List văn bản luật tính đến 30/12/2005

  • Thread starter hongquyen
  • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
http://vinanet.com.vn/law_news.aspx

Ngày 28 tháng 12 năm 20051. Công văn số 16776/BTC-ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 20052. Công văn số 4427/LĐTBXH-TL ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Tổng công ty Điện lực Việt Nam3. Công văn số 4434/LĐTBXH-TL ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về vận dụng xếp lương biên tập viên và phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh lãnh đạo thuộc nhà xuất bản giáo dục4. Công văn số 4408/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan5. Công văn số 4413/LĐTBXH-LĐVL ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho người lao động6. Quyết định số 98/2005/QĐ-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe ôtô chở người thuộc các nhóm 8702, 8703 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi7. Thông tư số 119/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu kinh tế Dung Quất8. Quyết định số 4962/QĐ-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách thành viên boả lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 20069. Công văn số 6212/TM-VP ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Bộ Thương mại về chương trình ưu đãi Hội nhập ASEAN(AISP)10. Quyết định số 3106/2005/QĐ-BTM ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc Uỷ quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D và bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hnàng hoá của Việt nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo " Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN"11. Quyết định số 7327/QĐ-BGD&ĐT ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thái Bình trên cơ sở Trường Trung học Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thái Bình12. Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị13. Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc14. Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng15. Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan16. Thông tư số 114/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu17. Thông tư số 109/2005/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về tài chính trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước18. Thông tư số 110/2005/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam19. Công văn số 15948/BTC-TCDN ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về sử dụng nguồn thu phí hạn ngạch dệt may20. Quyết định số 89/2005/QĐ-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo đảm hàng hải qui định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải21. Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập22. Công văn số 15651/BTC - TCDN ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về xử lý nợ tồn động không có tài sản đảm bảo của ngân hàng thương mại nhà nướcNgày 27 tháng 12 năm 20051. Công văn số 16721/BTC-TCT ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về hoàn thuế giá trị gia tăng2. Công văn số 4664/TCT-DNNN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý nợ tiền thu sử dụng vốn3. Công văn số 4663/TCT-ĐTNN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoà thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu4. Công văn số 4662/TCT-ĐTNN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế nhà thầu nước ngoài5. Công văn số 4661/TCT-PCCS ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hạch toán kế toán6. Công văn số 4660/TCT-PCCS ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chi phí hợp lý7. Công văn số 4659/TCT-DNNN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng8. Công văn số 4666/TCT-TNCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài làm việc cho lô 06.19. Công văn số 4669/TCT-DNK ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế10. Công văn số 4668/TCT-TS ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền sử dụng đất11.Công văn số 4667/TCT-DNNN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước12.Công văn số 4673/TCT-PCCS ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ghi tên, địa chỉ, mã số thuế lên liên 2 hoá đơn13. Công văn số 4672/TCT-DNK ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoà thuế giá trị gia tăng14. Công văn số 4631/TCT-PCCS ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế15. Công văn số 4625/TCT-PCCS ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng16. Công văn số 4526/TCT-DNK ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp17. Công văn số 4627/TCT-DNK ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp18. Công văn số 4610/TCT-ĐTNN ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp19. Công văn số 4631/TCT-DNK ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN về lĩnh vực thuế và hải quan năm 200520. Công văn số 4611/TCT-THTK ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) trả lời cục thuế Long An21. Công văn số 4612/TCT-DNK ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) trả lời chính sách thuế22. Công văn số 4609/TCT-DNNN ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) thuế giá trị gia tăng đối với tiền bán quyền nhãn hiệu hàng hoá23. Công văn số 4587/TCT-ĐTNN ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) thuế nhà thầu nước ngoài24. Công văn số 4586/TCT-DNK ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về nộp thuế giá trị gia tăng25. Công văn số 4599/TCT-ĐTNN ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) hạch toán chi phí26. Công văn số 4588/TCT-DNK ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) hạch toán vào chi phí lãi tiền vay27. Công văn số 4589/TCT-ĐTNN ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) hoà thuế giá trị gia tăng28. Công văn số 4590/TCT-ĐTNN ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xuất hoá đơn giá trị gia tăng khi bán ôtô được miễn thuế29. Công văn số 4591/TCT-DNK ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) hoá đơn, chứng từ vận chuyển hàng hoá30.Công văn số 4592/TCT-ĐTNN ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) thuế đối với nhà thầu nước ngoài31. Công văn số 4594/TCT-ĐTNN ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối với nhà thầu nước ngoài32. Công văn số 4593/TCT-ĐTNN ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp33. Công văn số 4595/TCT-ĐTNN ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào34. Công văn số 4596/TCT-TS ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế về thu tiền sử dụng đất35. Công văn số 4568/TCT-DNK ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế36. Công văn số 4567/TCT-DNK ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn thuế thu nhập bổ sung37. Công văn số 4569/TCT-DNK ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp38. Công văn số 4570/TCT-DNK ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp39. Công văn số 4571/TCT-DNK ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế40. Công văn số 4572/TCT-PCCS ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý mắt ấn chỉ thuế ở đơn vị ngoài ngành thuế41. Công văn số 4573/TCT-ĐTNN ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoà thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA42. Công văn số 4574/TCT-DNK ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp43. Công văn số 4575/TCT-DNK ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng44. Công văn số 4576/TCT-DNK ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn45. Công văn số 4577/TCT-DNK ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chi phí thuê mặt bằngNgày 26 tháng 12 năm 20051. Công văn số 4385/LĐTBXH-BHXH ngày 22 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về trợ cấp thai sản2. Công văn số 4356/LĐTBXH-LĐVL ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về trợ cấp thôi việc3. Công văn số 4373/LĐTBXH-TL ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Công ty khách sạn du lịch Kim Liên4. Thông báo số 234/TB-VPCP ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng về kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2006-2010, kế hoạch năm 2006 và phương án sắp xếp đổi mới và phát triển Tổng công ty Cao su Việt Nam5. Quyết định số 4147/QĐ-BCN ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về sửa đổi khoản 4 Điều 1 Quyết định số 3789/QĐ-BCN ngày 16/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam thành Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam6. Quyết định số 339/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam7. Quyết định số 4150Đ-BCN ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về sửa đổi khoản 4 Điều 1 Quyết định số 3088/BCN ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Kim Khí Miền Trung thành Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung8. Công văn số 4354/LĐTBXH-TL ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về vận dụng xếp lương doanh nghiệp hạng I9. Quyết định số 340/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin10. Thông báo số 235/TB-VPCP ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng về kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2006-2010, kế hoạch năm 2006 và phương án sắp xếp đổi mới và phát triển Tổng công ty Cà phê Việt Nam11. Quyết định số 136/2005/QĐ-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Dự trữ Quốc gia12. Quyết định số 4125/QĐ-BCN ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 1 Quyết định số 3008/QĐ-BCN ngày 26/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Vật liệu chịu lửa Trúc Thôn thành Công ty cổ phần Vật liệu chịu lửa Trúc Thôn13. Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành thuế suất khẩu, thuế nhập khẩu14. Quyết định số 32/2005/QĐ-BTS ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con của Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam15. Nghị quyết số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về việc phê duyệt chuẩn Hiệp ước giữa nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 198516. Luật số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội về Luật Đấu thầu17. Luật số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội về Luật Doanh nghiệp18. Luật số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội về Luật Đầu tư19. Luật số 58/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo20. Luật số 57/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng21. Luật số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội về Luật Nhà ở22. Luật số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội về Luật Phòng, chống tham nhũng23. Luật số 54/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội về Luật Công an nhân dân24. Luật số 53/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội về Luật Thanh niên25. Luật số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội về Luật Bảo vệ môi trường26. Luật số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội về Luật Giao dịch điện tử27. Luật số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội về Luật Sở hữu trí tuệ28. Luật số 49/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội về Luật Các công cụ chuyển nhượng29. Luật số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phíNgày 21 tháng 12 năm 20051. Công văn số 4348/LĐTBXH-TL ngày 20 tháng 12 năm 205 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Tổng công ty Hoá chất Việt Nam(3919/05)2. Công văn số 4325/LĐTBXH-TL ngày 19 tháng 12 năm 205 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về vận dụng xếp lương theo hạng Tổng công ty và tương đương đối với viên chức quản lý Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông(3920/05)3. Công văn số 4323/LĐTBXH-TL ngày 19 tháng 12 năm 205 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quản lý tiền lương thu nhập đối với Đài truyền hình Việt Nam(3921/05)4. Công văn số 4318/LĐTBXH-TL ngày 19 tháng 12 năm 205 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ tiền lương đối với công nhân đào lò xây dựng cơ bản (3922/05)5. Công văn số 4324/LĐTBXH-TL ngày 19 tháng 12 năm 205 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về các thông số tính đơn giá tiền lương năm 2005. (3923/05)6.Công văn số 4324/LĐTBXH-TL ngày 19 tháng 12 năm 205 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về xếp hạng I đối với Công ty cổ phần Pin ắc quy Miền Nam(3924/05)7. Công văn số 3691/BNV-CCVC ngày 19 tháng 12 năm 205 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thông báo hết hiệu lực văn bản (3925/05)8. Quyết định số 338/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ thi đua - Khen thưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(3926/05)9. Quyết định số 337/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế làm việc mẫu của Bộ, cơ quan ngang Bộ , cơ quan thuộc Chính Phủ(3927/05)10. Quyết định số 335/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Phân viện khu Tây nguyên thuộc Học viện Hành chính Quốc gia - Bộ Nội vụ. (3928/05)11. Chỉ thị số 40/2005/CT-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

(3929/05)

12. Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch phổ tần vô tuyến điện quốc gia (3930/05)13. Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định về việc Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ(3931/05)14. Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã(3932/05)15. Quyết định số 334/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ"(3933/05)16. Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định về việc Sửa đổi bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng(3934/05)17. Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan(3935/05)18. Quyết định số 135/2005/QĐ-BNV ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố(3936/05)19. Thông tư số 09/2005/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính và việc quản lý nhà nước về đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính(3937/05)20. Nghị định số 153/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(3938/05)21. Nghị quyết số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội về kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính Phủ Thủ tướng Chính Phủ, Bộ, Cơ quan ngang bộ , Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm soát nhân dân tối cao(3939/05)

Ngày 20 tháng 12 năm 20051. Công văn số 4289/LĐTBXH-TL ngày 16 tháng 12 năm 205 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về xếp lương thủ kho trong doanh nghiệp2. Thông tư Liên tịch số 35/2005/TTLT - BLĐTBXH - BTC ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước3. Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu4. Quyết định số 4086/QĐ-BCN ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về sửa đổi khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2629/QĐ-BCN ngày 17/8/2005 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy Giầy Bình Triệu thuộc Công ty Giầy Hiệp Hưng thành Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại Hiệp Bình5. Quyết định số 4069/QĐ-BCN ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về sửa đổi khoản 6 7 Điều 1 Quyết định số 3309/QĐ-BCN ngày 11/10/2005 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Xây lắp Điện 3 thành Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam6. Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận Tải về ban hành "Quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu"7. Quyết định số 66/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận Tải về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam8. Quyết định số 65/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận Tải về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • Pisa24022017
  • Trangtb59

Xem nhiều