Chuẩn Mực Kiểm Toán

  • Thread starter nipvnn
  • Ngày gửi
nipvnn

nipvnn

www.mintoday.com
23/10/03
362
3
18
29
CHUẨN MỰC SỐ 600

SỬ DỤNG TƯ LIỆU CỦA KIỂM TOÁN VIÊN KHÁC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC

ngày 14 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

QUY ĐỊNH CHUNG

01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản trong việc sử dụng tư liệu kiểm toán của kiểm toán viên khác về các thông tin tài chính của một hoặc nhiều đơn vị khi kiểm toán báo cáo tài chính của một đơn vị, trong đó bao gồm cả thông tin tài chính của đơn vị cấp dưới và đơn vị kinh tế khác.

02. Khi kiểm toán viên chính sử dụng tư liệu kiểm toán của một kiểm toán viên khác, cần phải xác định mức độ ảnh hưởng của những tư liệu đó đối với công việc kiểm toán của mình.

03. Chuẩn mực này áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính của một đơn vị, trong đó có gộp thông tin tài chính của một hoặc nhiều đơn vị cấp dưới và đơn vị kinh tế khác. Chuẩn mực này không áp dụng cho các trường hợp trong đó hai hoặc nhiều kiểm toán viên được bổ nhiệm đồng kiểm toán cho một đơn vị, và cũng không đề cấp đến mối quan hệ giữa kiểm toán viên năm nay với kiểm toán viên năm trước.

Trường hợp kiểm toán viên chính kết luận báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới và đơn vị kinh tế khác ảnh hưởng là không trọng yếu thì không áp dụng chuẩn mực này, trừ khi ảnh hưởng của nhiều đơn vị không trọng yếu lại là trọng yếu thì cần xem xét có hay không áp dụng chuẩn mực này.

Đơn vị được kiểm toán (khách hàng), các đơn vị, cá nhân liên quan đến việc kiểm toán viên chính sử dụng tư liệu của kiểm toán viên khác phải có những hiểu biết cần thiết về các nguyên tắc, thủ tục cơ bản trong chuẩn mực này để phối hợp công việc với công ty kiểm toán và kiểm toán viên chính trong quá trình kiểm toán.

Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:

04. Kiểm toán viên chính: Là kiểm toán viên chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính và ký báo cáo kiểm toán của một đơn vị, trong đó có gộp thông tin tài chính của một hoặc nhiều đơn vị cấp dưới và đơn vị kinh tế khác do kiểm toán viên khác thực hiện kiểm toán.

05. Kiểm toán viên khác: Là kiểm toán viên chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính và ký báo cáo kiểm toán của đơn vị cấp dưới hoặc đơn vị kinh tế khác được gộp trong báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên. Kiểm toán viên khác là kiểm toán viên thuộc công ty kiểm toán khác hoặc là kiểm toán viên thuộc chi nhánh hoặc văn phòng của công ty kiểm toán.

06. Đơn vị cấp dưới: Là đơn vị, bộ phận, chi nhánh, công ty con, công ty thành viên của đơn vị cấp trên mà các thông tin tài chính trong báo cáo tài chính của các đơn vị này được hợp nhất trong báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên do kiểm toán viên chính thực hiện kiểm toán.

07. Đơn vị kinh tế khác: Là các đơn vị, công ty liên doanh, liên kết, có quan hệ kinh tế mà các thông tin tài chính của đơn vị này có bao gồm trong báo cáo tài chính của đơn vị do kiểm toán viên chính thực hiện kiểm toán.

NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Chấp nhận là kiểm toán viên chính

08. Để chấp nhận hợp đồng kiểm toán với trách nhiệm là kiểm toán viên chính, kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần xem xét các vấn đề sau:

· Mức độ trọng yếu của phần báo cáo tài chính được kiểm toán viên chính kiểm toán;

· Mức độ hiểu biết của kiểm toán viên chính về tình hình hoạt động kinh doanh tại các đơn vị cấp dưới và các đơn vị kinh tế khác được kiểm toán viên khác kiểm toán;

· Rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới và các đơn vị kinh tế khác được kiểm toán viên khác kiểm toán;

· Khả năng thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung theo quy định trong chuẩn mực này, liên quan đến thông tin tài chính của đơn vị cấp dưới và đơn vị kinh tế khác do kiểm toán viên khác thực hiện, có sự tham gia của kiểm toán viên chính trong công việc kiểm toán.

Các thủ tục kiểm toán do kiểm toán viên chính thực hiện

09. Khi lập kế hoạch kiểm toán trong đó có dự kiến sử dụng tư liệu của kiểm toán viên khác, kiểm toán viên chính phải xem xét năng lực chuyên môn của công ty kiểm toán và kiểm toán viên khác dựa vào bối cảnh công việc thực tế.

Để xem xét năng lực chuyên môn của công ty kiểm toán và kiểm toán viên khác, kiểm toán viên chính phải căn cứ vào các nguồn thông tin sau: tổ chức kiểm toán nơi kiểm toán viên khác đăng ký hành nghề; những cộng sự của kiểm toán viên khác; khách hàng hoặc những người có quan hệ công việc với kiểm toán viên khác; hoặc qua các cuộc trao đổi trực tiếp với kiểm toán viên khác.

10. Kiểm toán viên chính cần phải thực hiện các thủ tục cần thiết để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp chứng minh rằng các công việc do kiểm toán viên khác thực hiện là phù hợp với công việc kiểm toán và mục đích của kiểm toán viên chính trong từng cuộc kiểm toán cụ thể.

11. Kiểm toán viên chính cần thôn g báo cho kiểm toán viên khác về:

· Yêu cầu về tính độc lập liên quan đến đơn vị cấp trên, các đơn vị cấp dưới, đơn vị kinh tế khác và thu thập bản giải trình về việc tuân thủ các yêu cầu đó;

· Việc sử dụng tư liệu và báo cáo kiểm toán của kiểm toán viên khác và sự phối hợp giữa hai bên ngay từ khi lập kế hoạch kiểm toán;

· Những vấn đề cần đặc biệt quan tâm; những thủ tục xác định các nghiệp vụ giao dịch nội bộ cần được nêu ra trong bản thuyết minh; lịch trình thực hiện kiểm toán;

· Những yêu cầu về kế toán, kiểm toán, lập báo cáo và thu thập bản giải trình việc tuân thủ các yêu cầu trên.

12. Kiểm toán viên chính có thể thảo luận với kiểm toán viên khác về các thủ tục kiểm toán đã được kiểm toán viên khác thực hiện hoặc xem xét hồ sơ kiểm toán của kiểm toán viên khác. Việc thực hiện các thủ tục kiểm toán này phụ thuộc vào từng tình huống của cuộc kiểm toán và sự đánh giá của kiểm toán viên chính về năng lực chuyên môn của kiểm toán viên khác.

13. Khi kiểm toán viên chính có đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp chứng minh các thủ tục kiểm toán đã được kiểm toán viên khác thực hiện là thỏa đáng, bảo đảm chất lượng cuộc kiểm toán thì không cần thiết phải thực hiện các thủ tục nêu ở đoạn 12.

14. Kiểm toán viên chính phải xem xét đến những phát hiện quan trọng của kiểm toán viên khác.

15. Kiểm toán viên chính có thể thảo luận với kiểm toán viên khác, với Giám đốc của đơn vị cấp dưới và đơn vị kinh tế khác về các phát hiện quan trọng hoặc các vấn đề khác có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của đơn vị đó. Trường hợp cần thiết, kiểm toán viên chính có thể thực hiện các thủ tục kiểm tra bổ sung trên tài liệu hoặc báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới. Tùy theo từng tình huống, các thủ tục kiểm tra này có thể do kiểm toán viên chính hoặc kiểm toán viên khác thực hiện.

16. Kiểm toán viên chính cần lưu vào hồ sơ kiểm toán của mình các tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới và đơn vị kinh tế khác đã được kiểm toán viên khác kiểm toán, các tài liệu về việc thực hiện thủ tục kiểm toán và các kết luận thu được từ các thủ tục kiểm toán; tên của kiểm toán viên khác và các kết luận dù không trọng yếu của kiểm toán viên khác.

Phối hợp giữa các kiểm toán viên

17. Kiểm toán viên khác phải phối hợp với kiểm toán viên chính trong trường hợp kiểm toán viên chính sử dụng tư liệu kiểm toán của mình. Ví dụ: Kiểm toán viên khác phải thông báo cho kiểm toán viên chính những phần việc mình không thực hiện được theo yêu cầu hoặc bất cứ vấn đề nào có ảnh hưởng đáng kể đến công việc của kiểm toán viên chính cần thông báo cho kiểm toán viên khác về những vấn đề có thể ảnh hưởng quan trọng đến báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới hoặc đơn vị kinh tế khác do kiểm toán viên khác kiểm toán mà kiểm toán viên chính phát hiện được.

Sự phối hợp giữa các kiểm toán viên cần có sự thỏa thuận của các cấp quản lý cuộc kiểm toán.

Kết luận và lập báo cáo kiểm toán

18. Khi kiểm toán viên chính kết luận là tư liệu của kiểm toán viên khác không sử dụng được và kiểm toán viên chính không thể tiến hành thêm các thủ tục kiểm toán bổ sung đối với báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới và đơn vị kinh tế khác được kiểm toán viên khác kiểm toán, nếu xét thấy có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính được kiểm toán thì kiểm toán viên chính cần phải đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần hoặc ý kiến từ chối đưa ra ý kiến vì bị giới hạn phạm vi kiểm toán.

19. Khi kiểm toán viên chính dựa vào ý kiến của kiểm toán viên khác thì báo cáo kiểm toán của kiểm toán viên chính phải nói rõ điều này và ghi giới hạn của báo cáo tài chính của kiểm toán bởi kiểm toán viên khác.

20. Trong trường hợp kiểm toán viên khác đưa ra hoặc dự kiến đưa ra báo cáo kiểm toán sửa đổi, thì kiểm toán viên chính cần phải xem xét bản chất và mức độ ảnh hưởng của những sửa đổi đối với báo cáo tài chính do kiểm toán viên chính kiểm toán và từ đó có thể phải sửa đổi báo cáo kiểm toán của mình.

Trách nhiệm của kiểm toán viên chính

21. Kiểm toán viên chính phải tuân thủ các nguyên tắc, thủ tục quy định trong chuẩn mực này khi kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên, trong đó bao gồm cả thông tin tài chính của đơn vị cấp dưới và đơn vị kinh tế khác và phải chịu trách nhiệm về những rủi ro kiểm toán Báo cáo tài chính./.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Cái này bác là thông tin ở trang chủ thì tốt biết mấy! Nếu bác tìm ra những điều mới lạ và hay ho trog đó để anh em cùng thảo luận thì hay hơn nữa. Còn thế này khác gì đọc thông tư với chuẩn mực hay đọc báo. Nếu được bác mở màn đi nhá! :f_o
 
Q

quachtuananh

Guest
xin chào bạn, mình rất muốn tham khảo tài liệu này. Liệu mình có thể liên hệ với bạn như thế nào đây?
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
ketoan@ tạm trích ra đây nội dung tóm tắt cuốn handbook_2004 của IAASB. Bạn nào cần phần nào thì cho biết mình sẽ gửi hoặc sẽ post lên đây.

HANDBOOK OF INTERNATIONAL
AUDITING, ASSURANCE, AND ETHICS
PRONOUNCEMENTS
2004 EDITION
Scope of the Handbook
This handbook brings together for continuing reference background information about
the International Federation of Accountants (IFAC) and the currently effective
pronouncements on Auditing, Assurance, and Ethics issued by IFAC as of
January 1, 2004.

Pronouncements Issued by the IAASB Structure
The structure of the pronouncements was amended to provide for the following
Engagement Standards issued by the IAASB:
• International Standards on Auditing (ISAs 100-999)
• International Standards on Review Engagements (ISREs 2000-2999)
• International Standards on Assurance Engagements (ISAEs 3000-3999)
• International Standards on Related Services (ISRSs 4000-4999).
The following ISAs were renumbered accordingly:
• ISAE 100, “Assurance Engagements” was renumbered as ISAE 3000.
• ISA 810, “The Examination of Prospective Financial Information” was renumbered
as ISAE 3400.
• ISA 910, “Engagements to Review Financial Statements” was renumbered as ISRE
2400.
• ISA 920, “Engagement to Perform Agreed-upon Procedures Regarding Financial
Information” was renumbered as ISRS 4400.
• ISA 930, “Engagement to Compile Financial Information” was renumbered as
ISRS 4410.
 
quickquickslow

quickquickslow

Trung cấp
21/8/04
175
3
18
Farfaraway
www.amazone.com
Ketoan@, mình có quyển này, 2003 bằng PDF, hình như nó available trên mạng ý. Nếu không cứ post cả quyển lên cho mọi người đọc. Đâu có 4.2MB thôi. Mình không có quyền upload, với lại file cũng nặng. Có gì mình gửi cho @ nhé để upload lên? Nếu bản của @ là softcopy thì okie, mình khỏi phải gửi?
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
Cảm ơn Quickquickslow, hình như quyển 2004 publication mới là 4.2M chứ, còn quyển 2003 thì bé hơn. Mình cũng có softcopy - file pdf mà. Public thì cũng được, nhưng chỉ sợ số lượng người thực sự cần dùng không nhiều - lớp ACCA là 1 ví dụ rồi, nên giờ ketoan@ e dè hơn thôi. Bây giờ - giờ này vẫn đang ngồi viết OB project đây - :)
 
A

anhcomdeptrai

Trung cấp
2/10/04
74
0
0
Ha noi
các bác nói về chuẩn mực không rõ lắm , em thấy mọi người bảo chuẩn mực kiểm toán mới ra khác cơ mà , các bác chỉ ăn nói chưa chuẩn là giỏi thôi, hơn nữa lại quá ít
 
L

longneu83

Guest
27/7/04
12
0
0
Mình đang cần ISA, bạn nào có bản PDF thì gửi dùm vào hộp thư: longneu83@yahoo.com hộ nhé. Cảm ơn nhiều!
 
SUNF

SUNF

Trung cấp
2/10/03
176
4
0
52
Hà Nội
Đã public cuốn sách @ giới thiệu vào thư viện online của Webketoan. Mời bà con vào đó download về nhé.
 
H

hanhttv

Guest
Mình đang cần tìm hiểu về phương pháp vốn chủ sở hữu sử dụng trong lập báo cáo tài chính (trường hợp hợp nhất, cty con, cty liên kết). Ai có tài liệu gì hoặc biết rõ thì chỉ cho mình với.
 
N

Ng thuy phuong

Guest
Xin chào các cô chú cùng anh chị!
Mình là thành viên mới tham gia, mình đang tìm hiểu về Hồ sơ kiểm toán. Mọi người có thông tin hãy giúp mình với nhé!
 
Q

quachtuananh

Guest
Chào bạn. Bạn có thể gửi quyển sách này về hộp thư cho mọi người được không?
 
T

Thanh Huyen

Guest
Cach goi bai viet

Chao ban,
Vui long chi cho minh cach thuc de co the gui bai viet, minh moi dang nhap la thanh vien moi nen chua biet cach. Thanhs
Thanh Huyen
 
D

ducanh161087

Guest
18/1/08
41
0
0
36
my duc
Chao ban,
Vui long chi cho minh cach thuc de co the gui bai viet, minh moi dang nhap la thanh vien moi nen chua biet cach. Thanhs
Thanh Huyen

trước hết bạn phải đăng ký để là thành viên của webketoan.com
sau khi là thành viên thì bạn có thể xem và nhán tin trên diẽn đàn
chúc bạn thnàh công
 
B

blueman2104

Guest
18/2/08
8
0
0
36
Bến Tre
Có anh chị nào có file Chuẩn mực kiểm toán quốc tế không ạ? Cho em với. Chân thành cảm ơn mấy huynh tỷ. Mail của em: blueman2104@yahoo.com
 
H

huyennguyen1507

Trung cấp
28/10/04
132
6
18
hanoi
Chuan muc kiem toan quoc te

Đây là chuẩn mực kiểm toán quốc tế 2005, bạn thử xem có phải tài liệu bạn đang cần không nhé!
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA