CÔNG VĂN 4151 4151/TCT - CS Hóa đơn chứng từ đối với trường hợp trả lại hàng hóa

  • Thread starter mkhank4
  • Ngày gửi
mkhank4

mkhank4

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
3/5/13
259
82
28
35
cantho
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 4151/TCT - CS
V/v Hóa đơn chứng từ

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014


Kính gửi:

- Cục thuế thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh;

- Công ty TNHH Dược phẩm và hóa chất Nam Linh.

(Địa chỉ: 22/6, đường 15, P.Tân Kiêng, Q.7, TP HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 21812/CT-HTr ngày 12/5/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội và công văn số 022004/NL ngày 28/03/2014 của Công ty TNHH Dược phẩm và hóa chất Nam Linh vướng mắc về xuất hóa đơn đối với trường hợp trả lại hàng hóa (thuốc) của các bệnh viện. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế TP. Hà Nội và Công ty TNHH Dược phẩm và hóa chất Nam Linh thì các công ty dược phẩm (Bên bán) cung cấp hàng hóa (thuốc) cho các bệnh viện công lập, trạm y tế và cơ sở y tế công cộng (Bên mua). Bên bán đã xuất hàng, xuất hóa đơn cho Bên mua và Bên bán đã kê khai, nộp thuế theo quy định. Sau đó, các bệnh viện, trạm y tế và cơ sở y tế công cộng trả lại một phần hàng hóa đã mua. Bên mua đã làm thủ tục hồ sơ trình Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước căn cứ vào hồ sơ cùng với xác nhận của cơ quan bảo hiểm y tế để thanh toán tiền hàng cho Bên bán. Khi trả lại hàng, Bên bán và Bên mua đã lập văn bản xác nhận việc trả lại hàng hóa, Bên mua lập Phiếu xuất kho giao cho Bên bán, Bên bán căn cứ Phiếu xuất kho, văn bản xác nhận giữa Bên mua và Bên bán để hoàn trả cho Kho bạc Nhà nước phần tiền hàng thu hồi đã nhận (có chứng từ hoàn trả thanh toán cho Kho Bạc). Bên mua không trả lại hóa đơn cho Bên bán do đã làm thủ tục với Kho bạc, Bên bán không thể thu hồi hóa đơn đã lập.

Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013, Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ vào Phiếu xuất kho của Bên mua khi trả lại hàng, văn bản xác nhận giữa Bên mua và Bên bán, chứng từ hoàn trả thanh toán cho Kho Bạc, Bên bán lập hoá đơn GTGT điều chỉnh giảm vào hóa đơn tiếp theo (hoặc kỳ gần nhất). Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số..., ký hiệu..., Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, Bên bán kê khai điều chỉnh giảm doanh thu và thuế GTGT tương ứng lượng hàng bị trả lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Dược phẩm và hóa chất Nam Linh biết./.

TẢI VỀ
 

Đính kèm

  • CV_4151_TCT-CS Về việc Hóa đơn chứng từ.doc
    36 KB · Lượt xem: 214
  • Like
Reactions: HungTV
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA