Chứng chỉ kế toán trưởng có thật sự cần thiết ?!

  • Thread starter phuongnt
  • Ngày gửi
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
IV. THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN; THUÊ VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI ĐƯỢC THUÊ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

1/ Thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

a) Đối với các công ty nhà nước quy định tại điểm 1, phần I của Thông tư này, khi đề nghị bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán phải lập hồ sơ như hồ sơ bổ nhiệm Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc đối với kế toán trưởng; hồ sơ bổ nhiệm Trưởng phòng hoặc Trưởng ban đối với phụ trách kế toán gửi cho cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1, Điều 25 và khoản 2, Điều 40 của Luật Doanh nghiệp nhà nước.

b) Đối với các tổ chức quy định tại điểm 2, điểm 3, phần I của Thông tư này thì việc bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán được quy định như sau :

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn quy định tại tiết b, c của điểm 2 và tiết a của điểm 3, phần I của Thông tư này thực hiện theo Điều lệ công ty và do Hội đồng thành viên quyết định theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 35 của Luật doanh nghiệp;

- Đối với công ty cổ phần quy định tại tiết a, d, đ, e của điểm 2 và tiết b của điểm 3, phần I của Thông tư này thực hiện theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 80 của Luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ công ty và do Hội đồng quản trị quyết định;

- Đối với công ty hợp danh quy định tại tiết c của điểm 3, phần I của Thông tư này thực hiện theo Điều lệ công ty và do Hội đồng thành viên công ty hợp danh quyết định;

- Đối với doanh nghiệp tư nhân quy định tại tiết d của điểm 3, phần I của Thông tư này do chủ doanh nghiệp quyết định;

c) Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam quy định tại điểm 4, điểm 5 phần I của Thông tư này thì việc bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán quy định như sau :

- Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài do Chủ đầu tư quyết định;

- Doanh nghiệp liên doanh giữa Việt Nam với nước ngoài do Hội đồng quản trị liên doanh quyết định.

d) Đối với các hợp tác xã quy định tại điểm 7, phần I của Thông tư này khi đề nghị bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán thì thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 27 của Luật Hợp tác xã và do Ban quản trị Hợp tác xã quyết định.

đ) Đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác quy định tại điểm 6, điểm 8 phần I của Thông tư này và đơn vị kế toán cấp cơ sở của tổ chức kinh doanh có tổ chức kế toán nhiều cấp việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế người làm phụ trách kế toán hoặc kế toán trưởng (nếu có), do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán đó quyết định.2/ Thủ tục ký hợp đồng thuê và chấm dứt hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng

a) Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã là đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng nhưng không bổ nhiệm mà thuê người làm kế toán trưởng thì việc thuê người làm kế toán trưởng phải do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng quy định tại điểm 1 nêu trên quyết định ;

b) Chi phí thuê người làm kế toán trưởng theo thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán hoặc trực tiếp ký hợp đồng dịch vụ với người được thuê có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán.

c) Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã là đơn vị kế toán có thuê người làm kế toán trưởng, nếu người được thuê vi phạm các quy định trong hợp đồng thì bị chấm dứt hợp đồng. Thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng thực hiện như thủ tục ký hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng với doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán hoặc với người trực tiếp được thuê.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
V. XẾP LƯƠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
1/ Đối với các công ty nhà nước quy định tại điểm 1, phần I của Thông tư này thì kế toán trưởng được xếp lương chức vụ theo hạng công ty quy định tại bảng lương của Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
Trường hợp các công ty nhà nước nêu trên bổ nhiệm người làm phụ trách kế toán thì người phụ trách kế toán được xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp giữ chức vụ như Trưởng phòng doanh nghiệp cùng hạng quy định tại mục 6 Điều 3 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
2/ Đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh quy định tại điểm 2, 3, 4, 5 và điểm 7 phần I của Thông tư này thì tiền lương của kế toán trưởng, phụ trách kế toán được hai bên thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo hệ thống thang lương, bảng lương do doanh nghiệp, hợp tác xã quyết định.
3/ Đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh quy định tại điểm 6 và điểm 8, phần I của Thông tư này phải cử người làm phụ trách kế toán hoặc kế toán trưởng (nếu có) thì tiền lương của người phụ trách kế toán hoặc kế toán trưởng được hai bên thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động.


VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1/ Các đơn vị kế toán có trách nhiệm:
a) Phải bổ nhiệm hoặc cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của đơn vị theo quy định tại Nghị định 129/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này;
b) Thực hiện các quy định về thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán theo quy định của Thông tư này;
c) Quyết định thuê làm kế toán trưởng phải theo quy định của Thông tư này.


2/ Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm
a) Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức kinh doanh triển khai thực hiện rà soát lại đội ngũ kế toán trưởng; thực hiện việc bố trí, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp lương Kế toán trưởng, phụ trách kế toán, thuê người làm kế toán trưởng theo đúng quy định của Nhà nước;
b) Phối hợp với các Học viện, trường Đại học và cao đẳng Tài chính kế toán, Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam tổ chức các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng để bổ nhiệm kế toán trưởng.
c) Đối với các đơn vị kế toán hiện đang có Trưởng phòng hoặc Trưởng ban kế toán thì xem xét nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì bổ nhiệm Kế toán trưởng, nếu thiếu điều kiện thì chuyển thành người phụ trách kế toán.3/ Bộ Tài chính có trách nhiệm
a) Chủ trì nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, thuê người làm kế toán trưởng theo quy định của Luật Kế toán;
b) Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán, thuê người làm kế toán trưởng trong các tổ chức hoạt động kinh doanh theo quy định của thông tư này.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
1/ Căn cứ nội dung quy định tại Thông tư này, các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các tổ chức hoạt động kinh doanh thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán, thuê người làm kế toán trưởng theo đúng quy định của Nhà nước.
2/ Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư số 64-TT/LB ngày 12/12/1990 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương kế toán trưởng, phó kế toán trưởng các xí nghiệp quốc doanh.
Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết ./.
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
Thứ trưởng
Lê Duy Đồng (đã ký) Thø tr­ëng
Lª ThÞ B¨ng T©m(đã ký)

Ni göi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát ND tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp )
 
T

trantrungdung

Guest
16/8/06
13
0
0
thanh xuan ha noi
chao ban theo minh thi nen hoc chung chi ke toan truong boi vi ke toan truong co loi vi khi minh la ke toan truong thi cac ke toan vien se phai lam tat ca cac viec va giao lai cho minh vao so thoi do vay rat nhan va luong lai cao ko phai lam nhieu viec cung mot luc va bay gio neu muon hoc thi co the den truong dai hoc kinh te quoc dan ban thu di hoc sem rat co loi do :drummer: :pepsi:

Bài viết không dấu là vi phạm nội quy diễn đàn, bạn vui lòng đọc lại nội quy trong cẩm nang thành viên.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
P

phuongthoa

Guest
3/3/07
2
0
1
tuliemhanoi
Xin chào tất cả các anh chị .
Em đã tốt nghiệp hệ Trung cấp kế toán. Hiện nay em đang có dự định sẽ học lên, em đang băn khoăn giữa hệ tại chức và liên thông lên đại học. Và bằng ĐH tại chức hay liên thông có đủ tiêu chuẩn như bằng ĐH chính quy khác để học lên cao trong ngành kế toán nữa không?
 
morningstar

morningstar

SIMPLE LIFE
23/1/07
99
0
0
Nơi con tầu ra khơi
Các bạn cho mình hỏi thêm nhé. Mình đang làm kế toán TH ở cty. Nhưng ngoài ra mình còn nhận làm kế toán tổng hợp cho 1 đơn vị khác. Như vậy, thuế có yêu cầu là mình phải có chứng chỉ KTT mới được phép nhận làm thêm như vậy ko? Vì 2 cty mình làm đều cùng 1 chi cục thuế như vậy có ảnh hưởng gì ko? Các bạn trả lời giúp mình với nhé.
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Không vấn đề gì cả . Tớ cũng kiêm như vậy có sao đâu. Cán bộ quản lý ở hai nơi khác nhau cho dù cùng chi cục quản lý chả vấn đề gì. Tuy vậy khi ký vào các báo cáo tháng, quý , BCTC năm mình nên ký vào chỗ người lập biểu và để giám đốc ký người đại diện theo pháp luật là được.
 
H

huyenanh

Guest
4/3/06
20
0
0
Cau giay-Ha noi
thế bằng kế toán trường Đại học TCKT HN cũng < cái chứng chỉ KTT của các Pac ah? vô lí quá!
 
D

dungvhak

Guest
31/5/08
1
0
0
ha noi
Chứng chỉ Kế toán trưởng

:flower1:Cả nhà ơi mình dang cần gấp chứng chỉ KTT do bộ TC cấp, nhưng vẫn chưa biết học ở Hà nội thì học ở đâu,Có ai mách giùm mình với:lily:
 
N

nguyen hai dang

Guest
20/5/08
29
0
1
Ha Noi
:flower1:Cả nhà ơi mình dang cần gấp chứng chỉ KTT do bộ TC cấp, nhưng vẫn chưa biết học ở Hà nội thì học ở đâu,Có ai mách giùm mình với:lily:

Bạn học của HVTC nhé địa chỉ 52E Phan Phù Tiên
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA