Chi phí vốn- Đại cương

  • Thread starter phamcung
  • Ngày gửi
phamcung

phamcung

Cao cấp
30/9/05
378
12
0
Hanoi
#1
Nhân câu hỏi của haizapo về chi phí vốn, giới thiệu với mọi người một cách hết sức đại cương chi phí vốn như thế nào.

Chi phí vốn của một công ty là bình quân gia quyền của chi phí vốn chủ sở hữu và chi phí nợ vay. Các hình thức huy động vốn của công ty là: (a) phát hành cổ phiếu, (b) vay bên ngoài (vay ngân hàng, trái phiếu) và (c) tái đầu tư lợi nhuận giữ lại

Tổng quan
Vốn (capital) đầu tư vào doanh nghiệp cần sinh lời, khoản sinh lời đó cần phải lớn hơn chi phí sử dụng vốn. Chi phí sử dụng vốn phần vay ngoài có thể xác định tương đối đơn giản, bằng chính khoản tiền lãi phải trả. Chi phí sử dụng vốn tự có (vốn chủ sở hữu) thì khó xác định hơn do chỗ khi sử dụng vốn tự có, chúng ta không trả một tỷ lệ cổ tực được xác định trước.

Chi phí vốn nợ vay
Chi phí vốn nợ vay được tính bằng cách lấy tỷ lệ lãi vay của một khoản đầu tư không có rủi ro (risk free) rồi sau đó cộng thêm vào một khoản chi phí vốn trội lên gọi là risk premium, khoản chi phí trội lên này phụ thuộc rủi ro của khoản đầu tư. Trong khuôn khổ của bài này không trình bày cách xác định mức độ rủi ro này như thế nào.

Chi phí vốn chủ
Chi phí vốn chủ được xác đinh bằng mức sinh lời kỳ vọng đối với vốn chủ trong quá khứ hoặc trong tương lai dựa trên tỷ lệ lãi vay (risk free) và mức kỳ vọng của thị trường.
Trong đó mức sinh lời kỳ vọng có thể được xác định bằng công thức sau:

Mức sinh lời kỳ vọng (%) = lãi của những khoản đầu tư không có rủi ro (ví dụ như trái phiếu chính phủ) + Mức độ nhạy đối với rủi ro của thị trường (đây chính là chỉ số β) *(Mức sinh lời trong quá khứ(%)- mức sinh lời của những khoản đầu tư không có rủi ro (%)

Chi phí vốn là chi phí bình quân gia quyền của hai chi phí này thôi.
 

Thành viên trực tuyến

  • hienngo216
  • daongocnam0603
  • chapio
Xem nhiều