Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 29737/CTHN-TTHT ngày 24/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với Quỹ thành viên.

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 98/2020/TT-BTC, Quỹ thành viên được chi trả lợi tức cho các thành viên (là nhà đầu tư chứng khoán) bằng nguồn lợi nhuận trong kỳ hoặc lợi nhuận lũy kế, tuy nhiên chỉ được chia sau khi đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế, tài chính.

Nhà đầu tư sẽ không phải trích nộp thuế TNDN đối với thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn vào quỹ thành viên sau khi quỹ đã nộp thuế (khoản 6 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

Riêng nhà đầu tư là cá nhân khi được chia lợi tức bằng tiền từ hoạt động đầu tư vào Quỹ thành viên sẽ phải trích nộp thuế đầu tư vốn với mức thuế suất 5%.

Mẫu biểu kê khai thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA