Quy trình hoàn thuế áp dụng từ 31/5/2023

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Quyết định số 679/QĐ-TCT ngày 31/5/2023 của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình hoàn thuế.

Quyết định này thay mới Quy trình hoàn thuế, gồm các bước tiếp nhận, phân loại và giải quyết đối với các loại hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC , cụ thể gồm:

- Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư, hàng hóa xuất khẩu, dự án ODA... theo quy định tại Điều 28 (trừ điểm g khoản 2 Điều 28);

- Hồ sơ đề nghị hoàn thuế TTĐB đối với xăng sinh học theo quy định tại Điều 29;

- Hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Điều ước quốc tế khác quy định tại Điều 30;

- Thanh toán, hoàn trả tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế GTGT cho NHTM theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 28;

- Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vào, hoàn thuế nộp thừa đối với trường hợp chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động quy định tại Điều 31, khoản 3 Điều 42;

- Hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế quy định tại điểm b khoản 1 Điều 42;

- Hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế cho cá nhân có ủy quyền quy định tại điểm a khoản 1 Điều 42.

- Hồ sơ hoàn nộp thừa các loại thuế và các khoản thu khác quy định tại khoản 2 Điều 42;

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA