Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi

439 lượt xem

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Trường hợp 1: Khi lập BCTC, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này lớn hơn số đã trích lập từ các kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch và ghi:
Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán
Có TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản (2294).
Trường hợp 2: Khi lập BCTC, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập từ các kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch và ghi:
Nợ TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản (2294)
Có TK 632: Giá vốn hàng bán
Trường hợp 3: Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với vật tư, hàng hóa bị hủy bỏ do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hư hỏng, không còn giá trị sử dụng. Ghi:
Nợ TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản (số được bù đắp bằng dự phòng)
Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thất cao hơn số đã lập dự phòng)
Có các TK 152, 153, 155, 156.
Trường hợp 4: Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trước khi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, chuyển thành công ty cổ phần: Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho sau khi bù đắp tổn thất, nếu được hạch toán tăng vốn nhà nước, ghi:
Nợ TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản (2294)
Có TK 411: Vốn đầu tư chủ sở hữu
Nguồn: Kế toán Thiên Ưng
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK