Tính thuế TNCN với thưởng Tết, lương tháng 13 như thế nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
693
120
43
webketoan.com.vn
Thưởng Tết bao nhiêu, có được lương tháng 13 không? đó là một trong những tin mà người lao động mong đợi nhất mỗi dịp Tết đến. Bên cạnh đó, không ít người lao động có thắc mắc nhận thưởng Tết có phải nộp thuế thu nhập?

Phải nộp thuế khi được thưởng Tết, lương tháng 13?

Bộ luật Lao động hiện hành không sử dụng thuật ngữ “lương tháng 13”. Xét về tính chất “lương tháng 13” là khoản tiền thưởng mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ tiền lương, tiền công là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trong đó bao gồm các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức.
Như vậy, thưởng Tết, lương tháng 13 là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, người lao động chỉ phải nộp thuế sau khi trừ các khoản giảm trừ mà vẫn còn dương (giảm trừ cho bản thân 09 triệu đồng/tháng; giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mỗi người 3.6 triệu đồng/tháng, các loại giảm trừ khác, tiền bảo hiểm).

Cách tính thuế TNCN đối với thưởng tết, lương tháng 13

Người sử dụng lao động thưởng Tết, lương tháng 13 vào tháng nào (tháng dương lịch) thì cộng khoản thưởng, lương tháng 13 vào lương của người lao động nhận được trong tháng đó rồi tính thu nhập chịu thuế, cụ thể:

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân:

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương được tính theo công thức sau:

(1) Thuế TNCN phải nộp=Thu nhập tính thuếxThuế suất
Trong đó:
(2) Thu nhập tính thuế=Thu nhập chịu thuế
-​
Các khoản giảm trừ
Thu nhập chịu thuế xác định như sau:
(3) Thu nhập chịu thuế=Tổng thu nhập-Các khoản được miễn

Căn cứ vào công thức tính thuế trên, để tính được số thuế phải nộp hãy thực hiện tuần tự theo các bước sau đây:
Bước 1. Tính tổng thu nhập
Bước 2. Tính các khoản được miễn
Bước 3. Tính thu nhập chịu thuế theo công thức (3)
Bước 4. Tính các khoản được giảm trừ
Bước 5. Tính thu nhập tính thuế theo công thức (2)
Bước 6. Tính số thuế phải nộp theo công thức (1).
Sau khi tính xong bước 6 sẽ áp dụng phương pháp lũy tiến từng phần để tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Bậc thuế​
Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)​
Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)​
Thuế suất (%)​
1​
Đến 60​
Đến 5​
5​
2​
Trên 60 đến 120​
Trên 5 đến 10​
10​
3​
Trên 120 đến 216​
Trên 10 đến 18​
15​
4​
Trên 216 đến 384​
Trên 18 đến 32​
20​
5​
Trên 384 đến 624​
Trên 32 đến 52​
25​
6​
Trên 624 đến 960​
Trên 52 đến 80​
30​
7​
Trên 960​
Trên 80​
35​

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

Để thuận tiện cho việc tính thuế, có thể áp dụng phương pháp tính rút gọn như sau:

Bậc​
Thu nhập tính thuế/tháng​
Thuế suất​
Tính số thuế phải nộp​
Cách 1​
Cách 2​
1​
Đến 5 triệu đồng (trđ)​
5%​
0 trđ + 5% TNTT (thu nhập tính thuế)​
5% TNTT​
2​
Trên 5 trđ đến 10 trđ​
10%​
0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ​
10% TNTT - 0,25 trđ​
3​
Trên 10 trđ đến 18 trđ​
15%​
0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ​
15% TNTT - 0,75 trđ​
4​
Trên 18 trđ đến 32 trđ​
20%​
1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ​
20% TNTT - 1,65 trđ​
5​
Trên 32 trđ đến 52 trđ​
25%​
4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ​
25% TNTT - 3,25 trđ​
6​
Trên 52 trđ đến 80 trđ​
30%​
9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ​
30 % TNTT - 5,85 trđ​
7​
Trên 80 trđ​
35%​
18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ​
35% TNTT - 9,85 trđ​

Ví dụ tính thuế thu nhập cá nhân đối với lương, thưởng tết trong tháng 01/2020

Lương ông A tháng 01/2020 là 40 triệu đồng, thưởng Tết 60 triệu đồng và các khoản bảo hiểm là: 8% bảo hiểm xã hội, 1.5% bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 1%. Ông A nuôi 2 con dưới 18 tuổi, trong tháng Ông A không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Ông A được tính như sau:

- Thu nhập chịu thuế của Ông A là 100 triệu đồng.

- Ông A được giảm trừ các khoản sau:

+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 09 triệu đồng

+ Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con): 3.6 triệu đồng × 2 = 7.2 triệu đồng

+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 40 triệu tiền lương × (8% + 1,5% + 1%) = 4,2 triệu đồng.

Lưu ý: Thưởng không tính tiền bảo hiểm => chỉ tính tiền bảo hiểm trên số lương.

Tổng cộng các khoản được giảm trừ là: 09 + 7.2 + 4,2 = 20.4 triệu đồng

- Thu nhập tính thuế của Ông A là: 100 - 20.4 = 79.6 triệu đồng

- Số thuế phải nộp:

Cách 1: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần

+ Bậc 1: Thu nhập tính thuế đến 05 triệu đồng, thuế suất 5%:

05 triệu đồng × 5% = 0.25 triệu đồng

+ Bậc 2: Thu nhập tính thuế trên 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:

(10 triệu đồng - 05 triệu đồng) × 10% = 0.5 triệu đồng

+ Bậc 3: Thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:

(18 triệu đồng - 10 triệu đồng) × 15% = 1.2 triệu đồng

+ Bậc 4: Thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:

(32 triệu đồng - 18 triệu đồng) × 20% = 2.8 triệu đồng

+ Bậc 5: Thu nhập tính thuế trên 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng, thuế suất 25%:

(52 triệu đồng - 32 triệu đồng) × 25% = 05 triệu đồng

+ Bậc 6: Thu nhập tính thuế trên 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng, thuế suất 30%:

(79.6 triệu đồng - 52 triệu đồng) × 30% = 8,28 triệu đồng

- Tổng số thuế Ông A phải tạm nộp trong tháng là: 18,03 triệu đồng.

Cách 2: Số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn

Thu nhập tính thuế trong tháng 79.6 triệu đồng là thu nhập tính thuế thuộc bậc 6. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:

79.6 triệu đồng × 30% - 5.85 triệu đồng = 18,03 triệu đồng.

Nguồn: LuatVietnam.vn
 
P.T.Quyen

P.T.Quyen

Điều hành viên
1/6/20
61
63
18
33
Theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN và Công văn 2546/TCT-DNNCN về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14, kể từ ngày 01/07/2020:
- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm)
- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều