kế toán tài chính 3

  • Thread starter kira998
  • Ngày gửi
kira998

kira998

Sơ cấp
16/9/21
6
2
3
25
Tại công ty xây lắp K có tài liệu như sau: (đơn vị tính: VN đồng)
Nhận thầu một công trình XDCB, công trình gồm 2 hạng mục có giá trị dự toán chưa thuế GTGT như sau:
- Hạng mục A: 1.200.000.000đ
- Hạng mục B: 300.000.000đ

Trong kỳ có các tài liệu như sau:
1. Mua vật liệu xây dựng không nhập kho, đưa thẳng đến công trình theo giá mua đã bao gồm thuế GTGT 10% là 715.000.000đ, trong đó dùng xây lắp hạng mục A là 572.000.000đ, xây lắp hạng mục B là 143.000.000đ. Tiền mua vật liệu đã thanh toán toàn bộ bằng chuyển khoản.
2. Xuất kho vật liệu phụ để phục vụ xây lắp 100.000.000đ, biết vật liệu phụ phân bổ cho từng hạng mục theo giá trị vật liệu xây dựng NV1.
3. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp hạng mục 1 là 40.000.000đ, hạng mục 2 là 25.000.000đ, công nhân điều khiển máy thi công 14.000.000đ, nhân viên quản lý đội xây lắp là 15.000.000đ
4. Trích BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ quy định.
5. Chủ đầu tư ứng trước tiền cho công ty theo hợp đồng 500.000.000đ bằng chuyển khoản.
6. Các chi phí khác phát sinh như sau: - Chi phí thuê vận chuyển vật tư ngoài phạm vi công trường theo thời vụ là 5.000.000đ, đã chi bằng tiền mặt;
- Chi phí khấu hao máy thi công trong kỳ 12.000.000đ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước,…) phải trả theo tổng giá thanh toán (đã bao gồm thuế GTGT 10%) dùng cho nhu cầu chung của đội xây dựng là 15.400.000đ, cho máy thi công là 9.020.000đ. Đã chi bằng tiền mặt.
- Chi phí đà giáo, cốp pha (đã bao gồm thuế GTGT 10%) trị giá 92.400.000đ, ước tính sử dụng và phân bổ đều cho 5 công trình. Đã thanh toán bằng ngân hàng.
- Chi phí lương bảo vệ công trường 5.600.000đ đã chi bằng tiền mặt.
7. Tập hợp chi phí tính giá thành HMCT A và B. Phân bổ các loại chi phí theo giá trị vật liệu xây dựng tại NV1.
8. Cuối kỳ, cả công trình hoàn thành theo dự toán ban đầu, bàn giao cho chủ đầu tư theo tổng giá thanh toán (giá trị dự toán bao gồm thuế GTGT 10%). Chủ đầu tư thanh toán nốt số tiền còn lại bằng chuyển khoản.
9. Các chi phí phát sinh chung của công ty, đã thanh toán bằng ngân hàng đủ.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 25.000.000đ
- Chi phí lãi vay phải trả: 14.000.000đ
- Chi phí bán hàng: 16.000.000đ
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2. Tính giá thành các hạng mục công trình
3. Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ và xác định kết quả kinh doanh biết thuế suất thuế TNDN 20%.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều