Cách hạch toán tiền lệ phí thuế môn bài phải nộp theo Thông tư 200 và 133

 • Thread starter Phần mềm BRAVO
 • Ngày gửi

341 lượt xem

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
 • Khi nộp tờ khai lệ phí môn bài
 • Áp dụng theo Thông tư 200 hạch toán thuế môn bài như sau:
 • Nợ TK 6425: Thuế, phí và lệ phí
 • Có TK 3338: Các loại thuế khác.
 • Áp dụng theo Thông tư 133, hạch toán thuế môn bài như sau:
 • Nợ TK 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Có TK 3338: Các loại thuế khác
 • Khi nộp tiền vào ngân sách:
Dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách các bạn hạch toán:
 • Nợ TK 3338.
 • Có TK 111,112.
 • Hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế môn bài:
 • Khi DN nhận được quyết định xử phạt của Cơ quan thuế:
 • Nợ TK 811: Chi phí khác
 • Có TK 3339: phí lệ phí và các khoản phải nộp
 • Khi nộp tiền phạt:
 • Nợ TK 3339: phí lệ phí và các khoản phải nộp
 • Có TK 111/112
 • Cuối kỳ kết chuyển:
 • Nợ TK 911
 • Có TK 811
Nguồn: Ketoanthienung.com
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK