Đoạn Code VBA này dùng làm gì đây ?

Thảo luận trong 'Ứng dụng Excel' bắt đầu bởi SA_DQ, 18 Tháng bảy 2005.

2,626 lượt xem

 1. SA_DQ

  SA_DQ Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  433
  Đã được thích:
  38
  Nơi ở:
  HCM city
  VB làm gì đây?

  Sub BCNgay()
  On Error GoTo Loi_BCNgay
  Const BDau = 5

  Dim SMA As Integer, SMB As Integer, SMC As Integer, SMD As Integer
  Dim VtriD As Integer, VTriG As Integer, VTriC As Integer
  Dim NgaySX, MVTr As Integer, SMe As Integer
  Dim BDNgay As Integer, CuoiKy As Integer
  Dim TTCa As String, CaD As String, CaG As String, CaC As String
  ReDim MChu(1 To 3) As String
  100 '. Bước 1
  Sheets("BC").Select: Cells.Select
  Selection.EntireRow.Hidden = False
  For ii = 1 To 3
  SMA = 5 + 11 * (ii - 1)
  Chu = "A" & CStr(SMA) & ":W" & CStr(SMA + 9): Range(Chu).Select
  Selection.ClearContents
  For SMB = SMA To (SMA + 9)
  Chu = "B" & CStr(SMB): Range(Chu).Select
  ActiveCell.Value = "S"
  Next SMB
  Next ii
  101 '. Bước 2 :banana:
  Range("K1").Select 'VTrí Ghi Ngày BC:
  NgaySX = ActiveCell.Value
  If CVDate(NgaySX) > #7/13/2007# Then Exit Sub
  Sheets("CSDL").Select: Columns("A:Y").Select
  'A2: Ngaøy ; C2: Soá meû
  Selection.Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending,Key2:=Range("C2") _
  , Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:= False, Orientation:=xlTopToBottom
  102 '. Bước 3 :biggrin:
  Columns("A:Y").Select
  Range("A1:Y932").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range( _
  "AA1:AY2"), CopyToRange:=Columns("BA:BY"), Unique:=False
  103 '.
  ii = 1: BDNgay = 0
  SMA = 0: SMB = 0
  SMC = 0: SMD = 0
  TTCa = "?"
  Do
  ii = 1 + ii
  Chu = "A" & CStr(ii): Range(Chu).Select 'A: Cột NgàySX
  If ActiveCell.Value = 0 Or ActiveCell.Value > NgaySX Then
  CuoiKy = ii - 1: Exit Do
  End If
  If ActiveCell.Value = NgaySX Then
  If BDNgay = 0 Then BDNgay = ii
  Chu = "B" & CStr(ii): Range(Chu).Select 'B: Coät CaSX
  104 '.
  If UCase$(ActiveCell.Value) = "A" Then SMA = 1 + SMA
  If UCase$(ActiveCell.Value) = "B" Then SMB = 1 + SMB
  If UCase$(ActiveCell.Value) = "C" Then SMC = 1 + SMC
  If UCase$(ActiveCell.Value) = "D" Then SMD = 1 + SMD
  If UCase$(ActiveCell.Value) <> Left(TTCa, 1) Then
  TTCa = UCase$(ActiveCell.Value) & TTCa
  End If
  End If
  Loop
  105 '. :
  CaD = Mid(TTCa, 3, 1): CaC = Left(TTCa, 1)
  CaG = Mid(TTCa, 2, 1): If Len(TTCa) < 2 Then Exit Sub ' Function
  106 '. :
  VtriD = Choose(Asc(CaD) - 64, SMA, SMB, SMC, SMD)
  VTriG = Choose(Asc(CaG) - 64, SMA, SMB, SMC, SMD)
  VTriC = Choose(Asc(CaC) - 64, SMA, SMB, SMC, SMD)
  ii = BDNgay + VtriD - 1
  MChu(1) = "B" & CStr(BDNgay) & ":X" & CStr(ii) 'X: Coät cuoái CSDL
  ii = 1 + ii
  MChu(2) = "B" & CStr(ii) & ":X" & CStr(ii + VTriG - 1) ' Ntr
  ii = ii + VTriG
  MChu(3) = "B" & CStr(ii) & ":X" & CStr(ii + VTriC - 1) ' Ntr
  MVTr = BDau ' Không thể chuyển thông số bằng biến mãng được!
  107 '. :
  For ii = 1 To 3
  Sheets("CSDL").Select: Range(MChu(ii)).Select
  Selection.Copy:
  Sheets("BC").Select: Chu = "A" & CStr(MVTr)
  Range(Chu).Select: ActiveSheet.Paste
  Application.CutCopyMode = False
  SMe = Choose(ii, VtriD, VTriG, VTriC)
  MVTr = 11 + MVTr
  108 '. :
  TongCa MVTr, SMe
  Next ii

  For ii = 1 To 3
  VtriD = Choose(ii, 36, 25, 14)
  VTriC = Choose(ii, 27, 16, 5)
  For SMe = VtriD To VTriC Step -1
  Chu = "B" & CStr(SMe): Range(Chu).Select ' 'B': Số mẽ
  If Len(ActiveCell.Value) < 2 Then
  Chu = CStr(SMe) & ":" & CStr(SMe)
  Rows(Chu).Select
  1080 Selection.EntireRow.Hidden = True
  Else
  Exit For
  End If
  Next SMe
  Next ii
  Range("D9").Select
  Sheets("CSDL").Select
  Chu = "BA" & CStr(CuoiKy + 1) & ":BZ999": Range(Chu).Select
  Selection.ClearContents
  Sheets("BC").Select

  Err_BCNgay: Exit Sub
  Loi_BCNgay: Select Case Err
  Case 5, 94, 1004
  Resume Next
  Case Else
  Chu = CStr(Err) & ": " & Error$() & "; Dong: " & Str(Erl)
  End Select
  MsgBox Chu: Resume Err_BCNgay
  End Sub
   
  Last edited: 5 Tháng tám 2005
  #1
 2. SA_DQ

  SA_DQ Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  433
  Đã được thích:
  38
  Nơi ở:
  HCM city
  Thay đổi đề tài thôi!

  Cho gởi nhờ giúp lưu dùm đoạn mã với nha!
   
  #2
 3. SA_DQ

  SA_DQ Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  433
  Đã được thích:
  38
  Nơi ở:
  HCM city
  Đố Vui Có Khen!

  Các Bạn thử đoán xem các bước trong đoạn mã trên làm những gi?
   
  Last edited: 5 Tháng tám 2005
  #3

Chia sẻ trang này