Chuyển sang HĐĐT, có phải quyết toán ngay số hóa đơn cũ?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
693
120
43
webketoan.com.vn
Câu hỏi:

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn quy định, khi thực hiện chuyển đổi thì tiến hành hủy hóa đơn cũ và nộp quyết toán hóa đơn (báo cáo quyết toán hóa đơn BC26). Trường hợp thực hiện hủy hóa đơn vào ngày 10/12/2021 thì sẽ nộp báo cáo quyết toán hóa đơn BC26 quý 4/2021 tại thời điểm ngày 10/12/2021.
Vậy đến thời hạn nộp tờ khai BC26 quý 4/2021 vào tháng 1/2022 thì công ty tôi có cần nộp lại tờ khai trên hay không?


Cục thuế TP. HCM trả lời:

Căn cứ khoản 3 Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Công ty phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có) đồng thời tiêu hủy hóa đơn theo quy định, gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo mẫu TB03/AC và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC đến cơ quan thuế theo hình thức điện tử; thời hạn gửi Thông báo mẫu TB03/AC và Báo cáo mẫu BC26/AC thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Nguồn: Hệ Thống Đối Thoại Doanh Nghiệp
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều