List Văn bản luật tính đến 08/12/2005

 • Thread starter hongquyen
 • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
Ngày 07 tháng 12 năm 20051. Quyết định số 313/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với người nhiễm HIV/AIDS và những người trực tiếp quản lý, điều trị, chăm só người nhiễm HIV/AIDS trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước2 Quyết định số 316/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam3. Quyết định số 314/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Dệt May Việt Nam4. Công văn số 7024/VPCP ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện Đề án thí điểm hình thành tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam và cổ phần hoá doanh nghiệp5. Quyết định số 315/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Công nghiệp Hà Nội6. Thông tư số 19/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17727


7. Nghị định số 148/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra kế hoạch và đầu tư

8. Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ Quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

9. Quyết định số 312/2005/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt các đề án thuộc Chương trình hành động phòng, chống tọi phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2005 đến năm 2010

10. Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí

11. Quyết định số 1710/2005/QĐ-NHNN ngày 28 tháng 11 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Chế độ quyết toán năm của Ngân hàng Nhà nước


Ngày 06 tháng 12 năm 20051. Công văn số 4413/TCT-ĐTNN ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoàn thuế giá trị gia tăng (3719/05)

2. Công văn số 4414/TCT-DNK ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế đối với hoạt động bán nhà máy(3720/05)

3. Công văn số 4373/TCT-DNK ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thuế Thu nhập Doanh nghiệp(3721/05)4.Công văn số 4372/TCT-PCCS ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế(3722/05)5.Công văn số 4371/TCT-PCCS ngày 01 tháng 12năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế thu nhập chuyển quyền sử dụng đất(3723/05)6.Công văn số 4365/TCT-TS ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền sử dụng đất(3724/05)7.Công văn số 4364/TCT-TS ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chế độ thu tiền sử dụng đất(3725/05)8.Công văn số 4363/TCT-TS ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về sử dụng vé phí quốc lộ lượt(3726/05)9.Công văn số 4362/TCT-TTr ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý vướng mắc trong công tác thanh tra(3727/05)

10.Công văn số 4361/TCT-PCCS 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế suất thuế Thu nhập Doanh nghiệp(3728/05)11.Công văn số 4360/TCT-PCCS 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế Thu nhập Doanh nghiệp(3729/05)

12.Công văn số 4326/TCT-ĐTNN ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn(3730/05)

13.Công văn số 4325/TCT-ĐTNN ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế nhà thầu nước ngoài đối với hãng United Airlines(3731/05)

14.Công văn số 4324/TCT-DNK ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Trả lời chính sách thuế(3732/05)

15.Công văn số 4323/TCT-ĐTNN ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoàn thuế Giá trị gia tăng đối với dự án ODA(3733/05)

16.Công văn số 4322/TCT-ĐTNN ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hạch toán kế toán bằng ngoại tệ(3734/05)

17.Công văn số 4321/TCT-ĐTNN ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) hướng dẫn chuyển lỗ đối với Doanh nghiệp được phép hạch toán kế toán bằng ngoại tệ(3735/05)

18.Công văn số 4329/TCT-TS ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tỷ lệ % áp giá tính tiền thuê đất(3736/05)

19.Công văn số 4328/TCT-TTr ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về rà soát xử lý đối tượng vi phạm về sử dụng hoá đơn.(3737/05)

20.Công văn số 4337/TCT-PCCS ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chi phí hợp lý(3738/05)

21.Công văn số 4336/TCT-PCCS ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chi phí hợp lý(3739/05)

22.Công văn số 4335/TCT-PCCS ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hạch toán kế toán(3740/05)

23.Công văn số 4334/TCT-PCCS ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Trả lời chính sách thuế(3741/05)

24.Công văn số 4333/TCT-PCCS ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hướng dẫn chính sách thuế tài nguyên(3742/05)

25.Công văn số 4342/TCT-DNNN ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng đối với dự án 110 kv(3743/05)

26.Công văn số 4341/TCT-DNNN ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Kê khai thuế Giá trị gia tăng và sử dụng hoá đơn đối với dự án đầu tư(3744/05)

27.Công văn số 4340/TCT-DNNN ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách hoàn thuế Giá trị gia tăng (3745/05)28.Công văn số 4339/TCT-PCCS ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế(3746/05)

29.Công văn số 4349/TCT-PCCS ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế Thu nhập Doanh nghiệp(3747/05)

30.Công văn số 4351/TCT-ĐTNN ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) thuế Giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu(3748/05)31.Công văn số 4314/TCT-TNCN ngày 28 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam(3749/05)32.Công văn số 4313/TCT-DNK ngày 28 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế (3750/05)33.Công văn số 4312/TCT-DNK ngày 28 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý thuế Giá trị gia tăng,thuế thuế Thu nhập Doanh nghiệp(3751/05)

34.Công văn số 4311/TCT-DNNN ngày 28 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Miễn giảm tiền thuê đất đối với Công ty cổ phần Giầy Hà Nội(3752/05)

35.Công văn số 4310/TCT-TS ngày 28 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hỗ trợ, bồi thường đất khi bị Nhà nước thu hồi(3753/05)


8/12/2005 - Thông báo số 1081 /TM-DM ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Thương mại Về việc cấp visa Cat.638/639 và Cat. 647/648 xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2005

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17772


8/12/2005 - Phụ lục ban hành kèm theo Thông báo số 1081 /TM-DM ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Thương mại Về việc cấp visa Cat.638/639 và Cat. 647/648 xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2005

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17773


6/12/2005 - Thông báo số 1077/TM-DM ngày 06 tháng 12 năm 2005 của Bộ Thương mại Về việc đối chiếu số liệu thực hiện hạn ngạch bổ sung cấp theo nguyên tắc nêu tại Thông báo 0663/TM-DM ngày 06/06/2005

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17775


6/12/2005 - Phụ lục kèm theo Thông báo số 1077/TM-DM ngày 06 tháng 12 năm 2005 của Bộ Thương mại Về việc đối chiếu số liệu thực hiện hạn ngạch bổ sung cấp theo nguyên tắc nêu tại Thông báo 0663/TM-DM ngày 06/06/2005

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17777


5/12/2005 - Thông tư số 106/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các khoản đảm bảo thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp
http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17753


5/12/2005 - Thông báo số 1071/TM-DM ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Bộ Thương Mại về việc Về việc cấp visa Cat.638/639 và 647/648 xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2005

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17743

5/12/2005 - Phụ lục Thông báo số 1071/TM-DM ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Bộ Thương Mại về việc Về việc cấp visa Cat.638/639 và 647/648 xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2005

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17744

3/12/2005 - Thông báo số 1069/TM-DM ngày 03 tháng 12 năm 2005 của Bộ Thương Mại về việc Danh sách các Thương nhân điều chỉnh đăng ký cat. 340/640 tại Thông báo 1029/TM-DM ngày 8/11/2005 (đợt 4)

http://www.vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17745

1/12/2005 - Thông báo số 1066/TM-DM ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Bộ Thương Mại về việc Hướng dẫn cấp visa tự động đối với chủng loại hàng (cat.) 341/641
Thuộc tính - Nội dung


1/12/2005 - Phụ lục Thông báo số 1066/TM-DM ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Bộ Thương Mại về việc Hướng dẫn cấp visa tự động đối với chủng loại hàng (cat.) 341/641
Thuộc tính - Nội dung


1/12/2005 - Thông tư số 19/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991
Thuộc tính - Nội dung


1/12/2005 - Quyết định số 88/2005/QĐ-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hoá, loại có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn và loại có tổng trọng lượng có tối đa trên 45 tấn
Thuộc tính - Nội dung


1/12/2005 - Quyết định số 1747/2005 /QĐ-NHNN ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết
Thuộc tính - Nội dung


30/11/2005 - Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí
Thuộc tính - Nội dung


30/11/2005 - Quyết định số 86/2005/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Thuộc tính - Nội dung


30/11/2005 - Thông tư số 105/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 09/11/2005 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Thuộc tính - Nội dung


30/11/2005 - Quyết định số 78/2005/QĐ-BNN ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung, đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam
Thuộc tính - Nội dung


30/11/2005 - Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới
Thuộc tính - Nội dung


29/11/2005 - Quyết định số 41/2005/QĐ-BXD ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng 360 : 2005 " Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng "
Thuộc tính - Nội dung


29/11/2005 - Quyết định số 42/2005/QĐ-BXD ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành TCXDVN 353 : 2005 "Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế "
Thuộc tính - Nội dung
 

Thành viên trực tuyến

 • Châu Nguyễn24
 • traganhsao
 • qthi2209
 • thuyhang75
 • thuongdan
 • giahanxinh
 • Dock Leveler TTP
 • wanbixla
 • amiCoach
 • daongocnam0603
 • Serin.miumiu
 • xediengiatot
Xem nhiều