Hóa đơn xuất khẩu thay thế hóa đơn VAT (xuất nhập khẩu tại chỗ)

  • Thread starter dichvukhaihaiquan
  • Ngày gửi
D

dichvukhaihaiquan

Guest
26/6/14
3
0
0
ho chi minh
6282/BTC-TCT ngày 16 tháng 05 năm 2011 (2014 còn hiệu lực )
Bộ Tài chính nhận được vướng mắc của một số doanh nghiệp về việc sử dụng loại hóa đơn đối với loại hình xuất khẩu tại chỗ. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Tiết a, Điểm 1.1, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại: “Hàng hóa gia công xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài”;
Tiết d.1, Điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện, thủ tục, hồ sơ để khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa gia công xuất khẩu tại chỗ: “Hóa đơn GTGT của hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam…”;
Điều 3; Điều 4, Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn “Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại”;
“Tổ chức, cá nhân được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại”.
Căn cứ vào các quy định nêu trên, thời điểm trước ngày 01/01/2011, trường hợp doanh nghiệp có hoạt động gia công xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật Thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài thì phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam.
Kể từ ngày 01/01/2011, trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu tại chỗ thì được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động này. Do đó hồ sơ Hải quan đối với loại hình xuất khẩu tại chỗ được quy định tại Khoản 4 Điều 41 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn xuất khẩu thay cho hóa đơn giá trị gia tăng.

16239/BTC-TCHQ (2014 còn hiệu lực)
Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp về việc sử dụng hóa đơn khi áp dụng hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 45 và hồ sơ hoàn thuế quy định tại khoản 7 Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Trên cơ sở quy định tại Điều 3 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

Khi làm thủ tục hải quan và thủ tục hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ thì hồ sơ hải quan quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 45 và hồ sơ hoàn thuế quy định tại khoản 7 Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC đề nghị doanh nghiệp nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nội địa bán hàng vào khu phi thuế quan thì sử dụng hóa đơn GTGT (liên giao khách hàng) do doanh nghiệp xuất khẩu lập thay cho hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan.

Hướng dẫn này áp dụng cho cả doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu tại chỗ theo thủ tục hải quan điện tử quy định tại Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Nhận được văn bản này yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thống nhất thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì đề xuất báo cáo gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để có chỉ đạo./.

Đối với tờ khai Doanh nghiệp nội địa xuất bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất Áp dụng toàn quốc: 30/06/2014
- Viết hóa đơn VAT 0% (theo thông tư 06/2012TT-BTC của BTC),
- Tờ khai xuất mở trước, tờ khai nhập đối ứng mở sau trong thời hạn 15 ngày phải hoàn thành. Dùng chương trình VNACCS. Theo thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2014 và thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 09 năm 2013 của Bộ tài chính.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA