Mỗi tuần một chuyên đề

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

  • Thread starter TamAntax
  • Ngày gửi
TamAntax

TamAntax

Sơ cấp
4/9/12
14
6
3
48
DN
Công văn số 2566/TCT-CS ngày 8/7/2014 của Tổng cục Thuế về chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động khi xác định thu nhập chịu thuế

Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Tại tiết b Khoản 2.5 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“b) Các khoản tiền thưởng, tiền mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp trong năm 2012 và năm 2013, doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ theo quy định và tại thỏa ước lao động tập thể năm 2012, năm 2013 có quy định đối tượng, điều kiện được hưởng và hạn mức mua bảo hiểm nhân thọ cho cán bộ, công nhân viên lao động thì doanh nghiệp được hạch toán khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Từ kỳ tính thuế năm 2014, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA