CÔNG VĂN 2376/TCT-CS Xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp mất hóa đơn

  • Thread starter mkhank4
  • Ngày gửi
mkhank4

mkhank4

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
3/5/13
259
82
28
35
cantho
Xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp mất hóa đơn
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2376/TCT-CS
V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp mất hóa đơn Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2014
Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 2818/CT-PC ngày 21/4/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về xử phạt hành chính đối với trường hợp mất hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý bến như sau:
Tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 9/11/2013:
"Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:
4. Phạt tiên từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi :
a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.
Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền".
Tại điểm a khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn :
"4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a) Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.
Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.
Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người ban đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.
Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo tưng lần mất hoá đơn.
Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người ban theo quy định tại điểm này".
Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp người bán tìm lại hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi đã có quyết định xử phạt thì cơ quan thuế không thu hồi quyết định xử phạt.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA