Mỗi tuần một chuyên đề
Nghị định số 148/2018/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2021-07-19

No permission to download
  • Tác giả Truong Nguyen
  • Creation date
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;

c) Người được các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân ủy quyền làm người đại diện theo quy định của pháp luật;

d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động;

e) Người được người đại diện theo pháp luật quy định tại Điểm a hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Điểm b Khoản này ủy quyền bằng văn bản về việc giao kết hợp đồng lao động.”
  • Like
Reactions: thamnguyen1356
Tác giả
Truong Nguyen
Downloads
0
Lượt xem
3,100
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Truong Nguyen