Các hàm xử lý chuỗi trong Excel: Left(),Right,Mid(),Len()

  • Thread starter damkd_sb
  • Ngày gửi
D

damkd_sb

Guest
27/11/14
1
0
1
34
sbvietnam.com.vn
Các hàm xử lý chuỗi trong Excel: Left(), Right(), Mid(), Len()

A.Hàm Left()

1.Chức năng ; lấy ra "n" ký tự từ bên trái của chuỗi

2.Cấu trúc của hàm Left() trong excel : Left(chuỗi văn bản,[số ký tự])

B.Hàm Right()

1.Chức năng của hàm Right() ; lấy ra "n" ký tự bên phải của chuỗi

2.Cấu trúc của hàm Right () ; Right(chuỗi văn bản,[số ký tự])

C.Hàm Mid()

1.Chức năng của hàm Mid() ; lấy ra "n" ký tự từ vị trí được chỉ định

2. Cấu trúc của hàm Mid(); Mid(chuỗi ký tự,[vị trí bắt đầu lấy ký tự],[số ký tự cần lấy])

D.Hàm Len()

1.Chức năng của hàm Len(); dùng để đếm ký tự độ dài của chuỗi

2. Cấu trúc của hàm Len(); Len(chuỗi ký tự)


Một số ví dụ minh họa
1.độ dài chuỗi ký tự trên : Len(B4)

2.4 ký tự bên trái chuỗi ký tự : Left(B4,4)

3.8 ký tự bên phải chuỗi : Right(B4,8)

4.8 ký tự tính từ ký tự thứ 4 : Mid(B4,4,8)

=> kết quả nhận được như ở hình trên

MỘT SỐ HÀM LIÊN QUAN :

*Hàm đổi chữ thường thành chữ in hoa : upper(chuỗi ký tự)

*Hàm đổi chữ thường thành chữ đầu viết HOA : proper (chuỗi ký tự)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA