Hỗ trợ phần Tiếng Anh

  • Thread starter ketoan@
  • Ngày gửi
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
Các bạn nếu gặp khó khăn về tiếng Anh, ngữ, nghĩa v.v.......
Vào đây post bài nhé.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

suongdemtv

Trung cấp
15/4/04
120
0
0
Truy cập trang
ketoan@ ơi thế cho em hỏi, nếu em có thắc mắc gì hoặc có gửi bản tóm tắt thì gửi bằng tiếng anh hay là tiếng việt ạ ?
Khi học qua mạng mình sử dụng hoàn toàn bằng tiếng anh ạ? Em hỏi cho biết trước. :il
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
Vì ACCA là kế toán quốc tế nên Cố gắng tối đa dùng tiếng Anh,

Một "bí quyết" nho nhỏ là khi bắt đầu đọc, học ACCA - tạm thời "switch off" tất cả những kiến thức vế VAS mọi người đã biết - có thế mới dễ lĩnh hội được cái mới.

Mọi người sẽ thấy, tiếng Anh ở đây viết rất súc tích và dễ hiểu.
Đừng cố máy móc phải tìm ra 1 từ nào đó tương đương trong tiếng Việt, vì có thể mọi người sẽ gặp khó khăn khi muốn hiểu các ý trình bày trong texbook.

Tuy nhiên nếu em có thể viết được tóm tắt bằng tiếng Việt mà vẫn đúng hoàn toàn thì vẫn OK, chỉ sợ em lại mất công ngồi dịch ra tiếng Việt mà vẫn không đúng được thì mất thì giờ lắm.
 
N

ngohome

Guest
11/5/04
8
0
0
Originally posted by ketoan@@Aug 2 2004, 02:43 PM
Vì ACCA là kế toán quốc tế nên Cố gắng tối đa dùng tiếng Anh

Mình đồng ý với ketoan@, đây là cơ hội rất.....rất tốt để trau dồi tiếng Anh.
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
Thêm thông tin cho phần tiếng Anh.

nguyentuanh
Tôi muốn tìm một trang web để tra từ điển về kế toán.
Vậy ai có thể giúp tôi tra cứu từ điển chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính trên website có được không.
Thanks!

ktnhatrang
Goi ban nguyentuanh, tu dien ke toan cho ban day
http://www.ventureline.com/glossary.asp
Chuc thanh cong

Hoặc là các bạn vào ĐÂYđể đọc thông tin.

ketoan@
 
S

suikyo

Guest
8/9/04
33
0
0
Ha Noi
Em có biết một website về đầu tư nhưng tại đây có đề cập và giải đáp rất nhiều các thuật ngữ về tài chính, kế toán. Các thành viên nào của gia đình webketoan có nhã hứng thì xin mời nhào vô. ĐÂY http://www.investorword.com

Qua đây em cũng xin ra mắt cả nhà...
 
C

CNN

Cao cấp
14/3/03
506
2
0
ĐH KTQD
accelerated depreciation Methods of depreciation that call for recognition of relatively large amounts of depreciation in the early years of an asset’s useful life and relatively small amounts in the later years.
Khấu hao nhanh Phương pháp tính khấu hao ghi nhận lượng khấu hao lớn hơn trong những năm đầu thuộc thời gian sử dụng hữu ích của tài sản và những luợng nhỏ hơn trong những năm sau

account A record used to summarize all increases and decreases in a particular asset, such as Cash, or any other type of asset, liability, owner’s equity, revenue, or expense.
Tài khoản Một bản ghi chép dùng để tổng hợp sự tăng giảm của một tài sản cụ thể, như Tiền mặt, hoặc bất cứ loại tài sản, công nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí nào khác

accountability The condition of being held responsible for one’s actions by the existence of an independent record of those actions. Establishing accountability is a major goal of accounting records and of internal control procedures
Trách nhiệm giải trình Điều kiện phải chịu trách nhiệm cho hành vi của một người bởi sự tồn tại của một bản ghi độc lập với những hành vi đó. Thiết lập trách nhiệm giải trình là mục tiêu chính của ghi chép kế toán và của các thủ tục kiểm soát nội bộ

accounting cycle The sequence of accounting procedures used to record, classify, and summarize accounting information. The cycle begins with the initial recording of business transactions and concludes with the preparation of formal financial statements.
Chu trình kế toán Một chuỗi các thủ tục kế toán dùng để ghi chép, phân loại, tổng hợp thông tin kế toán. Chu trình bắt đầu bằng những ghi chép ban đầu về các nghiệp vụ kinh tế và kết thúc bằng việc lập các báo cáo tài chính chính thức.

accounting equation Assets are equal to the sum of liabilities plus owner’s equity Phương trình kế toán Tổng tài sản bằng tổng nợ phải trả cộng vốn chủ sở hữu

accounting period The span of time covered by an income statement. One year is the accounting period for much financial reporting, but financial statements are also prepared by companies for each quarter of the year and for each month.
Chu kỳ kế toán Khoảng thời gian cho một báo cáo kết quả kinh doanh. Một năm là chu kỳ kế toán cho nhiều báo cáo tài chính, nhưng báo cáo tài chính cũng được lập bởi các công ty cho từng quý của năm hoặc cho từng tháng.

accounting systems The personnel, procedures, devices, and records used by an organization to develop accounting information and communicate that information to decision makers.
Hệ thống kế toán Toàn bộ nhân sự, thủ tục, phương tiện, ghi chép được sử dụng bởi một tổ chức để phát triển các thông tin kế toán và chuyển tải những thông tin đó những người ra quyết định.


accounts receivable turnover rate A ratio used to measure the liquidity of accounts receivable and the reasonableness of the accounts receivable balance. Computed by dividing net sales by average receivables.
Tỷ lệ Khoản phải thu/ Doanh thu Một tỷ số dùng để đo lường mức thanh khoản của các khoản phải thu và sự hợp lý của số dư các khoản phải thu. Tính bằng cách chia doanh thu thuần cho trung bình các khoản phải thu


accrual basis A method of summarizing operating results in terms of revenue earned and expenses incurred, rather than cash receipts or cash payments.
Cơ sở dồn tích Một phương pháp tổng hợp kết quả kinh doanh theo doanh thu và chi phí phát sinh, hơn là tiền mặt thực thu thực chi


accrual basis of accounting Calls for recording revenue in the period in which it is earned and recording expenses in the period in which they are incurred. The effect of events on the business is recognized as services are rendered or consumed rather than when cash is received or paid.
Cơ sở kế toán dồn tích Yêu cầu ghi nhận doanh thu và chi phí trong kỳ mà nó phát sinh. Biểu hiện kết quả của các sự kiện trong kinh doanh được ghi nhận khi dịch vụ được cung cấp hay tiêu thụ hơn là khi tiền được nhận hay trả.

accrue To grow or accumulate over time; for example, interest expense.
Dồn tích Tăng dần hoặc tích luỹ theo thời gian; chẳng hạn, chi phí lãi.

accrued liabilities The liability to pay an expense that has accrued during the period. Also called accrued expenses.
Khoản nợ tồn đọng Khoản nợ phải trả cho một chi phí luỹ kế trong một kỳ. Còn gọi là chi phí dồn tích


Accumulated Depreciation A contra-asset account shown as a deduction from the related asset account in the balance sheet. Depreciation taken throughout the useful life of an asset is accumulated in this account Khấu hao lũy kế Một tài khoản điều chỉnh tài sản thể hiện sự khấu trừ từ các tài khoản tài sản liên quan trong bảng cân đối kế toán. Khấu hao trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản được luỹ kế trên tài khoản này


actuary A statistician who performs computations involving assumptions as to human life spans. One function is computing companies’ liabilities for pensions and postretirement benefits.
Chuyên viên kiểm kế Một nhà thống kê thực hiện các tính toán liên quan tới giả thiết về khoảng tuổi đời con người. Một chức năng là tính toán khoản phải trả của công ty cho lương hưu và phúc lợi sau nghỉ hưu.


additional paid in capital An account showing the amounts invested in a corporation by stockholders in excess of par value or stated value. In short, this account shows paid in capital in excess of legal capital.
Vốn góp thêm Một tài khoản cho thấy phần đầu tư vào một tập đoàn bởi các cổ đông vượt quá mệnh giá cổ phiếu. Nói ngắn gọn, tài khoản này thể hiện vốn góp thêm vượt quá vốn pháp định

adequate disclosure The generally accepted accounting principle of providing with financial statements any information that users need to interpret those statements properly.
Công khai đầy đủ Nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận về việc cung cấp báo cáo tài chính với bất cứ thông tin nào người sử dụng cần để hiểu báo cáo đó một cách đúng đắn

adjusted trial balance A schedule indicating the balances in ledger accounts after end-of-period adjusting entries have been posted. The amounts shown in the adjusted trial balance are carried directly into financial statements.
Bảng cân đối số phát sinh đã điều chỉnh Một bảng liệt kê chỉ ra số dư các tài khoản tổng hợp sau khi các bút toán điều chỉnh cuối kỳ đã được thực hiện. Con số trong Bảng cân đối số phát sinh đã điều chỉnh được mang trực tiếp sang các báo cáo tài chính.
 
C

CNN

Cao cấp
14/3/03
506
2
0
ĐH KTQD
Bạn xem bài trong Box Thuật ngữ kế toán kiểm toán, trong đó có link down load từ điển thuật ngữ bằng tiếng Anh đó.

Giáo trình của ACCA em đọc thấy rất dễ hiểu và rõ ràng. Nhất là những paper đầu(1.x). Việc đọc giáo trình bằng tiếng Anh cũng sẽ hỗ trợ người học rất nhiều trong việc hiểu nội dung của bài giảng cũng như lúc thi (nói gì thì nói chứ nếu không phải người cực giỏi về kiến thức chuyên ngành lẫn tiếng Việt thì nhiều khi dịch sẽ không thoát ý, đọc có khi còn khó hiểu hơn). Vì thế wkt sẽ không dịch những giáo trình của ACCA
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
F

foureyes1309

Guest
18/11/07
21
0
0
quảng ninh
Bạn xem bài trong Box Thuật ngữ kế toán kiểm toán, trong đó có link down load từ điển thuật ngữ bằng tiếng Anh đó.

Giáo trình của ACCA em đọc thấy rất dễ hiểu và rõ ràng. Nhất là những paper đầu(1.x). Việc đọc giáo trình bằng tiếng Anh cũng sẽ hỗ trợ người học rất nhiều trong việc hiểu nội dung của bài giảng cũng như lúc thi (nói gì thì nói chứ nếu không phải người cực giỏi về kiến thức chuyên ngành lẫn tiếng Việt thì nhiều khi dịch sẽ không thoát ý, đọc có khi còn khó hiểu hơn). Vì thế wkt sẽ không dịch những giáo trình của ACCA

bạn ơi giúp mình với,mình muốn học ACCA nhưng sách mắc quá.Bạn có thể giúp mình biết nơi nào bán sách rẻ hoặc sách cũ hoặc sách phôtô rẻ chút được ko? Cám ơn bạn trước
 
L

lamhic

Trung cấp
4/10/04
190
2
18
40
Ha Noi
các bác nào đã học ACCA rồi có sách hay chỉ chỗ nào bán sách để mọi người mua học tham khảo cái. Muốn tự học và đọc tài liệu để nâng cao tiếng anh trước khi tham dự học ACCA.
 
D

dongsuoitrong19

Guest
14/9/09
13
0
0
vĩnh phúc
Các bạn nếu gặp khó khăn về tiếng Anh, ngữ, nghĩa v.v.......
Vào đây post bài nhé.

ketoan@ ơi! E muốn học CAT lắm, nhưng tiếng anh của e rất yếu, e k biết phải bắt đầu học từ đâu và học như thế nào và mua những sách nào để học? Xin chỉ giúp e với!
 
T

thucninh

Sơ cấp
17/10/09
9
0
1
36
hung yen
ai đó có thể dịch hộ mình đoạn này sang tiếng anh ko? " danh mục hàng hoá trong phụ lục này được thay thế cho doanh mục hàng hoá trong hợp đồng số ....gửi giúp mình vào mail meomun11687@yahoo.com
 
B

bamboos

Trung cấp
15/10/09
134
2
0
Ha Noi
ketoan@ ơi! E muốn học CAT lắm, nhưng tiếng anh của e rất yếu, e k biết phải bắt đầu học từ đâu và học như thế nào và mua những sách nào để học? Xin chỉ giúp e với!

để học CAT thì đầu tiên e phải có trình độ tiếng Anh tổng quát kha khá chút đã. khoảng tầm pre inter, sau đó đi học vài khóa tiếng Anh chuyên ngành là ok. E có thể học Tiếng Anh chuyên ngành tại FTMS, đó là trung tâm uy tín về đào tạo CAT và ACCA đó. đến đó học TA xong theo lên CAT luôn là ok. Chúc e thành công
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
Bạn có biết trung tâm nào ở Tp.HCM học Anh Văn được được chút mà giá cả hợp lý chút không. Mình đang tìm lớp học mà ko biết sao
Bạn nào biết tư vấn giúp nhé. Thanks nhiều.
 
N

ngoclm

Guest
6/8/09
4
0
0
43
hà nội
Mình cũng muốn học ACCA nhưng tiếng anh hơi kém vì đã lâu quá không dùng đến, theo các bạn như vậy có theo học được ACCA không? hay phải học lại tiếng anh cơ bản rồi mới đi học ACCA, ai biết cho mình một lời khuyên????
 
B

bamboos

Trung cấp
15/10/09
134
2
0
Ha Noi
Mình cũng muốn học ACCA nhưng tiếng anh hơi kém vì đã lâu quá không dùng đến, theo các bạn như vậy có theo học được ACCA không? hay phải học lại tiếng anh cơ bản rồi mới đi học ACCA, ai biết cho mình một lời khuyên????

bạn nên học qua TACN vì khi bắt đầu học ACCA những môn đầu thôi nhưng lượng tiếng Anh đã rất nhiều rồi. Nếu bạn yếu tiếng Anh thì sẽ ko theo kịp với tốc độ học trên lớp đâu. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học sau này của bạn rất nhiều đó. Bạn nên có sự chuẩn bị thật kĩ trước khi đăng kí học ACCA. chúc bạn học tốt !!!
 
V

van8572

Sơ cấp
11/6/08
7
0
1
38
Hà Nội
Mình thấy mọi người giới thiệu cửa hàng phô tô ở 1A Cửa Đông
 
B

bamboos

Trung cấp
15/10/09
134
2
0
Ha Noi
Mình thấy mọi người giới thiệu cửa hàng phô tô ở 1A Cửa Đông

Đó là chỗ mà mọi người đều biết. Mặc dù biết là ở đó chém rất đẹp nhưng mà ko còn chỗ nào khác. Nếu bạn có contact khác thì share cho mọi người nhé
 
F

free2fight

Sơ cấp
27/12/10
14
1
0
34
Hanoi
cho mình cho ý kiến nhé! Nói thật mình bắt đầu học ACCA với khả năng tiếng Anh "thường thường". Nhưng bây giờ mình có thể nói là mình tự tin để đọc văn bản chuyên ngành bằng tiếng Anh, mình cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm với các bạn.

Mình đã bắt đầu học ACCA với môn F2, F3 ngay cả khi mình được miễn 4 môn đầu. Vì:
1. 2 môn này là 2 môn mình tích trữ vốn từ vựng chuyên ngành cũng như làm quen với cách tư duy bằng tiếng Anh, ( ban đầu là tư duy song song từ Anh sang Việt nhưng do chăm chỉ cần cù nên sau đó mình học được cách tư duy bằng tiếng Anh) và thực sự khi học rồi thì mới thấy cách diễn giải trong giáo trình 2 môn đầu tiên này khá dễ hiểu, kiến thức không quá khó (do đã học ở trường roài hì) cho nên học 2 môn đầu này có thể nói ngon lành hơn nhiều nếu học các khóa tiếng Anh chuyên ngành tài chính kế toán thông thường khác.

2. Giáo viên dạy 2 môn này hầu hết tại các trung tâm đều là giáo viên Việt, họ có trách nhiệm giải thích từ ngữ chuyên ngành, và chúng ta có nghĩa vụ hỏi họ nếu họ quên :p. Bản thân mình học tại CFM, học F2 với thầy Trung thì ngon ơ vì thầy dùng tiếng Việt nhiều, xong xuôi nhảy sang F3 thì phải cố nhiều vì cô Sao Mai bắn tiếng Anh siêu pro ( nhưng thic cực), mình vẫn phải stop cô liên tục để hỏi, hỏi và hỏi. Sau 2 môn này, tiếng Anh chuyên ngành ư?? thường thôi! hi hi ;)

3. Quan trọng là ngữ pháp của bạn phải chắc chắn một chút, bằng không thì mua English Grammar In Use về cày một tháng rồi sẵn sàng chiến đấu.

Đấy mình bắt đâu học ACCA như vậy, đến tận bi giờ vẫn thấy tự hào lắm ^^. Sắp tới học F7 với Mr Spencer thì cũng hơi lo vì thầy ngoại quốc 100% ....

Mình nghĩ là nếu mà bạn thực sự muốn học ACCA lắm rồi thì không nên hoãn cái sung sướng ấy lại, mình còn trẻ nên liều và chiến đấu tới cùng luôn, cứ sợ tiếng Anh thì dù có học đến mòn đũng quần ở mấy trung tâm TA thì cũng vẫn chả nói đc câu nào cho gãy gọn ( kinh nghiệm của mình :( ).
 
  • Like
Reactions: cc1cc1cc2015

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA