Nhận chuyển giao bí quyết công nghệ với người nước ngoài, khấu trừ thuế như thế nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Câu hỏi:

Công ty tôi chuyên sản xuất chả cá từ nguyên liệu cá biển để xuất khẩu. Do một số khách hàng tại thị trường Nhật Bản đặt ra yêu cầu khắt khe về chất lượng do đó Công ty phải mời chuyên gia từ Nhật Bản sang Việt Nam để hướng dẫn phương pháp sản xuất chả cá đáp ứng chất lượng những khách hàng khó tính.
Công ty ký hợp đồng chuyển giao bí quyết công nghệ sản xuất chả cá với chuyên gia (là cá nhân quốc tịch Nhật Bản). Công ty trả thu nhập cho chuyên gia dựa trên số lượng chả cá xuất bán được cho một số khách hàng tại thị trường Nhật Bản trong thời gian chuyên gia ở tại Việt Nam hướng dẫn, đơn giá quy định trên hợp đồng chuyển giao bí quyết công nghệ. Công ty đã khấu trừ nộp thuế thu nhập cá nhân thuế suất toàn phần 5% cho cơ quan thuế địa phương.
Công ty tôi xin hỏi mức khấu trừ thu nhập nộp thuế cho các chuyên gia như vậy đã đúng quy định chưa? Có bắt buộc phải đăng ký hợp đồng chuyển giao bí quyết công nghệ với cơ quan nhà nước để được công nhận là thu nhập từ chuyển giao công nghệ hay không?


Bộ tài chính trả lời:

Khoản 1, Điều 22 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

“1. Thuế đối với thu nhập từ bản quyền

a) Thuế đối với thu nhập từ bản quyền của cá nhân không cư trú được xác định bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam nhân với thuế suất 5%”.


Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy đinh:

“1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

a)Thu nhập của cá nhân không cư trú

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhân không cư trú có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập. Số thuế phải khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Chương III (từ Điều 17 đến Điều 23) Thông tư này...”


Khoản 1, Điều 31 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 quy định đăng ký chuyển giao công nghệ:

1. Hợp đồng chuyển giao công nghệvà phần chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật này thuộc một trong những trường hợp sau đây phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, trừ công nghệ hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ:

a) Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;

b) Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;

c) Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ”.


Căn cứ quy định nêu trên, đơn vị chi trả tiền chuyển giao công nghệ theo hợp đồng cho cá nhân không cư trú khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 5% tính trên phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ chuyên gia người Nhật cho Công ty của Việt Nam là chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam là đối tượng phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ).


Nguồn: Website Bộ Tài Chính
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA