Được hoàn lại thuế nếu không có hàng thực nhập sau 15 ngày mở tờ khai

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Câu hỏi:

Doanh nghiệp khai tờ khai nhập khẩu và đã nộp các loại thuế nhập khẩu theo quy định. Tuy nhiên, quá 15 ngày nhưng vẫn chưa có hàng, đơn vị xin hủy tờ khai.
Xin hỏi: Đơn vị muốn hoàn lại tiền thuế đã nộp và thủ tục để hoàn lại tiền thuế nhập khẩu đã nộp thực hiện như thế nào? Có phải thực hiện các thủ tục đề nghị hoàn như tiền thuế nộp thừa?


Tổng cục hải quan trả lời:

1. Về hoàn thuế nhập khẩu

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định về các trường hợp hoàn thuế: “Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế”

- Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 37 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định về Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế; không hoàn thuế đối với trường hợp có số tiền thuế tối thiểu

“1. Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế được hoàn thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu đã nộp tương ứng với hàng hóa thực tế không xuất khẩu, nhập khẩu hoặc xuất khẩu, nhập khẩu ít hơn.

2. Các trường hợp thuộc diện được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định này, có số tiền thuế được hoàn dưới 50.000 đồng Việt Nam theo tờ khai hải quan làm thủ tục hoàn thuế thì không được hoàn thuế.

Cơ quan hải quan không tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế và không hoàn trả số tiền thuế được hoàn theo quy định tại khoản này.”

2. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016

3. Thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định về thủ tục hoàn thuế

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://tongcuc.customs.gov.vn

Nguồn: Tổng cục hải quan
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA