra là lập 1 macro để nó liệt kê & nhắc nhỡ ta những thượng đế nào sắp tớ sẽ có ngày sinh nhật;
MJacro đó có nội dung như sau:

PHP:
Sub LapDSNgaySinhKH()
 Dim Rws As Long, W As Integer, J As Long, Ng As Integer, Dat As Date, Col As Integer
 Dim Arr()
 Dim Ma_TN As String
 
 Rws = [B2].CurrentRegion.Rows.Count
 Arr() = [B2].Resize(Rws, 6).Value
 ReDim aKQ(1 To Rws, 1 To 7)
 [T2].CurrentRegion.Offset(1).Clear
 For Ng = 2 To 0 Step -1
  Ma_TN = MaTN(Date - Ng)
  For J = 1 To UBound(Arr())
    Dat = Arr(J, 3)
    If Dat < #9/2/1945# Then Exit For
    If MaTN(Dat) = Ma_TN Then
      W = W + 1
      aKQ(W, 1) = W
      For Col = 2 To 6
        aKQ(W, Col) = Arr(J, Col - 1)
      Next Col
    End If
  Next J
 Next Ng
 If W Then
  [T2].Resize(W, 7).Value = aKQ()
  MsgBox "Xong Rôi!", , "Xin Chào!"
 End If
End Sub
Mã:
Function MaTN(Optional ByRef Dat As Date) As String
 Const Alf As String = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNPPQRTSUVWXYZ"

 If Dat = 0 Then Dat = Date
 MaTN = Mid(Alf, 1 + Month(Dat), 1) & Mid(Alf, 1 + Day(Dat), 1)
End Function
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA