Trích các loại quỹ

  • Thread starter minh toan
  • Ngày gửi
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
334
1
0
000
Chào cả nhà

Cho em hỏi với việc trích lập các quỹ được phản ánh vào cuối năm hay cứ lúc nào phân chia lợi nhuận cho các cổ đông thì phản ánh nhỉ?

Công ty em làm kế toán theo QĐ48/BTC thì theo các bác nên trích các loại quỹ nào nhỉ?

Các bác dùm em nhé
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
Khi nào phân phối lợi nhuận bạn nha
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
Chào cả nhà

Cho em hỏi với việc trích lập các quỹ được phản ánh vào cuối năm hay cứ lúc nào phân chia lợi nhuận cho các cổ đông thì phản ánh nhỉ?

Công ty em làm kế toán theo QĐ48/BTC thì theo các bác nên trích các loại quỹ nào nhỉ?

Các bác dùm em nhé
Bạn có thể tạm trích hàng quý trên cơ sở thu nhập sau thuế từng quý và trích thêm khi kết thúc năm. Bạn có thể tìm đọc quyển Hệ thống TK kế toán ban hành kèm theo QĐ 48/BTC.
 
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
334
1
0
000
Khi nào phân phối lợi nhuận bạn nha
Vậy nghĩa là khi nào phân phối lợi nhuận cho các cổ đông thì mới tiến hành trích quỹ phải không bác hay là cuối năm có lãi phải tiến hành trích các quý vậy
 
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
334
1
0
000
Theo điều lệ công ty
Việc trích lập quỹ do đại hội đồng cổ đông quyết định. Hàng năm sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, lợi nhuận được phân bổ như sau:
- Quỹ dự trữ bắt buộc: 5%
- Quỹ phúc lợi tập thế: 5%
- Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh: 10%
- Quỹ khen thưởng: 5%
Công ty thực hiện kế toán theo QĐ48, trong bảng hệ thống tài khoản chỉ có TK 421 Quỹ khen thưởng .
Các bác tư vấn giúp em với
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Theo điều lệ công ty
Việc trích lập quỹ do đại hội đồng cổ đông quyết định. Hàng năm sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, lợi nhuận được phân bổ như sau:
- Quỹ dự trữ bắt buộc: 5%
- Quỹ phúc lợi tập thế: 5%
- Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh: 10%
- Quỹ khen thưởng: 5%
Công ty thực hiện kế toán theo QĐ48, trong bảng hệ thống tài khoản chỉ có TK 421 Quỹ khen thưởng .
Các bác tư vấn giúp em với

Em nghiên cứu, đọc thêm Thông Tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Điều 18. Kế toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi

1. Đổi số hiệu tài khoản 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi

- Đổi số hiệu tài khoản 431- “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” thành tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi;

- Đổi số hiệu tài khoản 4311 - “Quỹ khen thưởng” thành tài khoản 3531- Quỹ khen thưởng;

- Đổi số hiệu tài khoản 4312 - “Quỹ phúc lợi” thành tài khoản 3532- Quỹ phúc lợi;

- Đổi số hiệu tài khoản 4313 - “Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ” thành tài khoản 3533- Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.

Kết cấu, nội dung phản ánh và phương pháp hạch toán của tài khoản 353 - “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” không thay đổi so với tài khoản 431.​

2. Bổ sung tài khoản 3534 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty

Chuyển nội dung phản ánh “Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành công ty” từ tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu sang tài khoản 3534 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty. Phương pháp hạch toán Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty trên tài khoản 3534 tương tự như phương pháp hạch toán Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty đã quy định trên tài khoản 418.


Điều 19. Kế toán Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Bổ sung tài khoản 356 - “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ”

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học, công nghệ tại Việt Nam.

Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau:

- Việc trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Hàng năm, doanh nghiệp tự xác định mức trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và lập Báo cáo trích, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, kê khai mức trích lập, số tiền trích lập vào tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được nộp cùng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 356 - “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ”:​

Bên Nợ:

- Các khoản chi tiêu từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
- Giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định (TSCĐ) khi tính hao mòn TSCĐ, giá trị còn lại của TSCĐ khi nhượng bán, thanh lý, chi phí thanh lý TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
- Giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ khi TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chuyển sang phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh.

Bên Có:

- Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ vào chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Số thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ.
Số dư bên Có: Số quỹ phát triển khoa học và công nghệ hiện còn của doanh nghiệp tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.

Tài khoản 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ có 2 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 3561 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ: Phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, chi tiêu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ;

Tài khoản 3562 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ: Phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ (Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ).​

Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

- Trong năm khi trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
- Khi chi tiêu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 331…​

- Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ hoàn thành bằng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, ghi:

Nợ TK 211, 213 (Nguyên giá)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 331…​

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 3561 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Có TK 3562 - Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ.
- Cuối kỳ kế toán, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, ghi:

Nợ TK 3562 - Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ
Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.​

- Khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ:

+ Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng bán:

Nợ TK 3562 - Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Có TK 211, 213.​

+ Ghi nhận số tiền thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

Nợ các TK 111, 112, 131
Có TK 3561 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).​

+ Ghi nhận chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

Nợ TK 3561 - Quỹ PTKH&CN
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111, 112, 331.
- Khi kết thúc quá trình nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, chuyển TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ sang phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, kế toán ghi:

Nợ TK 3562 - Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ (Phần giá trị còn lại của TSCĐ hình thành từ quỹ chưa khấu hao hết)
Có TK 711 – Thu nhập khác.​

Kể từ thời điểm TSCĐ chuyển sang phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, hao mòn của TSCĐ được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
 
N

NHGiang

Sơ cấp
21/9/05
26
0
1
Ha Noi
Tài khoản 356 nằm ở đâu trong bảng cân đối kế toán

Bác Ketoangiagan ơi nhờ bác hướng dẫn cách điền số dư của tài khoản 356:"Quỹ phát triển KHCN" vào bảng cân đối kế toán với.
Trong tờ khai quyết toán thuế TNDN 2.5.1 em phải điền vào vị trí nào? Cảm ơn bác nhiều!
 
midu79

midu79

Guest
28/2/05
37
0
0
44
Binh Duong
www.genimex.com.vn
Bác Ketoangiagan ơi nhờ bác hướng dẫn cách điền số dư của tài khoản 356:"Quỹ phát triển KHCN" vào bảng cân đối kế toán với.
Trong tờ khai quyết toán thuế TNDN 2.5.1 em phải điền vào vị trí nào? Cảm ơn bác nhiều!

Trên bảng Cân đối kế toán thêm 1 dòng có mã hiệu là 339 cho Quỹ này ( Điều 24 TT244 )
 
N

NHGiang

Sơ cấp
21/9/05
26
0
1
Ha Noi
Nhưng bạn ơi trên phần mềm HTKK 2.5.1 chưa có dòng đấy thì làm thế nào để điền được số liệu??? Trả lời mình luôn nhé vì mai hết hạn nộp BCTC rồi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA