Doanh nghiệp cần thực hiện và báo cáo đầu năm 2010

  • Thread starter vuhoang1914
  • Ngày gửi
V

vuhoang1914

Guest
7/7/09
1
0
0
tp.hcm
TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4605 /CT-TTHT Tân An, ngày 28 tháng 12 năm 2009
V/v: Doanh nghiệp cần thực hiện
và báo cáo đầu năm 2010

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trong tỉnh.

Căn cứ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế và các văn bản pháp luật thuế hiện hành, Cục thuế tỉnh Long An hướng dẫn thực hiện một số báo cáo thuế mà doanh nghiệp phải thực hiện đầu năm 2010 như sau:

1. Khai thuế môn bài năm 2010:
- Thuế môn bài là loại khai thuế theo năm, do đó đầu năm Doanh nghiệp nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì Doanh nghiệp thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Doanh nghiệp.
Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi Doanh nghiệp có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc.
- Thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm 2010.
- Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC.
- Mức thuế môn bài phải nộp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính cụ thể:

Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
Bậc 4 Dưới 2 tỷ 1.000.000
- Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có vốn đăng ký: 1.000.000đ
- Các doanh nghiệp thành viên hạch toán toàn ngành: 2.000.000 đ

2. Khai quyết toán thuế GTGT:
- Đối với các doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
Kết thúc năm 2009 các Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ không phải khai quyết toán năm để gửi cơ quan thuế. Trường hợp trong năm đơn vị có kê khai bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng theo mẫu số 01-4A/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC thì gửi bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT – BTC. Số liệu điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ được tổng hợp vào tờ khai thuế GTGT tháng 03 năm 2010.
- Đối với các doanh nghiệp tính khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT, hồ sơ khai quyết toán năm là Tờ khai quyết toán thuế GTGT theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế chậm nhất là chín mươi ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
Lưu ý: Chính sách hướng dẫn thuế GTGT năm 2009 là Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính.

3. Khai quyết toán thuế TNDN:
Các Doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2009 chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì doanh nghiệp có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc. Số thuế TNDN còn phải nộp được xác định = số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán trừ đi số đã tạm nộp tại trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có cơ sở sản xuất phụ thuộc.
Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC.
- Báo cáo tài chính năm (đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được doanh nghịêp kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt nam kiểm toán).
- Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai theo mẫu trong Thông tư số 60/2007/TT-BTC (tuỳ theo thực tế phát sinh của Doanh nghiệp):
+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, hoặc 03-1C/TNDN.
+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.
+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo mẫu số 03-3/TNDN (đối với các doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất).
+ Phụ lục về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
+ Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-5/TNDN.
Lưu ý:
- Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện được ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập chịu thuế.
- Chính sách hướng dẫn thuế TNDN năm 2009 là Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 28/12/2008 của Bộ Tài chính.
- Đối với các doanh nghiệp được giảm thuế theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC và Thông tư số 85/2009/TT-BTC thì doanh nghiệp phải ghi bổ sung 2 dòng vào trước dòng cam đoan trong tờ khai quyết toán thuế TNDN theo hướng dẫn tại công văn số 409/CT-TTHT ngày 05/02/2009 của Cục thuế Long An.

4. Báo cáo tài chính:
4.1- Doanh nghiệp mở sổ sách kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính quy định chung về báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp gồm các biểu mẫu sau:
+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DN
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN
+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN
4.2- Doanh nghiệp nhỏ và vừa mở sổ sách kế toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về báo cáo tài chính gồm các biểu mẫu sau:
+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DNN
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DNN
+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DNN
Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:
+ Bảng cân đối tài khoản Mẫu số F01-DNN
Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DNN

5. Khai quyết toán thuế TNCN :
Doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2009 chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
- Các tổ chức, cá nhân chi trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định: (Đơn vị chi trả thu nhập không phải kê khai quyết toán đối với phần thu nhập thuộc diện được miễn thuế TNCN theo quy định tại Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài Chính).
Các khoản thu nhập phải kê khai quyết toán thuế:
a) Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:
Hồ sơ khai quyết toán thuế bao gồm:
* Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 và các bảng kê chi tiết sau:
+ Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân có ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN (không phân biệt thu nhập đã đến mức phải nộp thuế hay chưa phải nộp thuế).
+ Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân không ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05B/BK-TNCN.
* Trường hợp phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng phải lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 06/KK-TNCN và các bảng kê chi tiết theo mẫu số 06D/KK-TNCN
* Đối với các Công ty bảo hiểm, Công ty xổ số có chi trả tiền hoa hồng cho các đại lý phải thực hiện lập bảng kê quyết toán số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của các đại lý theo mẫu số 02/KK-XS, Bảng kê kèm theo mẫu số 02A/BK-XS ban hành theo Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 09/3/2009 của Bộ Tài Chính, mẫu số 02/KK-BH ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài Chính.
b) Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh, hồ sơ quyết toán gồm:
b1. Đối với cá nhân kinh doanh đã thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ nộp thuế theo kê khai:
- Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09B/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu 09C/PL-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC) và các chứng từ chứng minh số thuế đã nộp trong năm (nếu kê khai quyết toán để hoàn thuế)
- Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi Cục thuế trực tiếp quản lý.
b2. Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có thu nhập từ kinh doanh:
- Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN; các Phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN; O9B/PL-TNCN và 09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh)
- Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục thuế nơi cá nhân có hoạt động kinh doanh.
b3. Trường hợp cá nhân hoặc nhóm cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh đóng ở nhiều địa bàn quận, huyện, tỉnh, thành phố khác nhau: thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với toàn bộ thu nhập chịu thuế từ kinh doanh tại Chi Cục thuế tại một nơi có địa điểm kinh doanh mà cá nhân hoặc nhóm cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh.
+ Tờ khai quyết toán mẫu 08B/KK-TNCN.
+ Tờ khai quyết toán mẫu 09/KK-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN.
+ Các chứng từ đã tạm nộp thuế TNCN trong năm
- Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục thuế nơi nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.
Lưu ý:
+ Cách thức quyết toán thuế: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4381/CT-TNCN ngày 15/12/2009 của Cục thuế tỉnh Long An (bằng phần mềm ứng dụng nhập quyết toán thuế TNCN).
+ Chính sách hướng dẫn thuế TNCN năm 2009 là Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008; Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 và Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài Chính.

6. Khai quyết toán thuế tài nguyên:
Doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ khai quyết toán thuế Tài nguyên năm 2009 chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
- Tờ khai quyết toán thuế Tài nguyên theo mẫu số 03/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC.
- Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo.
Lưu ý: Chính sách hướng dẫn thuế Tài nguyên là Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ, Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009, Quyết định số 23/2008/QĐ-UB ngày 01/07/2008 của UBND tỉnh Long An.

7. Quyết toán thuế khấu trừ của nhà thầu nước ngoài:
Doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày kết thúc hợp đồng.
Hồ sơ khai quyết toán thuế khấu trừ của nhà thầu nước ngoài bao gồm:
- Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu số 02/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC.
- Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu theo mẫu số 02-1/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC.
- Bảng kê chứng từ nộp thuế theo các lần thanh toán;
- Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu.
Lưu ý: Chính sách thuế nhà thầu là Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Chính

8. Quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn:
Báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn, theo mẫu số BC-29/HĐ kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, quản lý, sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước ngày 25 tháng 02 năm 2010.

9. Các đăng ký đầu năm cho năm tài chính 2010:
9.1. Về đăng ký mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.
- Đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp xây dựng mức tiêu hao hợp lý nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng sử dụng vào sản xuất và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo mức tiêu hao được xây dựng.

9.2. Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ:
Ngày 20/10/2009 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 203/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) thay thế Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010, theo quy định thì:
Doanh nghiệp thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà Doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao.

10. Các lưu ý chung:
10.1. Thuế GTGT: Từ ngày 01/01/2010 thuế suất thuế GTGT được thực hiện theo quy định tại Thông tư 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài Chính (hết thời hạn được giảm 50% thuế suất của một số hàng hóa, dịch vụ theo Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009, Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ Tướng Chính phủ).
10.2. Thuế TNDN: năm 2010 các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như một số ngành nghề kinh doanh không còn được giảm, gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Phủ và Quyết định 58/2009/QĐ-TTg. Do vậy các doanh nghiệp kê khai thuế TNDN tạm tính quý, nộp thuế TNDN theo quy định hiện hành.
10.3. Thuế tiêu thụ đặc biệt:
+ Đối với rượu: việc áp dụng thuế suất được chia thành 2 nhóm:
* Rượu từ 20 độ trở lên: từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2012 áp dụng thuế suất 45%.
* Rượu dưới 20 độ: áp dụng thuế suất là 25%
+ Đối với bia: từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2012 áp dụng thuế suất 45%.
10.4. Đối với tiền thuê đất và thuế nhà đất: doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp tại Chi cục thuế địa phương nơi có đất sử dụng theo quy định tại Thông tư 60/2007/TT-BTC.

Trên đây là những quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế, Cục thuế hướng dẫn để doanh nghiệp biết và thực hiện đầu năm 2010.

Các Chi cục thuế căn cứ vào nội dung trên, hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện để đảm bảo việc khai thuế và báo cáo tài chính được thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh, đồng thời căn cứ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 có văn bản hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện khai thuế đúng theo quy định./.

Nơi nhận: KT.CỤC TRƯỞNG
-Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG
-TCT (thay báo cáo); (Đã ký)
-BLĐ Cục;
-Các Phòng VPC;
-CCT các huyện, thành phố;
-Trang web Cục thuế
-Lưu VT, TTHT.
D:THONGBAO/HD BAO CAO THUE Cao Văn Tạo
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA