Biểu thuế suất thuế GTGT

  • Thread starter lekhoa
  • Ngày gửi
L

lekhoa

Sơ cấp
14/3/05
25
0
0
46
Hanoi
#1
Bác nào có biết ở đâu có Biểu thuế GTGT mới xin chỉ cho em với?

Không biết thuế GTGT với Dịch vụ đo đạc kỹ thuật là bao nhiêu các bác nhỉ?

Cảm ơn các bác
 
N

Nguyễn Bình

Đại ngố
22/11/05
308
2
0
TP HCM
#2
Mình chưa nghe nói đến có biểu thuế GTGT mới nào cả. Hay là bạn có thông tin gì thi cho web biết với.
 
H

hvtgroup

Ông lái đò...
15/3/04
377
1
16
HaiPhong
#3
Có lẽ bạn muốn tìm hiểu thuế suất GTGT của các loại mặt hàng? Nếu vậy thì hãy xem tại TT 120/2003-BTC.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#4
lekhoa nói:
Bác nào có biết ở đâu có Biểu thuế GTGT mới xin chỉ cho em với?
Thuế GTGT không đưa ra biểu thuế suất như thuế xuất nhập khẩu nhưng cũng quy định rõ thuế suất của từng loại hàng hóa, dịch vụ trong hai thông tư: 120/2003/TT-BTC và 84/2004/TT-BTC.

lekhoa nói:
Không biết thuế GTGT với Dịch vụ đo đạc kỹ thuật là bao nhiêu các bác nhỉ?
Bạn nghiên cứu hai thông tư này sẽ tìm được câu trả lời.
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
47
Ai trong diễn đàn
#5
Nguyen Tu Anh nói:
Thuế GTGT không đưa ra biểu thuế suất như thuế xuất nhập khẩu nhưng cũng quy định rõ thuế suất của từng loại hàng hóa, dịch vụ trong hai thông tư: 120/2003/TT-BTC và 84/2004/TT-BTC.

Bạn nghiên cứu hai thông tư này sẽ tìm được câu trả lời.
- Ngoài 2 Thông tư mà Tú Anh đã nêu, bạn cần nghiên cứu thêm Thông tư 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 hướng dẫn thuế suất Thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu ưu đãi (Thay thế TT 84/2003/TT-BTC ngày 28/08/2003 trước đây). Theo đó:

"[FONT=.VnTime]Danh môc hµng ho¸ vµ møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT (duíi ®©y gäi t¾t lµ Danh môc thuÕ GTGT) ban hµnh kÌm theo Th«ng tu nµy ®uîc x©y dùng trªn c¬ së Danh môc hµng ho¸ cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu uu ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§-BTC ngµy 25/07/2003 cña Bé truëng Bé Tµi chÝnh. ViÖc ph©n lo¹i hµng ho¸ cña Danh môc thuÕ GTGT thùc hiÖn nhu ph©n lo¹i hµng ho¸ cña Danh môc BiÓu thuÕ nhËp khÈu uu ®·i quy ®Þnh t¹i Th«ng tu sè 85/2003/TT-BTC ngµy 29/08/2003 cña Bé Tµi chÝnh.[/FONT][FONT=.VnTime]." [/FONT]


[FONT=.VnTime]- Bạn yên tâm sử dụng Thông tư này (TT62) để tìm chính xác mặt hàng mình tìm kiếm. Bởi, cái gốc của nó vẫn còn đó: thực hiện Nghị định 158/2003/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi bổ sung về Thuế GTGT. [/FONT]
_______________
lý do sửa: Sửa lại Font chữ.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều