Gia hạn nộp thuế TNDN phải nộp phát sinh năm 2010

  • Thread starter HXR02
  • Ngày gửi
H

HXR02

Trung cấp
7/11/08
191
2
18
Hà Nội
Chào cả nhà wkt!
Ngày 12/02/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg thực hiện gia hạn nộp thuế TNDN trong thời gian 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế TNDN phải nộp năm 2010 của doanh nghiệp nhỏ và vừa và số thuế TNDN phải nộp năm 2010 từ hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giầy, dép của doanh nghiệp. Cụ thể:
- đối với số thuế tính tạm nộp của quý I/2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/7/2010
- đối với số thuế tính tạm nộp của quý II/2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/10/2010
- đối với số thuế tính tạm nộp của quý III/2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 31/01/2011
- đối với số thuế tính tạm nộp của quý IV/2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/4/2011
- đối với số thuế phải nộp theo quyết toán năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/6/2011.
Việc gia hạn nộp thuế theo quy định nói trên áp dụng đối với các doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2010.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc​

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 12/2010/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NHẰM TIẾP TỤC THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ NĂM 2010​
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ​

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 37/2009/QH12 ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:​

Điều 1. Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với:
1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản này là các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 từ hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giầy, dép của doanh nghiệp.
Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giầy, dép thì thu nhập để tính số thuế được gia hạn nộp thuế được xác định theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép với tổng doanh thu của doanh nghiệp.
3. Việc gia hạn nộp thuế quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này áp dụng đối với các doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai.

Điều 2. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn.
1. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán năm 2010.
Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là số thuế tạm tính theo từng lần phát sinh và số thuế quyết toán của hoạt động chuyển nhượng bất động sản đó.
2. Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán năm 2010 tính trên thu nhập của các hoạt động này.

Điều 3. Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
1. Đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2010.
2. Đối với số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 10 năm 2010.
3. Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính tạm nộp của quý III năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 31 tháng 01 năm 2011.
4. Đối với số thuế tính tạm nộp của quý IV năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 4 năm 2011.
5. Đối với số thuế phải nộp theo quyết toán năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2011.
6. Đối với trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh thì doanh nghiệp tự xác định thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 3 tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2010.
2. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
B

bupbechanngan

Guest
31/7/08
3
0
0
Cau Giay Ha Noi
24-5 ma ban van chua nop thi se phai nop phat day.Ben to vua di nop hom 27 thi nhan duoc tra't nhung van chua thay thong bao phat cu the bn!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA