Chuẩn Mực Kiểm Toán

  • Thread starter nipvnn
  • Ngày gửi
nipvnn

nipvnn

www.mintoday.com
23/10/03
362
3
18
30
CHUẨN MỰC SỐ 220

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN

(Ban hành theo Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC

ngày 14 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

QUY ĐỊNH CHUNG

01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản trong việc kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán trên các phương diện:

a. Các chính sách và thủ tục của công ty kiểm toán liên quan đến hoạt động kiểm toán;

b. Những thủ tục liên quan đến công việc được giao cho kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán trong một cuộc kiểm toán cụ thể.

02. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thực hiện các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng đối với toàn bộ hoạt động kiểm toán của công ty kiểm toán và đối với từng cuộc kiểm toán.

03. Chuẩn mực này áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính và cũng được vận dụng cho kiểm toán thông tin tài chính khác và các dịch vụ liên quan của công ty kiểm toán.

Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tuân thủ những quy định của chuẩn mực này trong quá trình thực hiện kiểm toán và cung cấp dịch vụ liên quan.

Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) và các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải có những hiểu biết cần thiết về các nguyên tắc và thủ tục quy định trong chuẩn mực này để thực hiện trách nhiệm của mình và để phối hợp công việc với kiểm toán viên và công ty kiểm toán giải quyết các mối quan hệ trong quá trình kiểm toán.

Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:

04. Công ty kiểm toán là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập.

05. Giám đốc (hoặc người đứng đầu) công ty kiểm toán: Là người đại diện pháp luật cao nhất của công ty kiểm toán và chịu trách nhiệm cuối cùng đối với công việc kiểm toán.

06. Cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp: Là tất cả các cấp lãnh đạo, kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán và chuyên gia tư vấn của công ty kiểm toán.

07. Kiểm toán viên: Là người có chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, có đăng ký hành nghề tại một công ty kiểm toán độc lập, tham gia vào quá trình kiểm toán, được ký báo cáo kiểm toán và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc công ty kiểm toán về cuộc kiểm toán.

08. Trợ lý kiểm toán: Là người tham gia vào quá trình kiểm toán nhưng không được ký báo cáo kiểm toán.

09. Chất lượng hoạt động kiểm toán: Là mức độ thỏa mãn của các đối tượng sử dụng kết quả kiểm toán về tính khách quan và độ tin cậy vào ý kiến kiểm toán của kiểm toán viên; đồng thời thỏa mãn mong muốn của đơn vị được kiểm toán về những ý kiến đóng góp của kiểm toán viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian định trước với giá phí hợp lý.

NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Công ty kiểm toán

10. Công ty kiểm toán phải xây dựng và thực hiện các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng để đảm bảo tất cả các cuộc kiểm toán đều được tiến hành phù hợp với Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hoặc chuẩn mực kiểm toán quốc tế được Việt Nam chấp nhận nhằm không ngừng nâng cao chất lượng của các cuộc kiểm toán.

11. Nội dung, lịch trình và phạm vi của những chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng của một công ty kiểm toán phụ thuộc vào các yếu tố như: quy mô, tính chất hoạt động của công ty, địa bàn hoạt động, cơ cấu tổ chức, việc tính toán xem xét giữa chi phí và lợi ích. Chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng của từng công ty có thể khác nhau nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định về kiểm toán chất lượng hoạt động kiểm toán trong chuẩn mực này.

Ví dụ về chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng quy định trong Phụ lục số 01.

12. Để đạt được mục tiêu kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán, các công ty kiểm toán thường áp dụng kết hợp các chính sách sau:

a) Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp

Cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp của công ty kiểm toán phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, gồm: độc lập, chính trực, khách quan, năng lực chuyên môn, tính thận trọng, bí mật, tư cách nghề nghiệp và tuân thủ chuẩn mực chuyên môn.

b) Kỹ năng và năng lực chuyên môn

Cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp của công ty kiểm toán phải có kỹ năng và năng lực chuyên môn, phải thường xuyên duy trì, cập nhật và nâng cao kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

c) Giao việc

Công việc kiểm toán phải được giao cho những cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo và có đầy đủ kỹ năng và năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu thực tế.

d) Hướng dẫn và giám sát

Công việc kiểm toán phải được hướng dẫn, giám sát thực hiện đầy đủ ở tất cả các cấp cán bộ, nhân viên nhằm đảm bảo là công việc kiểm toán đã được thực hiện phù hợp với chuẩn mực kiểm toán và các quy định có liên quan.

e) Tham khảo ý kiến

Khi cần thiết, kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tham khảo ý kiến tư vấn của chuyên gia trong công ty hoặc ngoài công ty.

f) Duy trì và chấp nhận khách hàng

Trong quá trình duy trì khách hàng hiện có và đánh giá khách hàng tiềm năng, công ty kiểm toán phải cân nhắc đến tính độc lập, năng lực phục vụ khách hàng của công ty kiểm toán và tính chính trực của Ban quản lý của khách hàng.

g) Kiểm tra

Công ty kiểm toán phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra tính đầy đủ và tính hiệu quả trong quá trình thực hiện các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán của công ty.

13. Các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán của công ty kiểm toán phải được phổ biến tới tất cả cán bộ, nhân viên của công ty để giúp họ hiểu và thực hiện đầy đủ các chính sách và thủ tục đó.

Từng hợp đồng kiểm toán

14. Kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán viên phải áp dụng những chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng của công ty cho từng hợp đồng kiểm toán một cách thích hợp.

15. Kiểm toán viên có trách nhiệm xem xét năng lực chuyên môn của những trợ lý kiểm toán đang thực hiện công việc được giao để hướng dẫn, giám sát và kiểm tra công việc cho phù hợp với từng trợ lý kiểm toán.

16. Khi giao công việc cho trợ lý kiểm toán, phải đảm bảo là công việc được giao cho người có đầy đủ năng lực chuyên môn cần thiết.

Hướng dẫn

17. Kiểm toán viên phải hướng dẫn trợ lý kiểm toán những nội dung cần thiết liên quan đến cuộc kiểm toán như: trách nhiệm của họ đối với công việc được giao, mục tiêu của những thủ tục mà họ phải thực hiện, đặc điểm, tính chất hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng và những vấn đề kế toán hoặc kiểm toán có thể ảnh hưởng tới nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán mà họ đang thực hiện.

18. Kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán là một công cụ quan trọng để hướng dẫn kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán thực hiện các thủ tục kiểm toán.

Giám sát

19. Giám sát có mối liên hệ chặt chẽ với hướng dẫn và kiểm tra và có thể bao gồm cả hai yếu tố này.

20. Người của công ty kiểm toán được giao giám sát chất lượng cuộc kiểm toán phải thực hiện các chức năng sau:

a) Giám sát quá trình thực hiện kiểm toán để xác định xem:

- Kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán có đầy đủ kỹ năng và năng lực chuyên môn cần thiết để thực hiện công việc được giao hay không;

- Các trợ lý kiểm toán có thể hiểu các hướng dẫn kiểm toán hay không;

- Công việc kiểm toán có được thực hiện theo đúng kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán hay không.

b) Nắm bắt và xác định các vấn đề kế toán và kiểm toán quan trọng phát sinh trong quá trình kiểm toán để điều chỉnh kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán cho phù hợp;

c) Xử lý các ý kiến khác nhau về chuyên môn giữa các kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán cùng tham gia vào cuộc kiểm toán và cân nhắc xem có phải tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn không;

21. Người được giao giám sát chất lượng cuộc kiểm toán phải thực hiện các trách nhiệm sau:

a) Nếu phát hiện kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán vi phạm đạo đức nghề nghiệp kiểm toán hay có biểu hiện cấu kết với khách hàng làm sai lệch báo cáo tài chính thì người giám sát phải báo cho người có thẩm quyền để xử lý;

b) Nếu xét thấy kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán không đáp ứng được kỹ năng và năng lực chuyên môn cần thiết để thực hiện cuộc kiểm toán, thì phải đề nghị người có thẩm quyền thay kiểm toán viên hay trợ lý kiểm toán để đảm bảo chất lượng cuộc kiểm toán theo đúng kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán đã đề ra.

Kiểm tra

22. Công việc do kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán tiến hành đều phải được người có năng lực chuyên môn bằng hoặc cao hơn kiểm toán viên kiểm tra lại để xác định:

a) Công việc có được thực hiện theo kế hoạch, chương trình kiểm toán hay không;

b) Công việc được thực hiện và kết quả thu được đã lưu giữ đầy đủ vào hồ sơ kiểm toán hay không;

c) Tất cả những vấn đề quan trọng đã được giải quyết hoặc đã được phản ánh trong kết luận kiểm toán chưa;

d) Những mục tiêu của thủ tục kiểm toán đã đạt được hay chưa;

e) Các kết luận đưa ra trong quá trình kiểm toán có nhất quán với kết quả của công việc đã được thực hiện và có hỗ trợ cho ý kiến kiểm toán hay không.

23. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thường xuyên kiểm tra các công việc sau:

a) Thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán;

b) Việc đánh giá về rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát, bao gồm cả việc đánh giá kết quả của các thử nghiệm kiểm soát và đánh giá những sửa đổi (nếu có) trong kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán;

c) Việc lưu vào hồ sơ kiểm toán những bằng chứng kiểm toán thu được bao gồm cả ý kiến của chuyên gia tư vấn và những kết luận rút ra từ việc tiến hành các thử nghiệm cơ bản;

d) Báo cáo tài chính, những dự kiến điều chỉnh báo cáo tài chính và dự thảo báo cáo kiểm toán.

24. Trong khi kiểm tra chất lượng một cuộc kiểm toán, nhất là những hợp đồng kiểm toán lớn và phức tạp, có thể phải yêu cầu cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp không thuộc nhóm kiểm toán tiến hành một số thủ tục bổ sung nhất định trước khi phát hành báo cáo kiểm toán.

25. Trường hợp còn có ý kiến khác nhau về chất lượng một cuộc kiểm toán thì cần thảo luận tập thể trong nhóm kiểm toán để thống nhất đánh giá và rút kinh nghiệm. Nếu trong nhóm kiểm toán không thống nhất được ý kiến thì báo cáo Giám đốc để xử lý hoặc đưa ra cuộc họp các thành viên chủ chốt trong công ty.

PHỤ LỤC SỐ 01

Ví dụ về Chính sách và Thủ tục kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán

của công ty kiểm toán

A- TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Chính sách

Toàn bộ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp của công ty kiểm toán phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, gồm: Độc lập, chính trực, khách quan, năng lực chuyên môn, tính thận trọng, bí mật, tư cách nghề nghiệp và tuân thủ chuẩn mực chuyên môn

Các thủ tục

1. Phân công cho một người hoặc một nhóm người chịu trách nhiệm hướng dẫn và giải quyết những vấn đề về tính độc lập, tính chính trực, tính khách quan và tính bí mật.

a. Xác định các trường hợp cần giải trình bằng văn bản về tính độc lập, tính chính trực, tính khách quan và tính bí mật;

b. Khi cần thiết, có thể tham khảo ý kiến tư vấn của chuyên gia hoặc người có thẩm quyền.

2. Phổ biến các chính sách và thủ tục liên quan đến tính độc lập, chính trực, khách quan, năng lực chuyên môn, tính thận trọng, bí mật, tư cách nghề nghiệp và các chuẩn mực chuyên môn cho tất cả cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp trong công ty.

a. Thông báo về những chính sách, thủ tục và yêu cầu họ phải nắm vững những chính sách và thủ tục này;

b. Trong chương trình đào tạo và quá trình hướng dẫn, giám sát và kiểm tra một cuộc kiểm toán, cần nhấn mạnh đến tính độc lập và tư cách nghề nghiệp;

c. Thông báo thường xuyên, kịp thời danh sách khách hàng phải áp dụng tính độc lập.

- Danh sách khách hàng của công ty phải áp dụng tính độc lập bao gồm cả chi nhánh, công ty mẹ, và công ty liên doanh, liên kết;

- Thông báo danh sách đó tới tất cả cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp trong công ty để họ xác định được tính độc lập của họ;

- Thiết lập các thủ tục để thông báo về những thay đổi trong danh sách này.

3. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện những chính sách và thủ tục liên quan đến việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp: độc lập, chính trực, khách quan, năng lực chuyên môn, tính thận trọng, bí mật, tư cách nghề nghiệp và tuân thủ chuẩn mực chuyên môn.

a) Hàng năm, yêu cầu cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp nộp bản giải trình với nội dung:

- Cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp đã nắm vững chính sách và thủ tục của công ty;

- Hiện tại và trong năm báo cáo tài chính được kiểm toán, cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp không có bất kỳ khoản đầu tư nào bị cấm;

- Không phát sinh các mối quan hệ và nghiệp vụ mà chính sách công ty đã cấm.

b) Phân công cho một người hoặc một nhóm người có đủ thẩm quyền để kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ về việc tuân thủ tính độc lập và giải quyết những trường hợp ngoại lệ;

c) Định kỳ xem xét mối quan hệ giữa công ty với khách hàng về các vấn đề có thể làm ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty kiểm toán.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nipvnn

nipvnn

www.mintoday.com
23/10/03
362
3
18
30
B- KỸ NĂNG VÀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Chính sách

Cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp của công ty kiểm toán phải có kỹ năng và năng lực chuyên môn, phải thường xuyên duy trì, cập nhật và nâng cao kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các thủ tục

Tuyển nhân viên:

1. Công ty kiểm toán phải duy trì một quy trình tuyển dụng nhân viên chuyên nghiệp bằng việc lập kế hoạch nhu cầu nhân viên, đặt ra mục tiêu tuyển dụng nhân viên; yêu cầu về trình độ và năng lực của người thực hiện chức năng tuyển dụng.

a) Lập kế hoạch nhu cầu nhân viên ở các chức danh và xác định mục tiêu tuyển dụng dựa trên số lượng, khách hàng hiện có, mức tăng trưởng dự tính và số nhân viên có thể giảm

b) Để đạt được mục tiêu tuyển dụng, cần phải lập một chương trình tuyển dụng gồm các nội dung sau:

- Xác định nguồn nhân viên tiềm năng;

- Phương pháp liên hệ với nhân viên tiềm năng;

- Phương pháp xác định thông tin cụ thể về từng nhân viên tiềm năng;

- Phương pháp thu hút nhân viên tiềm năng và thông tin cho họ về công ty;

- Phương pháp đánh giá và chọn lựa nhân viên tiềm năng để có được số lượng nhân viên thi tuyển cần thiết.

c) Thông báo cho những người liên quan đến việc tuyển dụng về nhu cầu nhân viên của công ty và mục tiêu tuyển dụng;

d) Phân công người có thẩm quyền quyết định về tuyển dụng.

e) Kiểm tra tính hiệu quả của chương trình tuyển dụng:

- Định kỳ đánh giá chương trình tuyển dụng để xác định xem công ty có tuân thủ chính sách và thủ tục tuyển dụng nhân viên đạt trình độ hay không;

- Định kỳ xem xét kết quả tuyển dụng để xác định liệu công ty có đạt được mục tiêu và nhu cầu tuyển dụng nhân viên hay không.

2. Thiết lập tiêu chuẩn và hướng dẫn việc đánh giá nhân viên dự tuyển ở từng chức danh.

a. Xác định những đặc điểm cần có ở nhân viên dự tuyển; Ví dụ: Thông minh, chính trực, trung thực, năng động và khả năng chuyên môn nghề nghiệp.

b. Xác định thành tích và kinh nghiệm mà công ty kiểm toán yêu cầu cần có ở những người dự tuyển mới tốt nghiệp hoặc đã có kinh nghiệp; Ví dụ:

- Học vấn cơ bản;

- Thành tích cá nhân;

- Kinh nghiệm làm việc;

- Sở thích cá nhân.

c. Lập bảng hướng dẫn về tuyển dụng nhân viên trong những trường hợp riêng biệt:

- Tuyển dụng những người thân của cán bộ, nhân viên công ty kiểm toán, người có quan hệ mật thiết hoặc người thân của khách hàng;

- Tuyển lại nhân viên cũ;

- Tuyển nhân viên của khách hàng;

- Tuyển nhân viên của công ty cạnh tranh.

d. Thu thập thông tin cơ bản về trình độ của người dự tuyển bằng những cách thích hợp, như:

- Sơ yếu lý lịch;

- Đơn xin việc;

- Văn bằng trình độ học vấn;

- Tham chiếu ý kiến cá nhân;

- Tham chiếu ý kiến của cơ quan cũ;

- Phỏng vấn ….

e. Đánh giá trình độ của nhân viên mới, kể cả những người được nhận không theo quy trình tuyển dụng thông thường (Ví dụ: Những người tham gia vào công ty với tư cách người giám sát; tuyển dụng qua sát nhập hoặc mua công ty, qua liên doanh) để xác định là họ có đáp ứng được yêu cầu của công ty hay không.

3. Thông báo cho những người dự tuyển và nhân viên mới về chính sách và thủ tục của công ty liên quan đến họ.

a. Sử dụng tài liệu và giới thiệu hoặc những cách thức khác để giới thiệu về công ty cho những người dự tuyển và nhân viên mới;

b. Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn về những chính sách và thủ tục của công ty để phát cho tất cả cán bộ, nhân viên;

c. Thực hiện chương trình định hướng nghề nghiệp cho nhân viên mới.

Đào tạo chuyên môn

4. Thiết lập những hướng dẫn và yêu cầu tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ và thông báo cho tất cả cán bộ, nhân viên trong công ty kiểm toán.

a) Phân công một người hoặc một nhóm người chịu trách nhiệm về việc phát triển nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên;

b) Chương trình đào tạo của công ty phải được những người có trình độ chuyên môn kiểm tra, soát xét. Chương trình phải đề ra mục tiêu đào tạo, trình độ và kinh nghiệp cần có;

c) Đưa ra định hướng phát triển công ty và nghề nghiệp cho nhân viên mới.

- Chuẩn bị tài liệu về định hướng phát triển công ty và nghề nghiệp để thông báo cho nhân viên mới về trách nhiệm và cơ hội nghề nghiệp của họ;

- Phân công thực hiện những buổi hội thảo có tính định hướng để phổ biến trách nhiệm nghề nghiệp và chính sách của công ty.

d) Thiết lập chương trình đào tạo, cập nhật về chuyên môn cho tất cả cán bộ, nhân viên ở từng cấp độ trong công ty:

- Khi lập chương trình đào tạo, cập nhật về chuyên môn, cần cân nhắc tới những quy định bắt buộc và những hướng dẫn không bắt buộc của pháp luật và của Tổ chức nghề nghiệp;

- Khuyến khích tham gia vào các tổ chức nghề nghiệp ngoài công ty kể cả hình thức tự học;

- Khuyến khích tham gia vào các tổ chức nghề nghiệp và xác định công ty trả toàn bộ hay một phần chi phí;

- Khuyến khích cán bộ, nhân viên tham gia vào các Ban chuyên môn của Tổ chức nghề nghiệp; viết bài, viết sách và tham gia vào các hoạt động chuyên ngành khác.

e) Kiểm tra định kỳ các chương trình đào tạo chuyên môn và lưu giữ hồ sơ về tình hình đào tạo của toàn công ty và từng cá nhân.

- Xem xét định kỳ về tình hình tham gia của từng nhân viên vào chương trình đào tại để xác định việc tuân thủ các yêu cầu do công ty đặt ra;

- Xem xét định kỳ báo cáo đánh giá những ghi chép khác về các chương trình đào tạo nâng cao để đánh giá xem những chương trình đào tạo nay có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra của công ty hay không. Cân nhắc nhu cầu cần có chương trình đào tạo mới và sửa đổi lại chương trình cũ hoặc loại bỏ những chương trình đào tạo không hiệu quả.

5. Cung cấp kịp thời cho tất cả cán bộ, nhân viên những thông tin về chuẩn mực kỹ thuật nghiệp vụ và những tài liệu về chính sách và thủ tục kỹ thuật của công ty. Khuyến khích nhân viên tham gia vào các hoạt động tự nâng cao trình độ nghiệp vụ.

a) Cung cấp kịp thời cho tất cả cán bộ, nhân viên những tài liệu về chuyên môn nghiệp vụ, kể cả những thay đổi, gồm:

- Tài liệu chuyên ngành của quốc gia và quốc tế về kế toán và kiểm toán;

- Văn bản về luật định hiện hành trong những lĩnh vực cụ thể cho các nhân viên chịu trách nhiệm về những lĩnh vực đó;

- Tài liệu về chính sách và thủ tục của công ty về kỹ thuật, nghiệp vụ.

b) Đối với chương trình đào tạo do công ty xây dựng, chuẩn bị tài liệu và lựa chọn người hướng dẫn:

- Trong chương trình đào tạo cần nêu rõ mục tiêu, yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm của người tham gia;

- Người hướng dẫn khóa đào tạo phải nắm vững nội dung, chương trình và phương pháp sư phạm;

- Tổ chức cho học viên đánh giá nội dung khóa đào tạo, đánh giá về người hướng dẫn khóa học và các điều kiện học tập;

- Trong chương trình đào tạo phải có phần kiểm tra và đánh giá của giảng viên về nội dung khóa đào tạo, phương pháp giảng dạy và về các học viên;

- Chương trình đào tạo phải được cập nhật phù hợp với sự phát triển và đổi mới cũng như các báo cáo đánh giá liên quan;

- Tổ chức lưu giữ và tạo điều kiện khai thác các tài liệu chuyên môn kỹ thuật về những quy định của công ty liên quan đến kỹ thuật chuyên môn.

6. Để đào tạo đội ngũ chuyên gia thuộc lĩnh vực và chuyên ngành hẹp, công ty phải:

a) Tự tổ chức các chương trình đào tạo chuyên ngành hẹp như kiểm toán lĩnh vực ngân hàng, kiểm toán bằng máy vi tính, phương pháp chọn mẫu…

b) Khuyến khích cán bộ, nhân viên tham gia các chương trình đào tạo bên ngoài các hội thảo để nâng cao trình độ chuyên môn;

c) Khuyến khích cán bộ, nhân viên tham gia vào các tổ chức nghề nghiệp liên quan đến các lĩnh vực và chuyên ngành hẹp;

d) Cung cấp tài liệu có liên quan đến các lĩnh vực và chuyên ngành hẹp.

7. Công ty kiểm toán phải phân công người theo dõi tất cả kiểm toán viên của công ty thực hiện chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức hàng năm do Bộ Tài chính hoặc tổ chức được Bộ Tài chính ủy quyền thực hiện.

Cơ hội thăng tiến:

8. Công ty kiểm toán phải thiết lập những tiêu chuẩn cho từng cấp cán bộ, nhân viên trong công ty:

a) Quy định về trách nhiệm và trình độ cho mỗi cấp cán bộ, nhân viên gồm:

- Chức danh và trách nhiệm của từng chức danh;

- Tiêu chuẩn về trình độ và kinh nghiệm (hoặc thời gian công tác) của từng chức danh.

b) Xác định các tiêu chuẩn về trình độ làm căn cứ để làm xem xét, đánh giá kết quả hoạt động và năng lực làm việc thực tế của mỗi cấp. Ví dụ:

- Kiến thức chuyên môn;

- Khả năng phân tích và đánh giá;

- Khả năng giao tiếp;

- Kỹ năng đào tạo;

- Phương pháp lãnh đạo;

- Mối quan hệ với khách hàng;

- Thái độ cá nhân và tác phong nghề nghiệp (như tính cách, mức độ thông minh, khả năng xét đoán và tính năng động);

- Khả năng soát xét.

c) Xây dựng sổ tay cá nhân hoặc các phương tiện khác để phổ biến cho tất cả cán bộ, nhân viên về thủ tục và chính sách thăng tiến của công ty.

9. Tổ chức đánh giá kết quả công tác của tất cả cán bộ, nhân viên và thông báo cho họ biết

a) Thu thập thông tin và đánh giá kết quả công tác:

- Xác định trách nhiệm và yêu cầu đánh giá ở mỗi cấp, chỉ ra ai là người thực hiện đánh giá này và khi nào đưa ra kết quả đánh giá;

- Hướng dẫn về những mục tiêu đánh giá;

- Sử dụng biểu mẫu chuẩn để đánh giá kết quả công tác bằng cách cán bộ, nhân viên tự đánh giá theo biểu mẫu, xong người có thẩm quyền cao hơn kiểm tra lại;

- Kiểm tra lại những đánh giá trước đây của từng cán bộ, nhân viên;

- Việc xem xét, đánh giá nhân viên phải được nhiều người thực hiện;

- Xác định công việc đánh giá được hoàn thành đúng kỳ hạn;

- Lưu giữ các bản đánh giá trong hồ sơ cá nhân;

- Trường hợp đánh giá cán bộ lãnh đạo phải tham khảo ý kiến của cán bộ, nhân viên dưới quyền để xác định xem những cán bộ đó có đủ trình độ để hoàn thành trách nhiệm của mình không.

b) Định kỳ thông báo cho tất cả cán bộ, nhân viên biết những tiến bộ và triển vọng nghề nghiệp của từng người, trong đó phải nói rõ:

- Kết quả hoạt động;

- Triển vọng cá nhân và nghề nghiệp;

- Cơ hội thăng tiến của từng người.

c) Định kỳ thực hiện đề bạt và thăng tiến cán bộ, nhân viên theo kết quả đánh giá.

C- GIAO VIỆC

Chính sách

Công việc kiểm toán phải được giao cho những cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo và có đầy đủ kỹ năng và năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Các thủ tục

1. Phân công công việc cho nhân viên:

a) Lập kế hoạch nhu cầu nhân viên cho từng bộ phận trong công ty;

b) Xác định nhu cầu nhân viên cho những hợp đồng kiểm toán cụ thể;

c) Bố trí nhân viên và thời gian cho từng hợp đồng kiểm toán;

d) Khi phân công công việc cho nhân viên phải cân nhắc các yếu tố:

- Quy mô và tính phức tạp của cuộc kiểm toán;

- Số lượng nhân viên hiện có;

- Khả năng và yêu cầu chuyên môn đặc biệt cần có;

- Lịch trình thực hiện công việc;

- Tính liên tục và luân phiên nhân viên theo định kỳ;

- Triển vọng của việc đào tạo tại chỗ.

2. Phân công công việc cho một người hoặc một nhóm người trong một cuộc kiểm toán cụ thể.

a) Người có trách nhiệm phân công phải xem xét các yếu tố sau:

- Yêu cầu về nhân viên và thời gian của hợp đồng kiểm toán;

- Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, địa vị, học vấn cơ bản, và năng lực đặc biệt của nhân viên;

- Kế hoạch tham gia của người được giao trách nhiệm giám sát;

- Dự kiến thời gian của từng cá nhân;

- Những tình huống ảnh hưởng đến tính độc lập. Ví dụ: Phân công cho cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp có quan hệ kinh tế hoặc quan hệ họ hàng với ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán.

b) Khi phân công công việc, cần cân nhắc đến tính liên tục và tính luân phiên để nhân viên có thể thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả và cũng phải xem xét tới khả năng, trình độ và kinh nghiệm của những nhân viên khác.

3. Kế hoạch thời gian và nhân sự cho một cuộc kiểm toán phải được phê duyệt trước khi thực hiện.

D- HƯỚNG DẪN VÀ GIÁM SÁT

Chính sách

Công việc kiểm toán phải được hướng dẫn, giám sát thực hiện đầy đủ ở tất cả các cấp cán bộ, nhân viên nhằm đảm bảo là công việc kiểm toán đã được thực hiện phù hợp với chuẩn mực kiểm toán và các quy định có liên quan.

Các thủ tục

1. Thủ tục lập kế hoạch kiểm toán

a) Phân công trách nhiệm lập kế hoạch kiểm toán;

b) Xem xét lại thông tin thu được từ lần kiểm toán trước và cập nhật thông tin mới;

c) Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán.

2. Thủ tục duy trì tiêu chuẩn chất lượng:

a) Thực hiện giám sát ở mọi cấp; xem xét quá trình đào tạo, khả năng và kinh nghiệm của nhân viên được giao việc;

b) Đưa ra hướng dẫn về mẫu và nội dung giấy tờ làm việc;

c) Sử dụng mẫu chuẩn, danh mục phải kiểm tra, bảng câu hỏi phù hợp để hỗ trợ cho công việc kiểm toán;

d) Đưa ra thủ tục giải quyết khi có đánh giá chuyên môn khác nhau.

3. Thực hiện đào tạo tại chỗ trong quá trình thực hành kiểm toán

a) Thường xuyên thảo luận với trợ lý kiểm toán về mối quan hệ giữa công việc của từng người với toàn bộ cuộc kiểm toán và sắp xếp cho trợ lý kiểm toán tham gia vào nhiều phần hành kiểm toán;

b) Đưa nội dung "kỹ năng quản lý nhân viên" vào chương trình đào tạo của công ty;

c) Khuyến khích nhân viên tham gia vào "chương trình đào tạo và phát triển cán bộ kế cận".

d) Kiểm tra công việc được giao để xác định xem nhân viên đã nắm được chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm kiểm toán thuộc từng lĩnh vực.

E- THAM KHẢO Ý KIẾN

Chính sách

Khi cần thiết, kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tham khảo ý kiến tư vấn của chuyên gia trong công ty hoặc ngoài công ty

Các thủ tục

1. Xác định những lĩnh vực và tình huống cụ thể cần phải tham khảo ý kiến tư vấn hoặc khuyến khích nhân viên tham khảo ý kiến tư vấn của chuyên gia hoặc những người có thẩm quyền.

a) Thông báo cho cán bộ, nhân viên về chính sách và thủ tục tham khảo ý kiến tư vấn của công ty;

b) Những lĩnh vực cụ thể hay những tình huống chuyên môn phức tạp đòi hỏi cần phải tư vấn, như:

- Áp dụng những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp;

- Những ngành, nghề kinh doanh có những yêu cầu đặc biệt về kế toán, kiểm toán và báo cáo;

- Những vấn đề mới phát sinh;

- Những yêu cầu của Luật pháp và quy định của cơ quan chức năng, đặc biệt là những yêu cầu của luật pháp quốc tế.

c) Duy trì hoạt động của bộ phận lưu trữ và tham khảo trang web hoặc các phương tiện như:

- Tham khảo tài liệu ở phòng ban, hoặc công ty;

- Thành lập cuốn sổ tay chuyên môn và lưu chuyển văn bản hướng dẫn chuyên môn, kể cả văn bản liên quan đến những ngành, nghề kinh doanh đặc thù và những chuyên môn khác.

- Duy trì việc tham khảo ý kiến tư vấn của các công ty và cá nhân khác;

- Khi có vấn đề phức tạp, cần tham khảo ý kiến tư vấn của một nhóm chuyên gia.

2. Phân công người chuyên trách và xác định quyền hạn của họ trong lĩnh vực tư vấn.

a) Phân công người lưu trữ hồ sơ làm việc với cơ quan pháp luật;

b) Phân công cán bộ theo dõi từng ngành, nghề cụ thể;

c) Thông báo cho tất cả cán bộ, nhân viên về quyền hạn của người chuyên trách và thủ tục giải quyết khi có ý kiến khác nhau.

3. Quy định cụ thể việc lưu trữ về tài liệu kết quả tham khảo ý kiến tư vấn:

+ Trách nhiệm lưu trữ tài liệu;

+ Nơi lưu trữ và điều kiện sử dụng tài liệu lưu trữ;

+ Lưu hồ sơ liên quan đến kết quả tư vấn để phục vụ cho mục đích tham khảo và nghiên cứu.

F- DUY TRÌ VÀ CHẤP NHẬN KHÁCH HÀNG

Chính sách

Trong quá trình duy trì khách hàng hiện có và đánh giá khách hàng tiềm năng, công ty kiểm toán phải cân nhắc đến tính độc lập, năng lực phục vụ khách hàng của công ty kiểm toán và tính chính trực của Ban quản lý của khách hàng.

Các thủ tục

1. Thiết lập các thủ tục đánh giá và chấp nhận khách hàng tiềm năng.

a) Thủ tục đánh giá khách hàng tiềm năng, gồm:

- Thu thập và xem xét tài liệu hiện có liên quan đến khách hàng tiềm năng, như báo cáo tài chính, tờ khai nộp thuế;

- Trao đổi với bên thứ ba các thông tin về khách hàng tiềm năng, về Giám đốc (hoặc người đứng đầu) và cán bộ, nhân viên chủ chốt của họ;

- Trao đổi với kiểm toán viên năm trước về các vấn đề liên quan đến tính trung thực của Ban giám đốc; về những bất động giữa Ban Giám đốc về các chính sách kế toán, các thủ tục kiểm hóa, hoặc những vấn đề quan trọng khác và lý do thay đổi kiểm toán viên;

- Cân nhắc những tình huống đặc biệt hoặc khả năng rủi ro của hợp đồng;

- Đánh giá tính độc lập và khả năng của công ty kiểm toán trong việc phục vụ khách hàng tiềm năng của công ty;

- Phải xác định việc chấp nhận khách hàng là không vi phạm nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán.

b) Phân công một người hay một nhóm người ở cấp quản lý thích hợp thực hiện đánh giá thông tin và đưa ra quyết định có hoặc không chấp nhận khách hàng.

c) Thông báo cho nhân viên về chính sách và thủ tục chấp nhận khách hàng của công ty.

d) Phân công người chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát việc chấp hành các chính sách và thủ tục chấp nhận khách hàng của công ty.

2. Đánh giá khách hàng khi xảy ra các sự kiện đặc biệt để quyết định xem liệu có nên duy trì mối quan hệ với khách hàng này hay không.

a) Những sự kiện đặc biệt cần đánh giá khách hàng, gồm:

- Khi kết thúc một khoảng thời gian nhất định;

- Khi có thay đổi lớn về một hoặc một số yếu tố:

+ Hội đồng quản trị;

+ Giám đốc (hoặc người đứng đầu);

+ Chủ sở hữu vốn;

+ Chuyên gia tư vấn pháp luật;

+ Tình hình tài chính;

+ Tình trạng kiện tụng, tranh chấp;

+ Vi phạm hợp đồng;

+ Tính chất ngành, nghề kinh doanh của khách hàng.

b) Phân công một hoặc một nhóm người ở cấp quản lý thích hợp, thực hiện đánh giá thông tin và đưa ra quyết định có hay không duy trì khách hàng này.

c) Thông báo cho nhân viên về chính sách và thủ tục duy trì khách hàng của công ty.

d) Phân công người chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát việc chấp hành các chính sách và thủ tục duy trì khách hàng của công ty.

G- KIỂM TRA

Chính sách

Công ty kiểm toán phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra tính đầy đủ và tính hiệu quả trong quá trình thực hiện các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán của công ty

Các thủ tục

1. Thiết lập thủ tục, nội dung, chương trình kiểm tra của công ty.

a) Thủ tục kiểm tra gồm:

- Xác định mục tiêu và lập chương trình kiểm tra;

- Đưa ra hướng dẫn về phạm vi công việc và tiêu chuẩn để lựa chọn những nội dung cần kiểm tra;

- Định ra chu kỳ và thời gian kiểm tra;

- Thiết lập quy chế giải quyết khi có bất đồng xảy ra.

b) Đặt ra yêu cầu về trình độ, năng lực chuyên môn để lựa chọn nhân viên kiểm tra.

c) Tiến hành hoạt động kiểm tra:

- Rà soát và kiểm tra việc tuân thủ chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán của công ty;

- Rà soát và kiểm tra về tính tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp và thủ tục kiểm soát chất lượng của công ty đối với một hợp đồng kiểm toán đã lựa chọn.

2. Quy định việc báo cáo những phát hiện trong kiểm tra với cấp quản lý thích hợp, quy định việc kiểm tra những hoạt động được thực hiện hoặc dự kiến thực hiện và quy định đối với việc rà soát lại toàn bộ hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán của công ty.

a) Thảo luận các vấn đề phát hiện được trong quá trình kiểm tra với người chịu trách nhiệm;

b) Thảo luận về các vấn đề phát hiện được trong quá trình kiểm tra các hợp đồng kiểm toán đã được lựa chọn với người chịu trách nhiệm giám sát của công ty;

c) Báo cáo về những phát hiện nói chung và những phát hiện nói riêng của các hợp đồng kiểm toán đã được lựa chọn và đề xuất với ban giám đốc các biện pháp đã được thực hiện hay dự kiến thực hiện;

d) Xác định nhu cầu cần thiết phải sửa đổi các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán xuất phát từ kết quả kiểm tra và từ những vấn đề liên quan khác./.
 
K

Kim Liên

Guest
ko ai giúp được mình sao?Đến hạn nộp bài rồi nè.kiểm tóan mua hàng ,nhập kho,thanh tóan nhé các bạn
 
H

hong hot

Cao cấp
Kim Liên post bài không đúng vị trí.

Về vấn đề của bạn. Để làm một bài tập thì tới giờ sắp nộp bài này ít ra bạn cũng đã có được phần nào nội dung rồi chứ, sao lại đưa câu hỏi quá chung chung như vậy thì khác gì người khác làm bài hộ bạn? Theo bọ, bạn nên nêu các vấn đề còn khúc mắc trong bài tập của bạn hoặc post bài lên để mọi người bình luận. Hẹn gặp lại bạn ở đó nhé.
 
T

Tina

Guest
10/11/03
62
0
0
40
Nha Trang
Truy cập trang
Cho em hỏi chút ạ . Ở VN có bao nhiêu chuẩn mực kiểm toán ? Tên của chuẩn mực kiểm toán ? Sao các chuẩn mực kiểm toán lại có tên là chuẩn mực 200 hay chuẩn mực 700 .... Mấy con số ấy có ý nghĩa gì không ạ ? Chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực kế toán thì giống và khác như thế nào ?
 
T

trangdtq

Guest
26/10/05
62
0
0
Hà Nội
Hiện nay Bộ Tài chính đã ban hành được 7 đợt chuẩn mực kiểm toán. Số lượng và tên của các chuẩn mực bạn có thể tìm trên diễn đàn này có đấy.
Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được dịch từ Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế, sửa cho phù hợp môi trường và luật pháp Việt Nam, vì vậy tên của nó gần giống với tên của các Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế. Chuẩn mực kế toán và kiểm toán thì đương nhiên là khác nhau rồi, Chuẩn mực kế toán là chuẩn cho công tác kế toán còn Chuẩn mực kiểm toán là chuẩn cho công tác kiểm toán. Kiểm toán và kế toán khác nhau thế nào bạn có biết không?
 
K

kaka10

Guest
27/5/08
43
0
6
38
TP.HCM
Bạn nào có file 26 chuẩn mực chung của kế toán Việt Nam gửi qua email dùm mình nha, mình đang cần gấp ..gấp lắm,
email : timbuon_ana@yahoo.com
Thanks !
 

Similar threads

T
Trả lời
1
Lượt xem
57K
Kiểm toán
tranbinh200780
T
natran123
Trả lời
0
Lượt xem
1K
natran123
P
Trả lời
0
Lượt xem
50K
P
Webketoan Hub
Trả lời
0
Lượt xem
3K
Webketoan Hub

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA