Hàng XK tại chỗ phải ghi rõ bên nhận hàng và địa điểm nhận hàng trên hóa đơn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 17831/CTHN-TTHT ngày 4/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư 219/2013/TT-BTC , khi lập hóa đơn cho hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, doanh nghiệp phải ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam.

Về các nội dung bắt buộc trên HĐĐT, thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót, cần lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC .

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều