List văn bản Luật. công văn, 04/11/2005 đến 7/11/2005

  • Thread starter hongquyen
  • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
Liên hệ Quyên 9107252
hongquyen@vtic.com.vn
Ngày 07 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 3762/LĐTBXH-TL ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thời gian làm cơ sở tính nâng bậc lương(3337/05)

2. Công văn số 3738/LĐTBXH-TL ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Tổng Công ty Giấy Việt Nam(338/05)

3. Công văn số 3745/LĐTBXH-TL ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Tổng Công ty Thép Việt Nam(3339/05)

4. Công văn số 3707/LĐTBXH-LĐVL ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp(3340/05)

5. Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010(3341/05)

6. Quyết định số 3642/QĐ-BCN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Sơn Chất dẻo thành Công ty cổ phần Sơn - Chất dẻo(3342/05)

7. Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020(3343/05)

8. Nghị quyết số 13/2005/NQ-Cp ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2005(3344/05)

9. Quyết định số 277/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020(3345/05)

10. Quyết định số 278/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020(3346/05)

11. Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước(3347/05)

12. Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị(3348/05)

13. Quyết định số 3622/QĐ-BCN ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Công nghiêpj về sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều Quyết định số 2628/QĐ-BCN ngày 17/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy Dệt Hà Đông của Công ty Dệt - May Hà Nội thành Công ty cổ phần Dệt Hà Đông HANOSIMEX(3349/05)

14. Thông tư số 05/2005/TT-BCN ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón(3350/05)

15. Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ(3351/05)

16. Thông tư Liên tịch số 18/2005/TTLT-BTM-BCN ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp về hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006(3352/05)

17. Thông tư Liên tịch số 172/2005/TTLT-BQP-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hịên một số điều của Nghị dịnh số 132/2004/NĐ-CP ngày 04/06/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Động viên công nghiệp(3353/05)

Ngày 04 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 3704/LĐTBXH-LĐVL ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP(3320/05)

2. Quyết định số 112/2005/QĐ-BNV ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về quản lý công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo thông tin và công nghệ thông tin giai đoạn 2006-2008(3321/05)

3. Quyết định số 275/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên(3322/05)

4. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài(3323/05)

5. Công văn số 3695/LĐTBXH-TL ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương(3324/05)

6. Công văn số 3692/LĐTBXH-TL ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ tiền lương tạm giam, tạm giữ(3325/05)

7. Công văn số 3689/LĐTBXH-TL ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy chế trả lương của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (3326/05)

8. Công văn số 3657/LĐTBXH-TL ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu khi chuyển xếp lương mới(3327/05)

9. Quyết định số 36/2005/QĐ0BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn(3328/05)

10. Quyết định số 273/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới(3329/05)

11. Quyết định số 232/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006-2010)

12. Quyết định số 1136/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng"(3331/05)

13. Quyết định số 267/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú(3332/05)

14. Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 về kiểm toán độc lập(3333/05)

15. Quyết định số 271/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thông tin cơ sở đến năm 2010(3334/05)

16. Quyết định số 270/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện(3335/05)

17. Quyết định số 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải về tiur chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải(3336/05)

Ngày 03 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 3656/LĐTBXH-LĐVL ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chế độ theo Điều 31 của Bộ Luật Lao động(3304/05)

2. Công văn số 3661/LĐTBXH-BHXH ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ tính hưởng trợ cấp tai nạn lao động(3305/05)

3. Quyết định số 268/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đôir mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An(3306/05)

4. Quyết định số 3592/QĐ-BCN ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về sửa đôie khoản 4, khoản 6, khoản 7 Điều 7 Quyết định số 2720/QĐ-BCN ngày 25/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Đá Quý và Vàng Hà Nội thành Công ty cổ phần Đá quý và Vàng Hà Nội(3307/05)

5. Quyết định số 3591/QĐ-BCN ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam (3308/05)

6. Chỉ thị số 37/2005/CT-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp tăng cường quản lý hoá chất, kháng sinh dùng cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm(3309/05)

7. Thông báo số 13520/BTC-TCĐN ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2005(3303/05)

8. Quyết định số 2581/2005/QĐ-BTM ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2005 đối với hai mặt hàng có xuất xứ lào với thuế suất thuế nhập khẩu 0%(3310/05)

9. Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính vê hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (/05)

10. Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội - Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 5/4//2005 của Chính phủ quy định về việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh(3201/05)

11. Quyết định số 36/2005/QĐ-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng về Ban hành "Quy định về tiêu chuẩn Thanh tra viên, cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan cơ quan Thanh tra Xây dựng; trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kyc thuật của Thanh tra xây dựng"(3313/05)

12. Thông tư số 93/2005/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 60/2004/TT-BTC ngày 18/06/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra công chúng(3314/05)

13. Quyết định số 71/2005/QĐ-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy định tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ (ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 3/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)(3316/05)

14. Quyết định số 72/2005/QĐ-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số Điều trong Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 60/2004/QĐ-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(3317/05)

15. Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam(3318/05)

16. Thông tư liên tịch số 06/2005/TTLT-BTNMT-BQP-BCA-BBCVT ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Bộ Bưu chính Viễn thông về hướng dẫn quản lý công tác bay chụp ảnh mặt đất từ máy bay thu, truyền, pháp dữ liệu đo đạc, bản đồ, không ảnh(3319/05)

Ngày 01 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 3629/LĐTBXH-LĐVL ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thời gian để tính chế độ theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP (3240/05)

2. Công văn số 3628/LĐTBXH-LĐVL ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về mẫu hợp đồng lao động và thời hạn hợp đồng đối với cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp(3241/05)

3. Công văn số 3644/LĐTBXH-TL ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về vận dụng xếp hạng cong ty đối với Ao,A1,A2,A3(3242/05)

4. Công văn số 3635/LĐTBXH-TL ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2005 của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn(3243/05)

5. Quyết định số 266/2005/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cổ phần hoá Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long(3244/05)

6. Quyết định số 3587/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành hệ số điều chỉnh Đơn giá các công trình khảo sát thăm dò chuyên ngành than(3245/05)

7. Quyết định số 73/2005/QĐ-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc quy định tạm thời không thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên quốc lộ 1A tại trạm thu phí Diên Phú (Km 1453) và trạm thu phí Cam Thịnh (Km 1517+600)

8. Công văn số 6189/VPCP-VX ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm(3247/05)

9. Công văn số 1649/TTg-ĐMDN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với tổng giám đốc(3248/05)

10. Quyết định số 3554/QĐ-BCN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duuyệt phương án và chuyển Nhà máy Nước khoáng Đakai thành Công ty cổ phần Nước khoáng Đakai(3249/05)

11. Quyết định số 3555/QĐ-BCN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duuyệt phương án và chuyển Công ty Bia Nước giải khát Hà Tĩnh thành Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Hà Tĩnh(3350/05)

12. Quyết định số 3573/QĐ-BCN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duuyệt phương án và chuyển Công ty Len Việt Nam thành Công ty cổ phần len Việt Nam(3253/05)

13. Quyết định số 3557/QĐ-BCN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duuyệt phương án và chuyển Công ty Hoá chất Việt Trì thành Công ty cổ phàn Hoá chất Việt Trì(3254/05)

14. Quyết định số 3556/QĐ-BCN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 163/2004/QĐ-BCN ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần Giầy An Lạc(3255/05)

15. Quyết định số 3513/QĐ-BCN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duuyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Thủ Đức thành Công ty cổ phần Điện tử Thủ Đức(3256/05)

16. Quyết định số 2567/2005/QĐ-BTM ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc tạm ngừng xuất khẩu và nhập khẩu kim cương thô có xuất xứ từ nước Côte d'lvoire (Bờ biển Ngà)(3257/05)

17. Công văn số 13393/BTC-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để giải quyết dứt điểm nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản(3251/05)

18. Quyết định số 260/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Vùng phía Tây đường Hồ Chí Minh đến năm 2020(3258/05)

19. Lệnh số 27/2005/PL-UBTVQH11 ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về cựu chiến binh(3252/05)

20. Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về Qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí(3260/05)

21. Chương trình phối hợp số 5612/CTPH-BCN-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp - Bộ Quốc phòng về chương trình phối hợp hoạt động "Quân đội tham gia phát triển công nghệ nông thôn giai đoạn 2006-2010"(3261/05)

22. Quyết định số 3711/QĐ-BNV(CT4) ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc việc ban hành bộ mẫu biểu, phiếu điều tra khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước giai đoạn I(2003-2005) và kế hoạch tổ chức thực hiện Tổng điều tra trong cả nước(3262/05)

23.Công văn số 3822/TCT-PCCS ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế nhà thầu(3263/05)24. Công văn số 3828/TCT-PCCS ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng đối với màng dùng trong nông nghiệp(3264/05)25.Công văn số 3830/TCT-DNNN ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế đối với khoản chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá của cổ phiếu phát hành(3265/05)26. Công văn số 3832/TCT-DNNN ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng đối với sản phẩm gỗ rừng trồng(3266/05)27.Công văn số 3834/TCT-TNCN ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thuế thu nhập cá nhân(3267/05)28.Công văn số 3842/TCT-TS ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai(3269/05)29.Công văn số 3793/TCT-DNK ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng (3268/05)30.Công văn số 3792/TCT-PCCS ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(3271/05)31.Công văn số 3791/TCT-ĐTNN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thuế đối với nhà thầu nước ngoài(3272/05)32.Công văn số 3790/TCT-ĐTNN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào (3273/05)33.Công văn số 3788/TCT-TS ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền sử dụng đất(3274/05)34.Công văn số 3789/TCT-DNK ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Trả lời về xác định giá mua giá bán làm căn cứ tính thuế Giá trị gia tăng không đúng với giá cả thị trường và chi phí thực tế phát sinh(3275/05)35.Công văn số 3797/TCT-DNK ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuê Doanh nghiệp tư nhân(3276/05)36.Công văn số 3805/TCT-TS ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền sử dụng đất(3277/05)37.Công văn số 3809/TCT-TNCN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thuế thu nhập cá nhân (3278/05)38.Công văn số 3815/TCT-ĐTNN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng đối với hàng viện trợ(3279/05)39.Công văn số 3814/TCT-ĐTNN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng đối với căn hộ sử dụng nội bộ(3280/05)40.Công văn số 3813/TCT-ĐTNN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Khấu trừ thuế Giá trị gia tăng trước khi đăng ký thuế(3281/05)41.Công văn số 3812/TCT-TS ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất(3282/05)42.Công văn số 3819/TCT-TS ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thu liên quan đất đai(3283/05)43.Công văn số 3818/TCT-TS ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn thuế nhà đất(3284/05)44.Công văn số 3821/TCT-TS ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ(3285/05)

45.Công văn số 3794/TCT-DNK ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Ấn định thuế Thu nhập Doanh nghiệp(3286/05)

46.Công văn số 3782/TCT-DNK ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng (3287/05)

47.Công văn số 3774/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật(3288/05)

48.Công văn số 3775/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn giảm thuế Thu nhập Doanh nghiệp(3289/05)

49. Công văn số 3776/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế Thu nhập Doanh nghiệp(3291/05)50.Công văn số 3776/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế Thu nhập Doanh nghiệp(3291/05)51.Công văn số 3778/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán chưa có thuế Giá trị gia tăng do cơ sở sản xuất quy định chưa trừ hoa hồng(3292/05)52.Công văn số 3779/TCT-DNNN ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng sản phẩm cáp nhôm(3293/05)53.Công văn số 3771/TCT-DNNN ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng dụng cụ sơ cấp cứu(3294/05)54.Công văn số 3755/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối với hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư(3295/05)55.Công văn số 3756/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Xử phạt làm mất ấn chỉ thuế,biên lai thu phí lệ phí(3296/05)56.Công văn số 3757/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tính khấu hao tài sản cố định(3297/05)57.Công văn số 3758/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng từ hạch toán(3298/05)58.Công văn số 3760/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thúê đối với công ty Hoàng Long(3299/05)59.Công văn số 3747/TCT-ĐTNN ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối với hoạt động cho thuê tàu(3300/05)60.Công văn số 3748/TCT-ĐTNN ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận tải quốc tế(3301/05)61.Công văn số 3749/TCT-ĐTNN ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về về thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động vận tải quốc tế(3302/05)
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • Jo Nguyễn
  • Lan lavender
  • xediengiatot
Xem nhiều