Mỗi tuần một chuyên đề

Những điểm mới và sửa đổi trong Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về Thuế TNDN

  • Thread starter amtich
  • Ngày gửi
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Trưa nay tranh thủ đọc qua TT 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành NĐ 218 về Luật Thuế TNDN, mình lọc ra những điểm mới hoặc sửa đổi của TT này so với TT123.
Trước hết là các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế TNDN liên quan trực tiếp đến các bạn kế toán chúng ta. Các phần khác mình sẽ tiếp tục bổ sung sau, các bạn thảo luận và bổ sung thêm nhé:

I. Về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

1. Hiệu lực: Hiệu lực Thông tư: Từ ngày 02/08/2014

2. Hóa đơn từ 20 triệu trở lên: Hóa đơn (đang được hiểu gồm hóa đơn VAT và hóa đơn thông thường) mua hàng hóa, dịch vụ từng lần từ 20 triệu trở lên (đã bao gồm VAT) phải thanh toán không dùng tiền mặt để được tính chi phí hợp lý.
Trường hợp hóa đơn này đã hạch toán vào chi phí tính thuế nhưng sau đó không thanh toán theo đúng điều kiện thì phải kê khai điều chỉnh giảm chi phí tính thuế.

3. Công cụ, dụng cụ phân bổ: Nếu không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ thì được phép phân bổ tối đa không quá 03 năm (TT123 là 02 năm).

4. Thanh lý, nhượng bán ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống: Giá trị còn lại được xác định theo chi phí kế toán chứ không phải chi phí tính thuế (cơ bản là áp dụng đối với xe có nguyên giá trên 1,6 tỷ - trường hợp này có lợi cho Thuế vì chi phí khấu hao tính thuế thấp hơn kế toán, nên tính theo khấu hao kế toán thì giá trị còn lại sẽ thấp hơn, nghĩa là lợi nhuận bán xe sẽ cao hơn! Ví dụ xe 6 tỷ, Thuế bắt khấu hao theo Thuế là 100tr/năm nhưng khi bán lại phải tính khấu hao theo kế toán là 1 tỷ/năm, làm giá trị còn lại nhỏ hơn và tăng thuế phải nộp khi bán).

5. Định mức tiêu hao NVL, nhiên liệu, hàng hóa, năng lượng: Chỉ qui định ngắn gọn là DN tự xây dựng, quản lý định mức. Định mức được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất.
Bãi bỏ: Qui định phải thông báo cho Thuế về định mức những NVL chủ yếu, tương tự đó bãi bỏ qui định phải thông báo với Thuế khi sửa đổi định mức này cũng như thời hạn thông báo.

6. Chi phí được lập Bảng kê 01/TNDN: Qui định rõ ràng hơn về các khoản chi được lập Bảng kê này, đồng thời bổ sung thêm trường hợp “Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ và cá nhân không kinh doanh có mức doanh thu dưới 100 triệu” - tuy nhiên chỗ này hơi lủng củng khi ghi dưới 100tr, mà đúng ra phải là từ 100tr trở xuống.

7. Quỹ lương dự phòng: Quy định chặt chẽ hơn khi thời hạn chi quỹ lương dự phòng là 30/6 thay vì 31/12 năm sau nhưng TT cũ, nghĩa là sau 30/6 năm sau mà chưa chi hết quỹ lương dự phòng thì phải điều chỉnh giảm chi phí.

8. Chứng từ mua vé máy bay qua website thương mại điện tử: Bổ sung thêm điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra nếu cá nhân làm mất thẻ lên máy bay (boardinh pass) thì vẫn được xem là chi phí hợp lý nếu có đủ vé điện tử, giấy công tác và thanh toán không dùng tiền mặt.

9. Lương: Được chi tối đa 01 triệu đồng/tháng/người để trích nộp Quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; đồng thời phải ghi rõ điều kiện hưởng trong HĐLĐ, TƯLĐTT… và DN phải thực hiện đầy đủ bảo hiểm bắt buộc trước đó.

Chi phí lãi vay: Bãi bỏ qui định chi phí lãi vay góp vốn điều lệ (trong trường hợp góp vốn điều lệ vào DN khác), do đó TT78 chỉ loại trừ trường hợp chi phí lãi vay tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong Điều lệ DN.

10. Chi phí khống chế: Được nâng lên tỉ lệ 15% tổng số chi được trừ, bỏ khoản chi chiết khấu thanh toán ra khỏi mục này đồng thời bổ sung thêm các khoản chi cho - biếu - tặng khách hàng vào mục này.

11. Chênh lệch tỷ giá: Quy định rõ hơn về chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB, theo đó khoản chênh lệch này được phân bổ tối đa 5 năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động. Ngoài ra cũng nêu rõ hơn về việc ghi nhận một số khoản chênh lệch tỷ giá khác.

12. Chi tài trợ: Bổ sung thêm khoản chi được trừ khi tài trợ nghiên cứu khoa học (theo Luật Khoa học), chi tài trợ theo chương trình Nhà nước đối với các địa bàn khó khăn.

13. Bổ sung khoản chi không được trừ: khi mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn;

14. Bổ sung các khoản chi được trừ: Các khoản chi thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng an ninh. Chi hỗ trợ tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong DN.

15. Bổ sung: trong giai đoạn đầu tư nếu phát sinh chi phí lãi vay + doanh thu tài chính thì được bù trừ hai khoản này, sau đó hạch toán tăng/giảm giá trị đầu tư.

16. Bổ sung các khoản chi không được trừ: Các khoản chi liên quan đến phát hành cổ phiếu (trừ cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả), cổ tức, tăng giảm vốn chủ sở hữu.

.........................

II. Về thuế suất:

Từ 1/1/2014 thuế suất thuế TNDN phổ thông là 22% & Từ 1/1/2016 là 20%
Đối với DN có tổng doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ thì thuế suất thuế TNDN áp dụng là 20%
Nếu năm trước đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng, tính bình quân doanh thu một tháng ko vượt 1.67 tỷ thì áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22% (từ 01/01/2016 là 20%).
Thông tư 78/2014/TT-BTC cũng bổ sung lãi tiền gửi và lãi tiền vay vào đối tượng phải tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu với thuế suất 5%.

III. Về thời điểm xác định doanh thu:

Thông tư 78/2014/TT-BTC đã bổ sung quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế, theo đó trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia ( : ) cho số năm thu tiền trước.
Đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.

IV. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:

- Thông tư 78/2014/TT-BTC cho phép doanh nghiệp được bù trừ lỗ trong chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế.
- Doanh nghiệp phải chuyển số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư , nếu chuyển không hết thì được chuyển vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác) từ năm 2014 trở đi.
- Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, sau khi có quyết định giải thể nếu có quyết định chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,018
147
63
33
HCM
Trời, bác @amtich nhanh thật đấy .... em còn đang chờ bản word @@
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Re: Những điểm mới và sửa đổi trong Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về Thuế TNDN

Trời, bác @amtich nhanh thật đấy .... em còn đang chờ bản word @@
Tự làm thì nhớ lâu hơn chút proboy1011 ạ, hihi.
 
ngayngodaikho

ngayngodaikho

Trung cấp
18/11/11
57
9
8
Đến mà hỏi
A

actctc

Guest
29/6/14
2
0
0
Cần Thơ
Ðề: Những điểm mới và sửa đổi trong Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về Thuế TNDN

Em là sinh viên, chưa hiểu về thuế lắm, mấy anh, chị cho em hỏi ở khoản 2 (Hóa đơn từ 20 triệu trở lên) nếu như là mình mua nguyên vật liệu để sản xuất hoặc TSCĐ trên 20tr và thanh toán bằng tiền mặt thì khoản thuế GTGT mình đưa vào 642, vậy khi quyết toán thuế TNDN thì mình loại khoản chi phí 642 ở trên hay là loại luôn cả nguyên giá mua luôn?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Ðề: Những điểm mới và sửa đổi trong Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về Thuế TNDN

Em là sinh viên, chưa hiểu về thuế lắm, mấy anh, chị cho em hỏi ở khoản 2 (Hóa đơn từ 20 triệu trở lên) nếu như là mình mua nguyên vật liệu để sản xuất hoặc TSCĐ trên 20tr và thanh toán bằng tiền mặt thì khoản thuế GTGT mình đưa vào 642, vậy khi quyết toán thuế TNDN thì mình loại khoản chi phí 642 ở trên hay là loại luôn cả nguyên giá mua luôn?

Hóa đơn từ 20 triệu trở lên mà thanh toán bằng tiền mặt thì vừa không được khấu trừ thuế đầu vào (hạch toán vào giá trị vật tư, tài sản mua vào), vừa không được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế (khi sử dụng - chi phí nằm trong giá vốn, chi phí khấu hao TSCĐ,...).
 
H

hangtranthu

Guest
30/6/14
2
0
0
Ha noi
Ðề: Những điểm mới và sửa đổi trong Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về Thuế TNDN

Các bác ơi, cho em hỏi một chút:
Công ty em mua nông sản của hộ nông dân, từ trước tới nay bên em vẫn lập bảng kê hàng hóa mua vào không hóa đơn theo mẫu 01/TNDN, bằng tổng giá trị hàng mua trong tháng, có thể lên tới vài trăm triệu. Nay, thông tư 78/2014, chương 2, điều 6, mục 2.4, bổ sung thêm trường hợp: phải lập bảng kê mẫu 01/TNDN đối với trường hợp “Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ và cá nhân không kinh doanh có mức doanh thu dưới 100 triệu”, em hiểu chưa rõ, có phải các bảng kê mẫu 01/TNDN của em muốn được xác định là chi phí hợp lý thì phải có trị giá dưới 100tr không ạ. Em cảm ơn nhiều.
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Những điểm mới và sửa đổi trong Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về Thuế TNDN

Các bác ơi, cho em hỏi một chút:
Công ty em mua nông sản của hộ nông dân, từ trước tới nay bên em vẫn lập bảng kê hàng hóa mua vào không hóa đơn theo mẫu 01/TNDN, bằng tổng giá trị hàng mua trong tháng, có thể lên tới vài trăm triệu. Nay, thông tư 78/2014, chương 2, điều 6, mục 2.4, bổ sung thêm trường hợp: phải lập bảng kê mẫu 01/TNDN đối với trường hợp “Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ và cá nhân không kinh doanh có mức doanh thu dưới 100 triệu”, em hiểu chưa rõ, có phải các bảng kê mẫu 01/TNDN của em muốn được xác định là chi phí hợp lý thì phải có trị giá dưới 100tr không ạ. Em cảm ơn nhiều.
Không phải đâu bạn ạ, mức doanh thu 100tr là dành riêng cho hộ, cá nhân kinh doanh ngoài danh mục đã quy định (gồm nông sản mua trực tiếp từ dân). Còn bạn mua nông sản trực tiếp từ người dân thì cứ lập Bảng kê này dù giá trị trên hay dưới 100tr đều được.
 
H

hangtranthu

Guest
30/6/14
2
0
0
Ha noi
Ðề: Những điểm mới và sửa đổi trong Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về Thuế TNDN

Không phải đâu bạn ạ, mức doanh thu 100tr là dành riêng cho hộ, cá nhân kinh doanh ngoài danh mục đã quy định (gồm nông sản mua trực tiếp từ dân). Còn bạn mua nông sản trực tiếp từ người dân thì cứ lập Bảng kê này dù giá trị trên hay dưới 100tr đều được.
Cám ơn bác @amtich nhiều nhé.
 
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,018
147
63
33
HCM
Đây là một số điểm mới về Thông tư 78 mà mình tìm ra, hi vọng được trao đổi cùng mọi người và bác @amtich (bài của em không giải thích rõ ràng được như bác) :D

Điều 2: Người nộp thuế
1. a) Bỏ “Doanh nghiệp nhà nước” ra khỏi người nộp thuế chịu sự điều chỉnh của Thông tư.
d) Bỏ điều kiện “mang lại thu nhập” đối với việc xác định cơ sở thường trú của DN nước ngoài.

Điều 3: Phương pháp tính thuế
3. Bỏ căn cứ xác định kỳ tính thuế năm đầu tiên của DN mới thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập.
4. Thay thế thuật ngữ “thuế suất phổ thông” bằng “thuế suất không được hưởng ưu đãi”.
5. Mở rộng đối tượng nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu: tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.
- Thêm đối tượng dịch vụ chịu thuế 5%: lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay.

Điều 4: Xác định thu nhập tính thuế
- Hướng dẫn rõ hơn việc bù trừ lãi lỗ của hoạt động chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án đầu tư,..
- Hướng dẫn mới: DN giải thể, chuyển nhượng BĐS phát sinh lãi được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 5: Doanh thu
1.c) Hướng dẫn mới: DN có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm.
2.c) Hướng dẫn mới: thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động vận tải hàng không.
3.b) Bỏ hướng dẫn xác định doanh thu đối với hoạt động biếu, tặng, cho.
g) Hướng dẫn thêm: doanh thu hoạt động kinh doanh sân gôn.
h) Hướng dẫn thêm: doanh thu hoạt động tín dụng, tài chính.

Điều 6: Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1.b) Thêm điều kiện: chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt với hóa đơn trên 20 triệu.
c) Hướng dẫn mới: chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
2.2.a) Bỏ giới hạn nguồn hình thành TSCĐ phục vụ cho người lao động: do DN đầu tư, xây dựng.
d) Bỏ quy định: DN tự quyết định mức trích khấu hao.
- Danh mục TSCĐ được trích khấu hao nhanh theo quy định của BTC.
- Hướng dẫn mới: TS không đủ điều kiện nhận được từ góp vốn, chia, tách, hợp nhất được phân bổ dần vào chi phí.
- CCDC được phân bổ 3 năm (TT123: 2 năm).
e) Hướng dẫn mới: trường hợp thanh lý oto dưới 9 chỗ có nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ, khấu hao lũy kế căn cứ theo khấu hao kế toán.
k) Hướng dẫn mới: quyền sử dụng đất có thời hạn vẫn được phân bổ vào chi phí bao gồm cả trường hợp dừng hoạt động để sửa chữa, đầu tư xây dựng mới.
2.3. Bỏ quy định: thông báo định mức tiêu hao NVL với cơ quan thuế.
- Hướng dẫn mới: một số định mức tiêu hao do Nhà nước quy định phải được tuân theo.
2.4. Hướng dẫn thêm đối với việc mua hàng dùng bảng kê:
- Thêm đối tượng hộ kinh doanh của hoạt động mua cát, sỏi, đá.
- Thêm đối tượng: mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).
- Việc mua hàng không cần dùng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
2.5.b) Bỏ quy định: tiền mua bảo hiểm nhân thọ là chi phí được trừ.
- Giải thích rõ hơn các bậc học cho con của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam: từ mầm non đến trung học phổ thông.
- Rút ngắn thời gian chi quỹ dự phòng tiền lương trong 6 tháng của năm tiếp sau (TT123: đến ngày 31/12 năm sau).
2.8. Hướng dẫn thêm đối với chi phí vé máy bay được trừ.
2.11. Bổ sung: chi bảo hiểm tự nguyện.
2.16. Thêm chi phí không thuộc TSCĐ chịu sự điều chỉnh của quy định: quyền sử dụng thương hiệu.
- Hướng dẫn thêm: DN góp vốn bằng lợi thế kinh doanh, quyền sử dụng thương hiệu.
2.18. Hướng dẫn mới: chi trả lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư? (đoạn này không hiểu, bác nào biết thì giải thích giúp em)
2.19. Thêm các khoản dự phòng chịu sự điều chỉnh của quy định: dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiếm toán độc lập.
2.21. Tăng giới hạn 15% đối với chi phí khống chế.
- Bỏ các khoản chiết khấu thanh toán, chi báo biếu, báo tặng ra khỏi chi phí khống chế.
- Hướng dẫn thêm đối với Tổng chi được trừ.
2.22. Hướng dẫn thêm về chênh lệch tỷ giá được trừ.
2.26. Thêm đối tượng: chi làm nhà đại đoàn kết.
2.27. Hướng dẫn thêm: chi tài trợ nghiên cứu khoa học, chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước.
2.29. Bổ sung chi phí không được trừ: chi phí mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn.
2.30. Hướng dẫn mới: chi phí thuê quản lý đối với hoạt động kinh doanh có thưởng, casino.
2.31. Hướng dẫn thêm: các khoản chi được trừ không tương ứng với doanh thu.
2.32. Hướng dẫn thêm: chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành TSCĐ.
2.34. Hướng dẫn mới: chi liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu.
2.36. Hướng dẫn thêm: các khoản phạt hành chính bao gồm cả tiền phạt chậm nộp thuế.

Điều 7: Thu nhập khác
7. Thêm tiền lãi trả chậm, lãi trả góp vào Thu nhập khác.
9. Hướng dẫn thêm: về xác định Thu nhập, lãi lỗ chênh lệch tỷ giá.
- Bỏ: các khoản hoàn nhập dự phòng.
13. Thêm: các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng.
- Hướng dẫn thêm: các khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường nêu trên không bao gồm các khoản tiền phạt, tiền bồi thường được ghi giảm giá trị công trình trong giai đoạn đầu tư.
14. Hướng dẫn thêm: chênh lệch do đánh giá lại TS.
15. Hướng dẫn thêm: xác định giá trị nhận được bằng hiện vật.
16. Hướng dẫn thêm: các khoản nhận được khi di dời địa điểm.
17. Hướng dẫn mới: các khoản Thu nhập khác.

Điều 8: Thu nhập được miễn thuế
1. Mở rộng thu nhập miễn thuế của Hợp tác xã và các loại hình DN khác.
8. Hướng dẫn rõ hơn Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs).
9. Hướng dẫn mới: Thu nhập do thực hiên nhiệm vụ Nhà nước.
10. Hướng dẫn mới: phần Thu nhập không chia.
11. Hướng dẫn mới: Thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Điều 10: Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

1. Hướng dẫn thêm: DN Nhà nước trích quỹ.
2. Hướng dẫn thêm: lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết.
6. Hướng dẫn thêm: các trường hợp Chính phủ có quy định khác.

Điều 11: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%. Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.
- Hướng dẫn thêm: thuế TNDN đối với DN có năm tài chính khác.
2. Hướng dẫn thêm: cách xác định doanh thu để được áp dụng thuế suất 20%.

Điều 14: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
1. Hướng dẫn thêm: trường hợp DN bán toàn bộ Cty TNHH MTV.
- Thêm quy định: có chứng từ thanh toán không dung tiền mặt theo hợp đồng chuyển nhượng có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.
- Hướng dẫn thêm: phần vốn chuyển nhượng bao gồm cả các khoản chi phí trả lãi tiền vay để đầu tư vốn.

Điều 17: Căn cứ tính thuế (TN từ chuyển nhượng BĐS)
- Hướng dẫn thêm: trường hợp DN kinh doanh BĐS có thu tiền ứng trước của khách hang.
b.1) Các khoản chi phải đc trừ
2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là 22% (từ ngày 01/01/2016 là 20%).
3. Chuyển lỗ thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 điều 9. TT123: khoản lỗ này không được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập khác.

Điều 18: Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
3. Hướng dẫn mới: các khoản thu nhập không áp dụng ưu đãi thuế TNDN.
4,5,6. Hướng dẫn mới: DN có dự án đầu tư, dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng.

Điều 19: Thuế suất ưu đãi
1. Hướng dẫn thêm: các lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế suất 10% trong 15 năm.
3c,d,e,f. Hướng dẫn mới một số loại hình hưởng ưu đãi thuế suất 10% trong suất thời gian hoạt động.
4. Hướng dẫn thêm: ưu đãi thuế suất 20% trong thời hạn 10 năm.
6. Hướng dẫn thêm: thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi đối với DN công nghệ cao, DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Điều 20: Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
1. Bỏ đối tượng miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo: DN thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
3. Thay thế đối tượng miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo: với TN thực hiện dự án đầu tư mới và thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp.

Điều 21: Các trường hợp giảm thuế khác
1. Hướng dẫn thêm điều kiện DN được giảm thuế.
3. Hướng dẫn mới: với DN thực hiện chuyển giao công nghệ.

P/S: Link download bản word có highlight những điểm mới.
http://www.mediafire.com/view/a1wbb89jmjaucev/Highlight.docx
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Những điểm mới và sửa đổi trong Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về Thuế TNDN

@proboy1011: mình sẽ tổng hợp của proboy xem cái nào đúng sai, trùng lắp, rồi sẽ post nội dung sau chỉnh sửa lên trang 1 luôn nhé.
 
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,018
147
63
33
HCM
Áp dụng quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp từ 02/8/2014

Bộ Tài chính vừa mới ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, từ ngày 1/1/2014 thuế suất thuế TNDN phổ thông là 22% và từ ngày 1/1/2016 là 20%.

Đối với DN có tổng doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ thì thuế suất thuế TNDN áp dụng là 20%. Nếu năm trước đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng, tính bình quân doanh thu một tháng ko vượt 1.67 tỷ thì áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22% (từ 01/01/2016 là 20%).

Thông tư 78/2014/TT-BTC cũng bổ sung lãi tiền gửi và lãi tiền vay vào đối tượng phải tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu với thuế suất 5%.

Về thời điểm xác định doanh thu, Thông tư 78/2014/TT-BTC đã bổ sung quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế, theo đó trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia cho số năm thu tiền trước. Đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.

Về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định doanh nghiệp được bù trừ lỗ trong chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế.

Doanh nghiệp phải chuyển số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, nếu chuyển không hết thì được chuyển vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác) từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, sau khi có quyết định giải thể nếu có quyết định chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Về chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, Thông tư quy định, hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần từ 20 triệu trở lên (đã bao gồm VAT) phải thanh toán không dùng tiền mặt để được tính chi phí hợp lý. Trường hợp hóa đơn này đã hạch toán vào chi phí tính thuế nhưng sau đó không thanh toán theo đúng điều kiện thì phải kê khai điều chỉnh giảm chi phí tính thuế. Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được chi tối đa 01 triệu đồng/tháng/người để trích nộp Quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; đồng thời phải ghi rõ điều kiện hưởng trong HĐLĐ, TƯLĐTT… và DN phải thực hiện đầy đủ bảo hiểm bắt buộc trước đó.

Thông tư 78 cũng bổ sung một số khoản chi không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế như chi mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn, các khoản chi liên quan đến phát hành cổ phiếu (trừ cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả), cổ tức, tăng giảm vốn chủ sở hữu.

Đồng thời thông tư cũng bổ sung thêm một số khoản chi phí được trừ như các khoản chi thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng an ninh; Chi hỗ trợ tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực từ 02/8/2014 và thay thế cho Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính.

Theo Mof.gov.vn​
 
N

nguyenthanhtienspkt

Guest
26/2/13
1
0
0
vũng tàu
Ðề: Những điểm mới và sửa đổi trong Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về Thuế TNDN

Thanks tác giả nhé
Cho mình copy lại của tác giả nhé
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA