Doanh nghiệp liên kết có được hạch toán chi phí lãi trả chậm?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 42369/CTHN-TTHT ngày 19/6/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định khoản chiết khấu hối phiếu, lãi trả chậm trong công thức tính tổng chi phí lãi vay.

Liên quan đến hạn mức hạch toán chi phí lãi vay của doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định, tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp.

Theo Cục thuế Tp. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp có giao dịch liên kết phát sinh khoản thu từ lãi bán hàng trả chậm thì khoản thu từ lãi bán hàng trả chậm không phải là lãi tiền gửi, lãi cho vay dùng để tính tổng chi phí lãi vay được hạch toán của doanh nghiệp liên kết theo khoản 3 Điều 16 nêu trên.

Ngoài ra, đối với khoản chi phí trả lãi chiết khấu hối phiếu cho các ngân hàng, Cục thuế Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp căn cứ nghiệp vụ thực tế phát sinh, đối chiếu với quy định về tín dụng để xác định bản chất khoản lãi chiết khấu hối phiếu có thuộc chi phí lãi vay nêu trong quy định tại khoản 3 Điều 16 nêu trên hay không.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều